Bruno Gröning a Princip Krista

10.10.2021 15:24


 

Princip Krista je principem boží přítomnosti zde na planetě Zemi, který se může projevit zvláštním způsobem i skrze člověka. Je to princip božího řádu a boží vůle. Nejsilněji se projevil tento princip zde na Zemi skrze Ježíše Nazaretského.


         Ježíš nepřišel proto, aby založil náboženství (církev), ale proto, aby zde žil v boží vůli a tím dal příklad. Sama Jeho přítomnost měnila nitro člověka, rozvíjela v každém, kdo se s Ním setkal a byl přirozeně otevřen, vnímání božího řádu. Tato tichá iniciace se měla šířit tímto způsobem dál. Několik málo jedinců pochopilo a udrželo tuto cestu nacítění se na boží přítomnost. I dnes udržují někteří vnímaví, božím Duchem osvícení, pomyslnou zlatou nitku působení boží milosti a lásky skrze člověka zde na Zemi.
          Proč je tak významné uvědomovat si napojení Bruna Gröninga na princip Krista? Princip Krista je principem plného napojení do věčnosti, a proto má tu moc zbavit člověka všech zátěží, které jej svazují s dočasností a tím jej trvale omezují a oslabují. Toto napojení na princip Krista jako univerzální kosmický princip boží milosti a lásky prožíval Ježíš Nazaretský zde na Zemi ve všech úrovních svého duchovního těla, tím ukotvil tento princip boží milosti a lásky trvale ve hmotné dimenzi! Každý, kdo se na Něj napojí a žije v Něm, má plnost života zde na Zemi. Tj. ono biblické: "O cokoliv požádáte Otce nebeského ve jménu mém, dá vám. Až dosud jste neprosili, proste a bude vám dáno."
          Kdyby neměl Bruno Gröning silné napojení na princip Krista, ve všech úrovních svého duchovního těla, nemohl by léčit i tzv. karmické nemoci. Jeho léčivé působení by bylo omezené, tak jako u některých léčitelů. Pokud by takové vyléčení provedl, okamžitě by to odnesl na svém vlastním těle. (Karmické nemoci jsou tu pro člověka, v utrpení a v omezení spojeném s takovou nemocí se člověk postupně očišťuje a spěje k podstatnému uvědomění. Kdyby nemocí neprošel, nemohl by se pohnout dále ve vývoji.) Uzdravit člověka z karmické nemoci znamená, být v boží milosti a tím předávat boží milost! Boží milost je záležitostí propojení s kosmickým principem Krista. Není to záležitost lidského záměru, ale záležitost pouhého zpřítomnění živého vztahu čistého lidského ducha s Bohem. Lidé, kteří byli prozářeni boží milostí, ztratili pouta kterými byli navázáni na nízké pohnutky a s nimi spojené nízké povahové sklony, tedy na zlo. Tak se v nich spontánně rozvinulo patřičné poznání a pochopení smyslu lidského života, pak již není nutné procházet nemocí, která je vždy důsledkem okamžitého vybití karmy. Uvědomujme si kosmický princip boží milosti a lásky, princip Krista. BG znal Jeho význam, a proto o Něm mluvil.

 
Jiří Sedláček