Sexualita a čakry

14.02.2021 16:43

        

 

        Lidská sexualita je jednou z forem projevu a zrcadlem vždy přítomného aktu tvoření, který probíhá ústavičně na všech rovinách života v Universu. Když vznikla v okamžiku tvoření z jednoty mnohost, rozdělilo se beztvaré bytí nejprve na dvě základní formy energie - jednu oplodňující, mužskou a druhou přijímající, ženskou. Číňané dali těmto prasílám už před tisíciletími názvy jin a jang. Ze hry těchto energií vychází všechno stvořené. Ženské jin je ústavičně oplodňováno mužským jang a rodí život v jeho nekonečně různých formách. 

        Na fyzické úrovni člověka se projevuje hra těchto sil jako sexualita. Skrze ní je člověk spojen s všudypřítomným aktem tvoření života v jeho celistvosti, a extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět blaženost tvoření. 

        Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polarity. Všechno - aby mohlo obstát - má svůj protipól. Jeden pól existuje jen díky druhému, zmizí-li jeden, zaniká i druhý. Toto záklaní pravidlo platí ve všem. Tak můžeme např. vydechovat, jen když se nadechneme, necháme-li jednoho, přestává i druhé. Vnitřní podmiňuje vnější, den noc, světlo stín, narození smrt, muž ženu atd., přičemž obě polarity jsou navzájem záměnné. Každý pól potřebuje ke své celistvosti protipól. 

        Jin a jang symbolizují vpravdě pozoruhodným způsobem rytmický pohyb všeho života. Jin přitom představuje jednu stranu celku - ženskou, rozpínavou, citovou, pasivní a nevědomou, jang představuje druhou stranu - mužskou, stahující se, intelektuální, aktivní a vědomou. Není v tom ale nikde žádné hodnocení ve smyslu "větší ceny". 

        Stávající rovnováha nás obklopujícího Universa je výsledkem vztahu mezi protiklady. Protože je vše v Universu v neustálém pohybu, je také jin a jang v každém okamžiku latentně přítomno i ve svém protipólu. To je symbolizováno bílým bodem v tmavém jin a tmavým bodem v bílém jang. Každý z obou pólů v sobě ukrývá zárodek protipólu a je jen otázkou času, kdy se jedna polarita přemění v druhou. V některých oblastech (např. v atomární rovině) dochází k tomuto přepólování ve zlomcích vteřiny. U lidských bytostí je tato přeměna polarity z mužské na ženskou nebo obráceně možná jen novým zrozením. Den a noc se střídají průměrně po dvanácti hodinách, výdech a nádech po několika vteřinách.   

        Všechno přichází a odchází, pohybuje se a proměňuje na základě výměny a střídavého působení jin a jang, dvou základních sil Universa. Ale teprve oba cykly tvoří jednotu. 

        Také láska a sexualita mají svůj základ v této zákonitosti. Dva póly usilují spojit se v jedno, přitahují se jako dva rozdílné póly magnetu. Jestliže dojde ke sjednocení protikladných sil, navzájem se zamění. 

        Žena a muž mají ve všech svých základních rysech opačnou polaritu. Opačná polarita se projevuje i na úrovni energií. Všude tam, kde má muž polaritu plus, je u ženy mínus a naopak. Platí to i o směru otáčení čaker. Tak vzniká mezi ženou a mužem na všech čakrami reprezentovaných úrovních vzájemné přitahování a doplňování, což může vést k dokonalému vnitřnímu spojení. Abychom toho dosáhli, musí však být naše čakry pokud možno bez blokád. Při sexuálním spojení je proud energie v hlavním kanálu, Sušumně, výrazně vybuzen a zesílen. Energie v druhé čakře enormně vzroste, a když nejsou čakry zablokovány, napájí tento přebytek energie všechny ostatní čakry našeho systému. Přitom je sexuální energie, která představuje určitou formu prány, transformována do frekvencí ostatních čaker. Vyzařuje z čaker skrze kanály nádí do fyzického těla a do vibračních polí a plní je znásobenou životní energií. Při vrcholu sexuálního spojení dochází k mocnému oboustranému uvolnění sil všemi sedmi čakrami a ke splynutí na všech čakrám odpovídajících úrovních. Oba partneři se cítí oživeni až do hloubi svého bytí a současně zcela uvolněni, pociťují vnitřní spojení a lásku, která překračuje rámec osobního chtění vlastnit. Partnerský vztah tím zakusí naplnění, které již není závislé na vnějších věcech. 

       Takto naplňující sexuální splynutí může být však v této dimenzi prožíváno jenom tehdy, když se partneři jeden druhému zcela otevřou a osvobodí se od všeho strachu, který by mohl zabraňovat volnému toku energie v systému. Pokud je jen jediná čakra u jednoho z partnerů zablokována, nemůže být dokonalé spojení prožito. Blokovaná čakra vyvolává navíc poruchu v toku energie odpovídající čakry partnera. 

       Většina lidí zažívá sexualitu pouze druhou čakrou. U muže kromě toho hraje dominantní roli první čakra coby tělesná hnací síla. Jestliže je však sexualita omezena jen na nižší čakry, stává se jen omezeným zážitkem, ze kterého jsou oba partneři spíše unavení, zeslabení a nespokojení, a mají tendenci od sebe odejít a uzavřít se do sebe. Je to jako kdyby se na struném nástroji brnkalo pouze na jednu nebo dvě struny - nikdy by se nerozezvučela celá škála tónů. Z hlediska energií se skutečně při tak omezené sexuální praxi spotřebuje mnoho energie, protože energie z jiných čaker se transformují na sexuální energii, a vyzáří se druhou čakrou. Energiím je zabráněno, aby svou přirozenou cestou stoupaly vzhůru a naplnily současně všech sedm čaker. 

        Nejpřirozenější cestou, jak odstranit blokády bránící dokonalému sexuálnímu splynutí na všech úrovních, je výměna energií čaker srdce. Když oba partneři vyzařují lásku svého srdce volně a beze strachu, harmonizuje se jejich vlastní i partnerův systém energií. Strachem podmíněné blokády se uvolňují a je umožněná výměna v úrovních všech sedmi čaker. 

        Proto pohlavní spojení mnohem více naplňuje a uspokojuje, když kromě tělesné přitažlivosti je mezi partnery také pocit hlubší lásky. Jsou aktivovány vibrace vyšších frekvencí a sexualita se pozvedá nad čistě tělesný kontakt k duchovnímu splynutí. 

        Totoje základem umění tantry, která se učí a praktikuje po tisíciletí. Dochází při ní k daleko mocnějšímu sexuálnímu prožitku, než se obecně pokládá za možné. Taková zkušenost nás zavádí do skutečně jiných dimenzí prožívání a prociťování. Uvědomíme si, že sexuální energie není uzavřena pouze v našich pohlavních orgánech. Je obsažena v každé naší buňce stejně jako ve hře mužských a ženských sil ve všech projevech tvoření. Dokonalé splynutí s milovaným partnerem nás vede k zážitku vnitřní jednoty s pulsujícím životem v Universu a v okamžiku orgasmu, když dualita na moment přestává existovat, zažíváme jednotu s absolutním beztvarým bytím, které představuje stálý základ i cíl pro hru obou polarit.

 
Shalila-Sharamon-Bodo-J-Baginski-Sexualita-a-čakry