"Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí"   

                                         

                                                                                                                                                                               Bruno Gröning

 

'SLOVO'

Harmonie a Rovnováha božského světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního světa

'ENERGIE'

Harmonie a Rovnováha hmotného světa

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s rovinou duchovní dimenze a s principem božským. 

Lidský duch (fialový kruh) se zachvívá v rezonanci s vyzařováním božského světa (zlatý kruh). Tato rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních, mentálních i emočních struktur v úrovni lidské duše. Tyto struktury vyzařují dále do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh). Chceme-li se zbavit následků nevědomosti, měli bychom žít v přirozené odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, a v této odpovědnosti vnímat řád vyšších duchovních hodnot, tj. řád duchovní dimenze ke které svou podstatou náležíme. Naše duše i tělo se tak postupně zbavuje všech zátěží, dochází k celkovému uzdravení. 

 

Vše, co si uvědomujeme, s tím se spojujeme.

 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Život v pravdě

 

„Pošlu vám ducha pravdy, a On vás uvede do celé pravdy“; říká Ježíš Nazaretský svým učedníkům. Z těchto slov je zřejmé, že životním posláním každého člověka je život v pravdě, a to za všech okolností, i těch nejtěžších. Člověk namítne: „Co je to život v pravdě? Každý má přece svou pravdu“. Ano má, než ho životní okolnosti přinutí přehodnotit svůj pohled na život a na svět. Když si uvědomíme, že každý člověk žije zde na Zemi jako lidský duch ve fyzickém těle, napadne nás, že každý člověk směřuje k určitému duchovnímu sebeuvědomění v těle. Než v sobě uskuteční toto duchovní sebeuvědomění, musí projít mnoha náročnými zkouškami. Tyto zkoušky jsou v každém případě boží Prozřetelností dané příležitosti k uplatnění dosaženého duchovního vědomí v těle. Sama vůle žít v odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, je cestou přibližování sebe sama k pravdě. Duchovní vědomí člověka tak postupně sílí, aby se nakonec projevilo skrze lidskou bytost plně. Toto plné projevení ducha je určitým zpřítomněním duchovních kvalit dimenze věčnosti v prostoru planety Země, je samotným životem v pravdě. Zde na zemi se odehrálo skrze osobu Ježíše Nazaretského (viz. Jeho slova: „Mé království není z tohoto světa“ aj. ..). Ježíše Nazaretského následovali a následují mnozí další, kteří mluvili a mluví v jeho jménu, kteří činili a činí v jeho jménu velké zázraky. Avšak, ani tito upřímní následující, nebyli a nejsou ani dnes pochopeni. Naopak, byli a jsou stále pronásledováni. Proč? Je v nich něco, co přímo otevírá vědomí lidí, kteří žijí bez odpovědnosti k Bohu, jejich nízké povahové sklony, jejich negativitu a zlobu (viz. Jeho slova: „Budou vás pronásledovat pro mé jméno. Avšak vězte, že dříve nežli vás, mne mají v nenávisti“). Jedním z těchto pronásledovaných byl i Jan Hus. On chtěl pouze žít v pravdě, které uvěřil a chtěl sdílet pravdu, v niž uvěřil. Postřehl některé skutečnosti a chtěl na ně, v zájmu všeobecného blaha, upozornit. Jednoduché. Avšak nikdo z těch, kteří zasedali v kostnickém koncilu, tedy měli hájit zájmy církve Ježíše Krista, který upozorňuje na lásku k bližnímu, mu nebyl schopen porozumět. Myslím si, že všeobecně převládá ve vztahu k husitům myšlenka, že Husité měli, pod vlivem myšlenek mistra Jana Husa, velké úsilí změnit stávající "řád" společnosti a vůli žít svou víru v Boha v opravdovosti a bez příkras. Otázkou zůstává, zda to tak skutečně bylo. Zda bylo husitské pojetí v dané době skutečně tím nejvyšším možným pojetím, zda rezonovalo s vyzařováním Ježíšova srdce, na které Hus upozorňoval, anebo bylo spíše zákonitým vyústěním tehdejší nespokojenosti a válečného ducha některých lidí, kteří využili situace a připojili se ve své nevoli k Husovi.
            V polovině července tohoto roku jsem dostal nabídku zkomponovat hudební skladbu na téma husitského chorálu. Tato nabídka přišla od člověka, který navštěvuje pravidelně Svobodné rádio a vyjadřuje své názory k tématům současné doby. Zpočátku jsem měl pochybnosti o některých pasážích textu husitského chorálu, nakonec jsem se rozhodl vybrat jen některé sloky. V průběhu této práce jsem pociťoval mrazení celým tělem a jiné hluboké vjemy, které nelze ani popsat. Tyto pocity jsem považoval za ujištění, že jde o správnou věc. Na konci srpna jsem byl se skladbou hotov. Vznikla tak skladba pro velký symfonický orchestr a smíšený sbor. Hlavním tématem skladby je mé hudební téma s nápěvem 'Kyrie eleison, Kriste eleison' a známé hudební téma husitského chorálu, jenž provázel husity v boji za pravdu v niž věřili. Tato témata se průběhu skladby volně střídají, doplňují a prolínají. Nyní, s určitým časovým odstupem, si při poslechu uvědomuji, že vznikla skladba, která aktivuje duchovní rozměr člověka a posiluje jeho napojení na ducha národa. Skladba, která má svůj zvláštní význam a může působit jako trvalá podpora našeho národního cítění a našeho prožívání duchovních hodnot, v něž věříme. Boží bojovníky zde můžeme vnímat jako bojovníky světla, kteří svým přístupem k životu chrání dané duchovní principy a zákony života, a tak zůstávají v napojení na Krista, ve smyslu jeho slov: „Přišel jsem na tento svět, abych vydal svědectví o pravdě“.
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smysl lidského života v těle

Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá.
Člověk opustil Boha, a tak je nucen prožívat náhradní řešení. Následkem jeho odklonu je ztráta duchovní síly a s ní spojená deformace v rovině mentální i emoční. Objevuje se lidská nevědomost, která s sebou nese další a další tápání, a tíživá životní neuspokojení. Tato deformace zasahuje do všech oblastí života lidské bytosti. Lidé s náboženským vyznáním i bez náboženského vyznání zažívají, v důsledku svého odklonu od Zdroje životní síly, duchovní a duševní nouzi, duševně i fyzicky strádají a trpí. Lidské duchovní, mentální i emoční předpoklady pro život na Zemi se dostaly do tak hlubokého propadu, že již není možné navázat spojení k vyššímu principu, kterého se lidé ve své duchovní a duševní nouzi dovolávají. Tento princip, ač je trvale přítomen, není vnímán, není poznáván a správně chápán. ..číst více

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovní odkaz některých významných duchovních osobností historie    

 

                                                                                           

                                      ABD-RU-SHIN                  Petr Konstantin Danov              Bruno Gröning                     Páter Pius   

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Období transformace lidstva

 

"....Mění se i energetická těla člověka, aby se byl schopen změnám přizpůsobit a vplout vědomě do nového období nadvlády Sil Světla. V této době je důležité, aby jsme si každý den vědomě přitahovali pozitivní myšlenky a okolnosti, čím sami uvnitř sebe začneme zrychleným způsobem generovat Živel Cnosti..." 

                                                                                                                                                                                                Sergej N. Lazarev
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léčení duše i těla - úryvek z knihy Duchovní příčiny nemocí

"Bože, cítím, že jsem součástí celku společnosti kolem mne. Ostatní, tak jako já, při plynutí k Tobě se dopouštějí občas chyb, jimiž se postihueme navzájem. Snažím se usilovně rozpoznat, co je správné ve vztahu k ostatním, abych se toho mohl vyvarovat. Pokud cítím, že se chyb dopouštějí ostatní, snažím se je opravit s láskou. Nemám žádný strach ze styku s bližními, i když se jedná o zkoušky nebo vyšetřování. Každý z ostatníc je Tobě osobně odpovědný jako já."

                                                                                                                                                                                                            Agape Brno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnota a význam lidského utrpení

"Nepozastavuj se nad tím proč trpíš, nehledej odpovědi na otázky, ale s rozhodností kráčej kupředu. Ježíš nedopustí, aby ti bylo ublíženo nebo abys utrpěl ztrátu. Jen se sám neztrať a vytrvej v předsevzetích. A tak hlavu vzhůru! Kdyby se svět obrátil vzhůru nohama, kdyby temnoty zasáhly vše, nesmí nic naplňovat tvou duši neklidem, protože Bůh je s tebou a svou mocí tě v boji podrží."

                                                                                                                                                                                           páter Pius z Pietralciny
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav lásky a radosti

"Obvykle se nám zdá, že štěstí k nám přichází zvenčí. Ve skutečnosti zvenčí přichází štěstí tehdy, když vlastníme štěstí uvnitř. Štěstí nepřichází k vnitřně nešťastnému člověku, protože pokud přijde, ten člověk na něm začne být otrocky závislý. A pak se stav jeho duše zhorší, poněvadž závislost činí člověka agresivním, depresivním a člověk v konečném důsledku ztrácí to, kvůli čemu v duši zabíjí lásku. Úroveň vnějšího štěstí by neměla překročit úroveň štěstí vnitřního. A vnitřní štěstí je stav lásky a radosti. Takový stav vzniká tehdy, když přijímáme Boží vůli, když cítíme a uvědomujeme si, že svět je harmonický, když přijímáme svůj osud a chápeme, že neexistuje žádná náhoda a všechno, co se nám děje, že je pro nás to nejvyšší dobro a jakákoli nepříjemnost je impulsem pro náš rozvoj."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sergej N. Lazarev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta ke zdraví

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru."

                                                                                                                                                        Bruno Groning

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejsilnější zbraň


"Nejsilnější zbraní, se kterou můžeme pracovat, je Láska. Láska je všude, ona roztaví i ten nejtvrdší materiál, i kameny. Kam vejde, všechno změkčuje. Láska změní i lidi. V přírodě jsou všechny otázky vyřešeny. Semínko nebudeš přece nic učit. Zasadíš je a po určité době z něj vyroste strom. Stejným způsobem je třeba zasít ideje do lidských duší. Přejde jeden rok, deset let, až nakonec vydají své plody. Musíte rozumět onomu světu. Onen svět - to je rozumný život. Pokud lidé žijí rozumně a uplatňují princip Lásky - je to onen svět."
                     

                                                                                                                                                          Konstantin Danov

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Štítky