"Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí"   

                                         

                                                                                                                                                                               Bruno Gröning

 

Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem.

 

"Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něja bez něj nepovstalo nic, z toho co je. V něm byl života ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila." Jan 1, 1-5

 

'SLOVO'

Harmonie a Rovnováha božského světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního světa

'ENERGIE'

Harmonie a Rovnováha hmotného světa

 

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s rovinou duchovní dimenze a s principem božským.


Lidský duch (fialový kruh) se zachvívá v rezonanci s vyzařováním božského světa (zlatý kruh). Tato rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních, mentálních i emočních struktur v úrovni lidské duše. Tyto struktury vyzařují dále do úrovně astrálního, éterického i fyzického těla člověka (červený kruh). Chceme-li se zbavit následků nevědomosti, měli bychom žít v přirozené odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, a v této odpovědnosti vnímat řád vyšších duchovních hodnot, tj. řád duchovní dimenze ke které svou podstatou náležíme. Naše duše i tělo se tak postupně zbavuje všech zátěží, dochází k celkovému uzdravení.

 

Vše, co si uvědomujeme, s tím se spojujeme.

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuality

Léčivá síla - čištění a zesilování aurického pole a doplňování energie (staniolová koule)

Člověk jako víceúrovňová bytost a symptomy onemocnění Covid-19 - článek (6.3.2021)

Život a Dar Bruna Gröninga - článek

Jeden z úhlů pohledu na onemocnění Covid-19 - článek (8.1.2021)

Horst Krohne - Hojivé věty

Agape Brno - Poselstvi-pro-blaho-českého-národa.aspx

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovní odkaz některých významných duchovních osobností historie    

 

                                                                                           

                                      ABD-RU-SHIN                  Petr Konstantin Danov              Bruno Gröning                     Páter Pius   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidské pocity ovlivňují DNA

Podle dosavadního vědeckého pojetí jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že se narodíme a nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. A nyní se zjistilo, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! Bylo prokázáno, že DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a řetězce se otevřely, to znamená, že se celý řetězec DNA prodloužil. Když účastníci naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Stažením reagovala na negativní pocity. Nyní také chápeme, proč nás negativní pocity mohou jednoduše odstřihnout od okolního světa. Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a oddělení od proudu života a lidí a to také ve skutečnosti jsme. My se ovšem oddělujeme sami! Toto vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA, podobně jako při stisku vypínače, znovu jednoduše zapnuty.
Následovaly pokusy s pacienty pozitivními na HIV a bylo zjištěno, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílily 300 000x jejich obranyschopnost – ve srovnání se stavem, kdy pacienti tyto pocity neměli. Zřejmě zde leží skutečný klíč ke zdraví. Lze doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání, neboť tím se může síla naší obranyschopnosti až 300 000x zvýšit. Kdybychom si zachovávali pozitivní emoce, mohli bychom se nejspíš před některými nemocemi ochránit, protože si tak vytvoříme silný imunitní systém. Můžeme tak najít cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo přijme a kdo má právo na vyléčení? 

Právo má ten, kdo má v sobě víru v Boha a kdo s ní zamýšlí žít. Dále jsou lidé, kteří již před léty víru v Boha dali stranou a naopak ji poskvrnili špínou a blátem. Dávám vám na vědomí, že vy všichni, kteří zde v tomto velkém božím světě žijete, jste jen děti Boha. Jediný lékař, lékař všech lidí je a zůstane náš Bůh. Jen On může pomoci. Pomáhá ale jen tomu člověku, který k němu našel cestu, nebo je, jak jsem již říkal, připraven touto cestou jít, přijmout víru a žít s ní.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bruno Groning 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Období transformace lidstva

 

"....Mění se i energetická těla člověka, aby se byl schopen změnám přizpůsobit a vplout vědomě do nového období nadvlády Sil Světla. V této době je důležité, aby jsme si každý den vědomě přitahovali pozitivní myšlenky a okolnosti, čím sami uvnitř sebe začneme zrychleným způsobem generovat Živel Cnosti..." 

                                                                                                                                           Sergej N. Lazarev

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léčení duše i těla - úryvek z knihy Duchovní příčiny nemocí

"Bože, cítím, že jsem součástí celku společnosti kolem mne. Ostatní, tak jako já, při plynutí k Tobě se dopouštějí občas chyb, jimiž se postihueme navzájem. Snažím se usilovně rozpoznat, co je správné ve vztahu k ostatním, abych se toho mohl vyvarovat. Pokud cítím, že se chyb dopouštějí ostatní, snažím se je opravit s láskou. Nemám žádný strach ze styku s bližními, i když se jedná o zkoušky nebo vyšetřování. Každý z ostatníc je Tobě osobně odpovědný jako já."

                                                                                                                                                                    Agape Brno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnota a význam lidského utrpení

"Nepozastavuj se nad tím proč trpíš, nehledej odpovědi na otázky, ale s rozhodností kráčej kupředu. Ježíš nedopustí, aby ti bylo ublíženo nebo abys utrpěl ztrátu. Jen se sám neztrať a vytrvej v předsevzetích. A tak hlavu vzhůru! Kdyby se svět obrátil vzhůru nohama, kdyby temnoty zasáhly vše, nesmí nic naplňovat tvou duši neklidem, protože Bůh je s tebou a svou mocí tě v boji podrží."

                                                                                                                                                  páter Pius z Pietralciny

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav lásky a radosti

"Obvykle se nám zdá, že štěstí k nám přichází zvenčí. Ve skutečnosti zvenčí přichází štěstí tehdy, když vlastníme štěstí uvnitř. Štěstí nepřichází k vnitřně nešťastnému člověku, protože pokud přijde, ten člověk na něm začne být otrocky závislý. A pak se stav jeho duše zhorší, poněvadž závislost činí člověka agresivním, depresivním a člověk v konečném důsledku ztrácí to, kvůli čemu v duši zabíjí lásku. Úroveň vnějšího štěstí by neměla překročit úroveň štěstí vnitřního. A vnitřní štěstí je stav lásky a radosti. Takový stav vzniká tehdy, když přijímáme Boží vůli, když cítíme a uvědomujeme si, že svět je harmonický, když přijímáme svůj osud a chápeme, že neexistuje žádná náhoda a všechno, co se nám děje, že je pro nás to nejvyšší dobro a jakákoli nepříjemnost je impulsem pro náš rozvoj."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sergej N. Lazarev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta ke zdraví

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru."

                                                                                                                                                        Bruno Groning

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejsilnější zbraň

"Nejsilnější zbraní, se kterou můžeme pracovat, je Láska. Láska je všude, ona roztaví i ten nejtvrdší materiál, i kameny. Kam vejde, všechno změkčuje. Láska změní i lidi. V přírodě jsou všechny otázky vyřešeny. Semínko nebudeš přece nic učit. Zasadíš je a po určité době z něj vyroste strom. Stejným způsobem je třeba zasít ideje do lidských duší. Přejde jeden rok, deset let, až nakonec vydají své plody. Musíte rozumět onomu světu. Onen svět - to je rozumný život. Pokud lidé žijí rozumně a uplatňují princip Lásky - je to onen svět."
                     

                                                                                                                                                            Konstantin Danov

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zákon podobnosti

Vždy přitahujeme přesně takové lidi, kteří jsou jako my. Pokud nejste spokojeni s těmi, kteří vás obklopují, podívejte se do své duše. Pokud si myslíte, že máte štěstí na lidi, je to proto, že jste sami sebou. Proto pokud chcete ve svém životě slušné lidi, staňte se sami sebou hodnými.

Zákon příčiny a následku
Dostaneme, co dáváme. Chovej se ke svému partnerovi tak, jak chceš, aby se on / ona choval k tobě.

Zákon lásky
Všichni nutně potřebujeme lásku. Láska znamená přijetí, upřímnost, něhu, obětavost, velkorysost. A čím více tyto vlastnosti projevíte, tím více jich na oplátku dostanete. Takové projevy jako strach, žárlivost, závislost, manipulace, ovládání, nároky, vytknout, ničit vztahy a nemají nic společného s láskou.

Zákon o síle slov
Všechna slova mají sílu. Slova mohou léčit nebo zabíjet. Dávej si pozor na pusu. Etikety, urážky, výčitky vytvářejí rány v duších, které je obtížné hojit. Mají nevratné jednání. Důvodem je, že v duši každého člověka, který se bojí odmítnutí, žije dítě. Buďte opatrní, abyste nepodceňovali svou schopnost způsobit bolest. Sílu slov využívejte pouze pro vřelá slova, komplimenty, schválení, podporu.

Zákon důvěry
Důvěra je vitální prvek. Bez něj člověk začne být podezřelý, úzkostlivý a plný obav, jiný se cítí jako emoční past, jako by mu nebylo dovoleno svobodně dýchat. Žárlivost je strach ze samoty, nízké sebevědomí a nemilování sebe sama. Důvěra je nepravidelným prvkem pravé lásky.

Zákon upřímnosti
Buď upřímný. Láska není stále, je jako rostlina, která buď roste a kvete nebo chřadne a umírá. Vše záleží na tom, co s tím uděláme. Upřímná komunikace je jako voda, bez které rostlina nepřežije. Mluvte o svých touhách, vztazích a pocitech. Dejte svému partnerovi vědět, že ho milujete a respektujete. Nikdy se neboj říct ′′ Miluji tě." Neboj se pochválit partnera. Upřímná chvála je jako slunce pro rostlinu, vdechne Vašim vztahům nový život.

Zákon o darování
Milovat znamená darovat část sebe sama, aniž byste chtěli peníze a bez smluv. Pokud chcete lásku přijímat, stačí ji jen dát. A čím více dáváš, tím více dostáváš. Láska je jako bumerang, vždycky se vrátí. Možná ne vždy od člověka, kterému jste to dali, ale stejně se vám to vrátí. A vrátí se do sté velikosti.
Zároveň je důležité si uvědomit, že máte neomezené množství lásky. Neztrácej se, když to dáme. A jediný způsob, jak v sobě ztratit lásku, je nedat ji ostatním. Jeden z důvodů, proč lidé málokdy cítí lásku, je ten, že čekají, až je začne milovat někdo jiný. To je jako muzikant, který řekl ′′ Začnu hrát melodii, když lidé začnou tančit." Nebo počkám, až se objeví žár ohně, aniž bych do něj dal dřevo. Pravá láska je bezpodmínečná, nechce nic na oplátku. Tajným vzorcem pro šťastný, dlouhý vztah je vždy dávat pozor ne na to, co můžete vzít, ale co můžete dát.

Zákon dotyku
Dotek je jedním z nejmocnějších projevů lásky a posiluje vztahy. Dotýkat se člověka znamená dotknout se jeho duše. Možná proto, když nás někdo uráží, řekneme mu: ′′ Nesahejte na mě!" Obejměte svou milovanou více, jen tak, žádný sexuální motiv, držte se za ruce.
Vědci provedli experiment na klinice v Londýně. Hlavní chirurg obvykle večer před operací navštívil každého pacienta, aby odpověděl na jeho otázky a objasnil charakter operace obecně. Během experimentu chirurg držel pacienta za ruku, když s ním mluvil. Tito pacienti se zotavili třikrát rychleji než ostatní. Když se někoho pečlivě dotkneme a změní se naše a jeho fyziologie: snižuje se hladina stresového hormonu, uvolňuje nervová soustava, zlepšuje stav imunitního systému a emocionálního stavu. Existuje názor, že pokud neobejmeme 7-8 lidí denně, jsme odsouzeni k nemoci.

Právo svobody
Pokud někoho milujeme, musíme mu dát svobodu. Svoboda dělat vlastní rozhodnutí, svoboda žít tak, jak chce, ne tak, jak chceme. Každý z nás potřebuje svůj prostor. Lidé potřebují ve vztazích svobodu, protože bez ní se budou cítit v pasti. Pokud někoho opravdu milujete, měli byste respektovat jeho potřeby a touhy. Není lehké pustit se od někoho, koho milujete, ale jinak to nejde. Životní moudrost zní: ′′ Čím více svobody dáme druhému, tím více se k nám přiblíží."

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vibrace lásky léčí vše
Dr. David Hawkins je slavným lékařem ve Spojených státech a léčil mnoho pacientů po celém světě. Říká, že když vidí pacienta, už zná příčinu nemoci. Jeho pacienti nemluví o lásce, mluví jen o bolesti, zášti, frustraci, celý program uvízl v těle pacienta. Dr. Hawkins: ′′ Mnoho lidí onemocní, protože nemají lásku, mají pouze bolest a frustraci lidé s vibračními frekvencemi pod 200 jednotek snadno onemocní." David Hawkins zjistil, že lidé, kteří jsou nemocní, obvykle mají negativní myšlenky. Často s vibracemi nad 200, lidé neonstojí nemocní. Obvykle mají jeho pacienti vibrační frekvenci nižší než 200. Jaké jsou myšlenky, které mají pod 200 kmitočty vibrací? Lidé, kteří rádi kritizují, obviňují a mají nenávist k ostatním, jejich frekvence je jen třicet nebo čtyřicet. Když neustále obviňuje ostatní, uniká velké množství energie, takže frekvence vibrací je pod 200. Tito lidé snadno získají mnoho různých nemocí. Nejvyšší frekvence vibrací je 1000 a nejnižší míra je 1. Nejvyšší vibrační frekvence, kterou viděl, je 700, jejich energie je obzvláště silná, když se tito lidé objeví, mohou změnit místní magnetické pole. Na Nobelově ceně míru, když se objevila Matka Tereza, se změnila celá atmosféra - stala se velmi dobrá, s vysokou vibrační frekvencí, takže publikum cítilo energii magnetického pole plného krásy a dopadově pro všechny. Když se objeví vysokoenergetická tvář, jeho energie dělá magnetické pole všech krásným a klidným, ale když má člověk mnoho negativních myšlenek, nejen že se zraní, ale magnetické pole se zhoršuje. Dr. Hawkins otestoval miliony případů a vyšetřoval různé rasy po celém světě, odpověď je stejná, když je vibrace méně než 200, je dotyčný nemocný, pokud je mu více než 200, nejsou žádné nemoci. Jaké jsou vaše myšlenky nad 200? Chtěla bych se starat o druhé, soucit, lásku, dobré skutky, toleranci a další. Jedná se o vysoké vibrační frekvence, dosahující 400 až 500, místo toho, jako nenávist, hněv, vina, zášť, žárlivost, být náročný na jiné, sobecké věci, frekvence vibrací těchto lidí je nízká. Tyto nízké vibrace vedou také k rakovině, způsobují srdeční choroby a další nemoci. Říká nám, že myšlenka je opravdu úžasná, myšlení má velký vliv na zdraví lidí. síla lásky taky. Tvou podstatou je nekonečná Láska. Nekonečná věčná Láska, stálá, Láska!
(díky Emmanuel Schaeffer)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štítky