"Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí"   

                                         

                                                                                                                                                                               Bruno Gröning

 

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, z toho co jest. V něm byl život a světlo lidí. To Světlo ve tmě svítí a tma je nepoltila."  Jan,  1- 5

 

 

Harmonie a Rovnováha božského světa

'SLOVO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha hmotného světa 

'ENERGIE'

 

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s rovinou duchovní dimenze a s principem božským. 

Lidský duch (fialový kruh) se zachvívá v rezonanci s vyzařováním božského světa (zlatý kruh). Tato rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních struktur v úrovni duše. Tyto struktury vyzařují dále do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh). Duše i tělo člověka se tak zbavují všech zátěží, dochází k celkovému uzdravení. 

Je potřeba si tuto skutečnost průběžně uvědomovat, vnímat a prožívat. 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Smysl lidského života v těle
Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá.
 
Člověk opustil Boha, a tak je nucen prožívat náhradní řešení. Následkem jeho odklonu je ztráta duchovní síly a s ní spojená deformace v rovině mentální i emoční. Objevuje se lidská nevědomost, která s sebou nese další a další tápání, a tíživá životní neuspokojení. Tato deformace zasahuje do všech oblastí života lidské bytosti. Lidé s náboženským vyznáním i bez náboženského vyznání zažívají, v důsledku svého odklonu od Zdroje životní síly, duchovní a duševní nouzi, duševně i fyzicky strádají a trpí. Lidské duchovní, mentální i emoční předpoklady pro život na Zemi se dostaly do tak hlubokého propadu, že již není možné navázat spojení k vyššímu principu, kterého se lidé ve své duchovní a duševní nouzi dovolávají. Tento princip, ač je trvale přítomen, není vnímán, není poznáván a správně chápán.
Žijeme zde na planetě Zemi jako duchovní bytosti v těle. V každém případě jsme v určitém duchovním, mentálním a emočním nastavení. Tato skutečnost utváří kvalitu našeho osobního, partnerského, rodinného i veřejného života. Z této skutečnosti je zřejmé, že jedině změna v úrovni našeho duchovního života může znamenat změnu v dalších úrovních našeho života. Potřebujeme vzor, který má silné duchovní ukotvení. Potřebujeme vzor, který předává duchovní vyrovnanost, stabilitu a sílu. Potřebujeme si uvědomovat základní aspekty života v duchu, a to skrze své sjednocení s absolutním principem života.
Proměna v duchu působí proměnu v duši, proměna v duši působí proměnu ve fyzickém těle. Je potřeba vědět, co skutečně chceme. Je potřeba vědět, že vše, co si v duchu uvědomujeme, s tím se spojujeme, to v sebe přijímáme! Svou podstatou náležíme ke Zdroji životní síly, smyslem našeho života může být tedy jedině prožitek jednoty se Zdrojem životní síly. Spolu s tímto uvědoměním se dostavuje nové životní poznání a s ním spojené navýšení vibrace našeho duchovního, duševního i fyzického těla. Dochází k celkovému uzdravení.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovní odkaz některých významných duchovních osobností historie    

 

                                                                                           

                                      ABD-RU-SHIN                  Petr Konstantin Danov              Bruno Gröning                     Páter Pius   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hodnota a význam lidského utrpení

"Nepozastavuj se nad tím proč trpíš, nehledej odpovědi na otázky, ale s rozhodností kráčej kupředu. Ježíš nedopustí, aby ti bylo ublíženo nebo abys utrpěl ztrátu. Jen se sám neztrať a vytrvej v předsevzetích. A tak hlavu vzhůru! Kdyby se svět obrátil vzhůru nohama, kdyby temnoty zasáhly vše, nesmí nic naplňovat tvou duši neklidem, protože Bůh je s tebou a svou mocí tě v boji podrží."

                                                                                                                                                                                               páter Pius z Pietralciny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Štítky