"Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí"   

                                         

                                                                                                                                                                               Bruno Gröning

 

Mým přáním je předat člověku živý impuls k probuzení jeho vnímání přítomných životních (léčivých) sil, tyto síly jsou přítomné všude ve všem. Může se tak dít i skrze pochopení jednoduchých souvislostí, skrze vlastní vůli v tomto směru poznávat a chápat.

Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života na úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání. 

Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem.

 

"Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něja bez něj nepovstalo nic, z toho co je. V něm byl života ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila." Jan 1, 1-5

 

'SLOVO'

Harmonie a Rovnováha božského a duchovního světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního a duševního světa

'ENERGIE'

Harmonie a Rovnováha duševního a hmotného světa

 

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s rovinou duchovní dimenze a s principem božským.


Lidský duch (fialový kruh) se zachvívá v rezonanci s vyzařováním božského světa (zlatý kruh). Tato rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních, mentálních i emočních struktur v úrovni lidské duše. Tyto struktury vyzařují dále do úrovně astrálního, éterického i fyzického těla člověka (červený kruh). Chceme-li se zbavit následků nevědomosti, měli bychom žít v přirozené odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, a v této odpovědnosti vnímat řád vyšších duchovních hodnot, tj. řád duchovní dimenze ke které svou podstatou náležíme. Naše duše i tělo se tak postupně zbavuje všech zátěží, dochází k celkovému uzdravení.

 

Vše, co si uvědomujeme, s tím se spojujeme.

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuality

STANIOLOVÁ KOULE - čištění a zesilování aurického pole a doplňování energie

Příjem a přenos léčivé síly - článek

Bruno Gröning a Princip Krista - článek 

Působení ducha v rámci polarity sil dobra a zla - článek 

Horst Krohne - Hojivé věty

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovní odkaz některých významných duchovních osobností historie    

 

                                                                                           

                                      ABD-RU-SHIN                  Petr Konstantin Danov              Bruno Gröning                     Páter Pius   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod jak si udržet zdraví

Mé poznání je, zdraví je spojeno s vnitřním nastavením člověka. Pokud člověk změní na základě své svobodné vůle své vnitřní nastavení, změní se i jeho energie. Když se naladíme na životní proud, který je přítomen všude, tzn. prochází vším, jako projev nejvyšší lásky boží, stáváme se součástí tohoto mysteria. Zkusme se zklidnit a myslet v sobě ZDRAVÍ a vyslovovat slovo zdraví. Tato myšlenka i slovo má svou energii, ta bude vstupovat do systému energií naší duše i těla a postupně se v nás i prosadí. Pokud to budeme dělat pravidelně, ustoupí postupně všechny možné zátěže myšlenkové a psychické povahy, které se u nás zdržovaly a tím blokovaly přívod vesmírné a léčivé energie a zdraví. Náš stav se brzy zlepší. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jiří Sedláček                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Síla myšlenek

Tím, že lidé nechápou smysl života, otráví se sami. Neexistuje silnější jed než negativní myšlenky, pocity a stavy lidských bytostí. Strach, nenávist, pochybnosti, podezření je takový jed. Jsou to sedimenty, které se vrstvily v krvi a otrávily ji. Může být člověk v takových podmínkách zdravý? Potřebuje vnitřní konverzi, nové, čisté prostředí. Když vstoupí do tohoto prostředí, tam najde skutečný odpočinek. Toto prostředí je boží láskou. V ní se člověk cítí svobodný, od kohokoliv ničím nerušený. Co je většího dobrého než žít v Božím prostředí; konvertovat s Bohem; konat Jeho vůli. Co je větší než: žít s vnímajícími bytostmi; porozumět rozumné přírodě - ona reaguje na vás.
Dnes se všichni diví, anebo neví jaký je smysl života. Žít ve shodě s živou přírodou; žít ve shodě s vnímajícími bytostmi; žít ve shodě s Bohem lásky - tady je smysl života.

 

                                                                                                                                      Konstantin Danov - Učitel
                                                                                                                                       proslov 6 dubna 1924

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidské pocity ovlivňují DNA

Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že se narodíme a nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. A nyní se zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a řetězce se otevřely, to znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil. Když účastníci naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Stažením reagovala na negativní pocity. Nyní také chápeme, proč nás negativní pocity mohou jednoduše odstřihnout od okolního světa. Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a oddělení od proudu života a lidí a to také ve skutečnosti jsme. My se ovšem oddělujeme sami! Toto vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA, podobně jako při stisku vypínače, znovu jednoduše zapnuty.
Následovaly pokusy s pacienty pozitivními na HIV a bylo zjištěno, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílily 300 000x jejich obranyschopnost – ve srovnání se stavem, kdy pacienti tyto pocity neměli. Zřejmě zde leží skutečný klíč ke zdraví. Lze doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání, neboť tím se může síla naší obranyschopnosti až 300 000x zvýšit. Kdybychom si zachovávali pozitivní emoce, mohli bychom se nejspíš před některými nemocemi ochránit, protože si tak vytvoříme silný imunitní systém. Můžeme tak najít cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo přijme a kdo má právo na vyléčení? 

Právo má ten, kdo má v sobě víru v Boha a kdo s ní zamýšlí žít. Dále jsou lidé, kteří již před léty víru v Boha dali stranou a naopak ji poskvrnili špínou a blátem. Dávám vám na vědomí, že vy všichni, kteří zde v tomto velkém božím světě žijete, jste jen děti Boha. Jediný lékař, lékař všech lidí je a zůstane náš Bůh. Jen On může pomoci. Pomáhá ale jen tomu člověku, který k němu našel cestu, nebo je, jak jsem již říkal, připraven touto cestou jít, přijmout víru a žít s ní.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bruno Groning 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Období transformace lidstva

 

"....Mění se i energetická těla člověka, aby se byl schopen změnám přizpůsobit a vplout vědomě do nového období nadvlády Sil Světla. V této době je důležité, aby jsme si každý den vědomě přitahovali pozitivní myšlenky a okolnosti, čím sami uvnitř sebe začneme zrychleným způsobem generovat Živel Cnosti..." 

                                                                                                                                           Sergej N. Lazarev

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léčení duše i těla - úryvek z knihy Duchovní příčiny nemocí

"Bože, cítím, že jsem součástí celku společnosti kolem mne. Ostatní, tak jako já, při plynutí k Tobě se dopouštějí občas chyb, jimiž se postihueme navzájem. Snažím se usilovně rozpoznat, co je správné ve vztahu k ostatním, abych se toho mohl vyvarovat. Pokud cítím, že se chyb dopouštějí ostatní, snažím se je opravit s láskou. Nemám žádný strach ze styku s bližními, i když se jedná o zkoušky nebo vyšetřování. Každý z ostatníc je Tobě osobně odpovědný jako já."

                                                                                                                                                                    Agape Brno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnota a význam lidského utrpení

"Nepozastavuj se nad tím proč trpíš, nehledej odpovědi na otázky, ale s rozhodností kráčej kupředu. Ježíš nedopustí, aby ti bylo ublíženo nebo abys utrpěl ztrátu. Jen se sám neztrať a vytrvej v předsevzetích. A tak hlavu vzhůru! Kdyby se svět obrátil vzhůru nohama, kdyby temnoty zasáhly vše, nesmí nic naplňovat tvou duši neklidem, protože Bůh je s tebou a svou mocí tě v boji podrží."

                                                                                                                                                  páter Pius z Pietralciny

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav lásky a radosti

"Obvykle se nám zdá, že štěstí k nám přichází zvenčí. Ve skutečnosti zvenčí přichází štěstí tehdy, když vlastníme štěstí uvnitř. Štěstí nepřichází k vnitřně nešťastnému člověku, protože pokud přijde, ten člověk na něm začne být otrocky závislý. A pak se stav jeho duše zhorší, poněvadž závislost činí člověka agresivním, depresivním a člověk v konečném důsledku ztrácí to, kvůli čemu v duši zabíjí lásku. Úroveň vnějšího štěstí by neměla překročit úroveň štěstí vnitřního. A vnitřní štěstí je stav lásky a radosti. Takový stav vzniká tehdy, když přijímáme Boží vůli, když cítíme a uvědomujeme si, že svět je harmonický, když přijímáme svůj osud a chápeme, že neexistuje žádná náhoda a všechno, co se nám děje, že je pro nás to nejvyšší dobro a jakákoli nepříjemnost je impulsem pro náš rozvoj."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sergej N. Lazarev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta ke zdraví

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru."

                                                                                                                                                        Bruno Groning

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejsilnější zbraň

"Nejsilnější zbraní, se kterou můžeme pracovat, je Láska. Láska je všude, ona roztaví i ten nejtvrdší materiál, i kameny. Kam vejde, všechno změkčuje. Láska změní i lidi. V přírodě jsou všechny otázky vyřešeny. Semínko nebudeš přece nic učit. Zasadíš je a po určité době z něj vyroste strom. Stejným způsobem je třeba zasít ideje do lidských duší. Přejde jeden rok, deset let, až nakonec vydají své plody. Musíte rozumět onomu světu. Onen svět - to je rozumný život. Pokud lidé žijí rozumně a uplatňují princip Lásky - je to onen svět."
                     

                                                                                                                                                            Konstantin Danov

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zázračné uzdravení

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz: Úvod - duchovní léčení

 

Štítky