Vibrační pole

SHALILA SHARAMON - BODO J. BAGINSKI

 

Obvykle se rozlišujíčtyři základní vibrační pole - energetická mentální vibrační pole:

1) éterické vibrační pole

2) emoční (astrální) vibrační pole

3) mentální vibrační pole

4) duchovní (kauzální) vibrační pole

 

     Z těchto vibračních polí má každé svoji základní frekvenci vibrací. Éterické pole, které je fyzickému tělu nejblíže, kmitá s nejnižší frekvencí. Astrální a mentální pole mají vyšší frekvence a duchovní pole kmitá na nejvyšších frekvencích.

     Každé z těchto polí se podobá tanci energie uvnitř svého vlastního frkvenčního rozsahu, přičemž se se frekvence během dalšího vývoje člověka adekvátně zvyšují. Vibrační pole představují nosiče vědomí na určitých frekvencích, a když se tato frekvence zvýší, zprostředkovávají člověku vyšší životní energii, cítění a poznání a v oblast své specifické funkce.

     Jednotlivá vibrační pole od sebe však nejsou oddělena. Pronikají se navzájem, i když každé kmitá uvnitř svého frekvenčního rozsahu, a sám jasnovidec je může rozlišit jenom tak, že zaostří svoji schopnost vidění do odpovídající sféry. Tak musí např. své jasnovidné zření zaměřit do astrální sféry, aby spatřil astrální pole. Jestliže chce vnímat mentální pole, musí se zaměřit na mentální sféru atd.

 

Éterické vibrační pole

     Éterické vibrační pole má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Existuje proto pro něj také označení "éterický dvojník" nebo vnitřní "fyzické tělo". Je nositelem tvůrčích sil pro fyzické tělo, ale i vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické citlivosti. 

     Éterické vibrační pole se vytváří při každé inkarnaci znovu a zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla. (Astrální, mentální a duchovní pole trvají dále po smrti a spojují se při každé další inkarnaci s nově stvořenými fyzickými těly.)

     Éterické pole získává skrze čakru solar plexu životní energii ze slunce a prostřednictvím základní čakry energii ze Země. Zásobuje se těmito energiemi a dodává je čakrami a kanály nádí neutuchajícím životním prouděním fyzickému tělu. Obě tyto energie se starají o životní rovnováhu v tělesných buňkách. Jakmile je hlad organismu po energii nasycen, vyzařuje přebytečná energie z éterického pole skrze čakry a póry ven. Vystupuje v rovných, až 5 cm dlouhých paprscích z pórů a tvoří éterickou auru, která je obyčejně jasnovidci vnímána jako nejviditelnější část celkové aury člověka. Její paprsky obklopují fyzické tělo jako ochranný plášť. Zabraňují nemocem a škodlivým látkám, abypronikaly do těla, a současně vyzařují neustále proud životní energie do okolí.   Tato přirozená ochrana znamená, že člověk v podstatě nemůže onemocnět z vnějších příčin. Příčina onemocnění je vždy v něm samém. Negativní myšlenky a emoce, stejně jako způsob života, který je v rozporu s přirozenými potřebami těla (přetížení, nezdravá výživa, alkohol, drogy) mohou éterickou životní energii narušit, čímž ztrácí vyzařování na síle a intenzitě. Tímto způsobem vznikají slabá místa v auře. Zmiňované paprsky energie se zjevují ohnuté nebo se neuspořádaně kříží. Jasnovidec pozná "díry" anebo "trhliny" v auře, kterými mohou pronikat do těla negativní vibrace. Navíc může těmito "dírami" v éterickém poli unikat životní energie.    

     Na základě úzké souvislosti mezi stavem fyzického těla a vyzařováním éterického pole se často také mluví o "zdravotní auře". Dříve, než se nemoci projeví ve fyzickém těle, projeví se v éterické auře. Mohou být proto už tady poznány a léčeny. Tak zvané Kirlianovy fotografie poprvé zobrazily toto záření energie, vlastní každému živému organismu. Na základě tohoto vynálezu byly od té doby stanoveny velmi přesné diagnózy a poznány nemoci už ve své latentní fázy. 

     Éterické vibrační pole a s ním i fyzické tělo reagují obzvlášť silně na myšlenkové impulsy, které vycházejí z mentálního pole. Tím je možno odůvodnit úspěšný vliv pozitivního myšlení na zdraví. Cíleně pozitivními sugescemi můžeme podporovat zdraví našeho těla. 

      Další důležitou funkcí éterického pole je sloužit jako prostředník mezi vyššími vibračními poli a fyzickým tělem. Přenáší informace, které získáváme našimi tělesnými smysly, do emočního a mentálního pole, a předává zároveň energii a informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla. Je-li éterické pole oslabeno, neprobíhá tento tok energií a informací a člověk pak působí dojmem emočně a mentálně nezúčastněné bytosti. 

        V této souvislosti je zajímavé, že rostliny, zejména květiny a stromy, vyzařují energii, která se velmi podobá éterické, auře člověka. Takové vyzařování můžeš použít, aby sis opatřil pro svou vlastní auru dostatek nové energie. Tuto energii obsahují také éterické oleje. S energiemi rostlin se můžeš spojit přímo. Sedni zády opřený o nějaký tobě sympatický strom, anebo ho obejmi tak, že se k němu přitiskneš. Pak jednoduše jen připusť, aby veškerá jeho harmonizující síla a energie na tebe působila. Nebo si lehni doprostřed vonící rozkvetlé louky a nech se vibracemi všech květin kolem sebe obklopit a pronikat. Také pokojové rostliny, se kterýmí žiješ, ti předávají rády něco ze své harmonizující a oživující energie. Rostliny reagují na tvoji lásku a vděčnost za tuto jejich službu silnějším vyzařováním energie, neboť patří k jejich úkolu člověku takto pomáhat.

 

Emoční vibrační pole

      Emoční vibrační pole, často označované jako astrální, je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Zaujímá přibližně stejný prostor jako fyzické tělo. U málo vyvinutého člověka jsou jeho obrysy sotva znatelné, emoční vibrační pole se jeví jako obláčky substance, které se chaoticky a neuspořádaně pohybují všemi směry. Čím více rozvíjí člověk výraz svých citů, sklonů a charakterových vlastností, tím je jeho emoční vibrační pole jasnější a čistší. Jasnovidec rozeznává jasně vykrojené obrysy, které se přizpůsobují dokonale fyzickému tělu.  

      Aura emočního těla je oválná a může vyzařovat až několik metrů kolem člověka. Vyzařuje hlavně prostřednictvím čaker, v menší míře také póry. Emoční aura je v ustavičném pohybu. Vedle základních a poměrně stálých charakterových trendů, které se promítají jako konstantní hlavní barvy v auře, zrcadlí se v auře také každý momentální pocit, každý vzruch v emoční oblasti. Je to neposatelná hra stále se měnících mihotavých odstínů barev. Emoce, jako např. strach, hněv, stísněnost nebo obava, zapřičiní v auře vznik tmavých mrakovitých útvarů. Čím více otevře člověk své vědomí lásce, oddanosti a přátelství, tím jasněji a čistěji vyzařují barvy jeho emoční aury.   

     Žádné jiné vibrační pole neurčuje u průměrného člověka jeho poled na svět a skutečnost tak silně, jako vibrační pole emoční. V něm jsou uloženy mezi jiným všechny naše neosvobozené emoce, vědomé i nevědomé strachy a agrese, pocity osamění, odmítání, chybějící sebedůvěra atd. Vysílají postřednictvím emoční aury své vibrace a představují nevědomé poselství, které předáváme vnějšímu světu. Zde se pak uskutečňuje princip vzájemného přitahování. Frekvence energií, které vysíláme, přitahují stejné frekvence ze svého okolí a spojují se s nimi. To znamená, že dochází ke styku právě s těmi lidmi a okolnostmi, které zrcadlí to, co mi vědomě odmítáme nebo chceme odmítnout, popř. čeho se obáváme. Tímto způsobem nám slouží okolní svět jako zrcadlo pro všechny ty prvky našeho vědomí, které jsme úmyslně potlačili do oblasti nevědomí. Skutečně, námi potlačené pocity se pokoušejí udržet se v emočním vibračním poli při životě a pokud možno i narůstat. Tak nás stále znovu a znovu uvádějí do situací, které vzbuzují opakování původních emočních vibrací, protože jejich frekvencemi opět ožívají. 

       Frekvence strachu v člověku ho vtahuje do situací, ve kterých je tento strach znovu potvrzován. Jestliže v sobě má agresivitu, bude se stále znovu setkávat s lidmi, kteří žijí na vlnách vzteku a agresivity. Nemáme-li zvládnutou svoji agresivitu a dáme si např. předsevzetí, že v určitých situacích nebudeme nadávat, může se stát, že někdo v našem okolí začne neočekávaně nadávat a my budeme nadávat s ním. 

       Vědomé myšlení a myšlenkové zaměření mentálního vibračního pole má vliv na emoční vibrační pole, které se řídí svými vlastními zákonitostmi. Mentální vibrační pole může ovládat vnější chování, ale nedokáže zrušit nevědomé emoční struktury. 

       Tak může např. nějaký člověk vědomě toužit po lásce nebo úspěchu a nevědomě vyzařovat právě frekvence energií nelásky nebo naprostého nedostatku důvěry, které mu zabrání, aby svého vědomého cíle dosáhl. 

       Emoční struktury přetrvávají pokud nejsou rozpuštěny, do následujících inkarnací, protože emoční vibrační pole přetrvává fyzickou smrt a při nové inkarnaci se spojuje s novým fyzickým tělem. Neuvolněné zážitky, které zůstávají v emočním těle, určují dalekosáhlé okolnosti nového života. 

       Jestliže jsme skutečně pochopili tyto souvislosti, musíme se nutně přestat vidět v roli "oběti" a přestat svalovat vinu za naše slabosti a trápení na ostatní lidi nebo na různé okolnosti. To znamená už velké osvobození, neboť pak už víme, že náš osud máme převážně ve svých rukou a můžeme začít měnit svůj život tím, že začneme měnit sebe. 

       Převažující část "pocitového uzlu" v emočním vibračním poli je v oblasti solar-plexu. Tato čakra nám zprostředkovává přímý přístup k našim emočním strukturám. Jestliže je však chceme vnímat a poznávat vědomým rozumem, musíme proniknout obsahy čakry solar plexu nejvyšší formou výrazu mentálního vibračního pole - intuitivním zřením čakry čela. Avšak ani to neznamená ještě skutečné osvobození. Osvobození emočních struktur může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a blaženosti našeho vyššího já, a které nám zároveň umožňuje poznat svým celistvým, univerzálním pohledem také vnitřní souvislosti jevů. Tohoto spojení dosáhneme přes čakru srdce a čakru temene hlavy.    

      Vyšší já nesoudí a nerozděluje zážitky na "dobré" a "zlé". Ukazuje nám, že zažíváme určité věci jen proto, abychom porozuměli, které pocity a která jednání mají za následek odtržení od božské prapodstaty a způsobují tak utrpení, a také abychom se naučili znát kosmické zákonitosti přirozeného vyrovnávání. V životních situacích ve kterých se dnes často cítíme jako "oběti", jsme byli v minulých inkarnacích jako "původci". 

      V terapii čaker hraje velkou roli vnitřní postoj, se kterým přijímáme všechny zážitky a obsahy emočního vibračního pole a všechny spontánně se zjevující obrazy a emoce. Neměli bychom cokoliv odmítat nebo odsuzovat, neboť jen tak se může naše vyšší ujmout vedení a nechat do naší podstaty proudit duchovní energie našich nejvyšších vibračních polí. 

      Když se spojí vibrace našeho duchovního a emočního pole, začne naše emoční pole kmitat rychleji a odvrhuje všechny nastřádané negativní zážitky, reprezentované nižšími frekvencemi. Tím mizí i emoce vázané na tyto zážitky a je nám tak umožněno odpustit sami sobě i druhým.

      S postupným uvolňováním těchto zakořeněných emočních struktur začíná emoční vibrační pole vyzařovat hluboké pocity lásky a bezpříčinné radosti. Emoční aura pak září nečistšími a nejintenzivnějšími barvami, a poselství, které vysílá do okolí, přitahuje štěstí a lásku. Jedna z nejzázračnějších schopností přitahovat všechno, co si přejeme, je přirozený následek dokonale integrovaného emočního vibračního pole, které kmitá na nejvyšších možných frekvencích.

 

Mentální vibrační pole

        Naše myšlenky, ideje, racionální a intuitivní poznání - to vše nosí naše mentální vibrační pole. Jeho frekvence je vyšší frekvence éterického nebo emočního pole a jeho struktura je řidší. Mentální vibrační pole vejčitého tvaru a ve stadiu vyššího rozvoje člověka se může rozpínat, až zabírá prostor stejně velký jako emoční vibrační pole s emoční aurou dohromady. Vyzařování aury mentálního vibračního pole vyzařování aury mentálního vibračního pole dosahuje však ještě o několik metrů dál. 

        U duchovně velmi málo vyvinutých jedinců se mentální vibrační pole podobá mléčné bílé substanci. Několik málo nevyjasněných a matných barev tvoří jeho poměrně neprostupnou strukturu. Čím živejší jsou myšlenky, čím hlubší je duchovní poznání, tím jasněji a intenzivněji září barvy jeho mentálního proudění. 

        Rozsah vibrací mentálního (stejně jako emočního) těla zahrnuje vyšší i nižší frekvence. Nižší frekvence reprezentují lineární racionalistické myšlení, kterým hledá většina lidí cestu k pravdě. Tento druh činnosti rozumu spočívá na vnímání pouze ve fyzické, předmětné rovině. Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené éterickým vibračním polem do emočního pole, které tyto informace přemění na pocity a pošl dál do mentálního pole, které na ně zareaguje slovy tvořenými myšlenkami. 

        Vlivem emočního vibračního pole a jeho neuvolněných emočních struktur jsou informace často zkreslovány a myšlení zabarveno. Vyvstávají stále se opakující myšlenková schémata, podle kterých soudíme události kolem nás. To znamená, že racionalistický rozum nedokáže být nestranný, objektivní, přestože se to o něm předpokládá. 

        Myšlenky, které tímto způsobem vznikají v mentálním vibračním poli, se točí pravidelně kolem osobních libostí a kolem důležitosti pozemsky-světských záležitostí. Racionální řešení problémů se tím stává hlavní funkcí mentálního těla. To však znamená zkreslení jeho původního poslání a omezení jeho schopností. 

       Původní funkce mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, kterými je zásobováno z duchovního těla, a aplikovat je na konkrétní situace tak, aby jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitostem. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny našeho bytí, se projevuje jako intuice nebo náhlá vnuknutí, často také jako obrazy nebo zvuky, které pak bývají transformovány do vyslovených myšlenek. Zprostředkovávají nám vhled do pravé přirozenosti věcí, jsou svou strukrturou holografické, na rozdíl od lineárního chápání, vycházejícího z racionálního rozumu. 

       Přístup k vyšším vibracím mentálního pole je ve spojení čelní čakry s čakrou temene hlavy. Je-li mentální vibrační pole dokonale rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního vibračního pole a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání vyššího já.

 
 
Aura člověka (zevnitř ven): 1) éterická aura, 2) emoční aura, 3) mentální aura, 4) duchovní aura
 
 

Duchovní vibrační pole

 

       Duchovní vibrační pole, často označované také jako kauzální, má ze všech vibračních polí nejvyšší frekvenci vibrací. U lidí, kteří jsou v duchovní rovině ještě velmi nevědomí, se rozpíná spolu s aurou asi metr kolem fyzického těla. Duchovní vibrační pole a aura dokonale probuzeného člověka mohou vyzařovat i několik kilometrů, přičemž se původní vejčitá forma aury změní v pravidelný kruh. 

       Jestli jsi někdy měl příležitost být v přítomnosti nějakého osvíceného mistra, tak sis možná všiml, jak se náhle změnila atmosféra, když ses od něj vzdálil nekolik kilometrů. Zážitky světla, naplnění a lásky, které tě v blízkosti mistra obklopovaly, ztratily svoji intenzitu, jakmile jsi vystoupil z dosahu jeho aury. 

      Duchovní vibrační pole a jeho aura září v nejněžnějších barvách, které však mají nepopsatelnou zářivou sílu. Z duchovní roviny bytí proudí ústavičně nejvyšší a nejzářivější energie do duchovního vibračního pole. Tím, že tato energie je částečně proměňována ve vibrace nižší frekvence, zaplavuje také mentální, emoční a éterické vibrační pole. Zvyšuje tak frekvence těchto polí, takže ta mohou ve svém rámci působnosti dosáhnout nejvyššího vyjádření. Závisí na rozvoji a otevřenosti našich čaker, do jaké míry tuto energii můžeme vědomě přijímat, vnímat a využít. 

      Duchovním vibračním polem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem, ze kterého vyvstává stálým rozením všechno existující. Z této roviny máme vnitřní přístup ke všemu stvořenému.        Duchovní vibrační pole je ta božská část v nás, která je nesmrtelná a přetrvává celou cestu evoluce, zatímco ostatní vibrační pole znovu a znovu zanikají, jak se člověk vyvíjí ve supních vědomí, vyžadujících bytí na fyzické, astrální a mentální úrovni. 

      Pouze díky duchovnímu vibračnímu poli je možné poznat zdroj a cíl našeho bytí a rozumět vlastnímu smyslu našeho života. Jestliže se otevřeme jeho vibracím, získá náš život úplně novou kvalitu. Budeme unášeni při všem našem jednání naším vyšším já a náš život bude výrazem moudrosti, síly a všeobjímající lásky - přirozených vlastností našeho nejvyššího já.