Horst Krohne - Chtěl bych vědět, abych mohl pomoci

03.09.2015 15:58

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní léčení - léčba čaker

Léčení je uměním, je modlitbou, je láskou. Léčba s energií čaker je oddaností léčitele, s níž se otevírá vyššímu, duchovnímu a božskému světu. Čakrová energie je působením, jehož původ není v lidském energetickém poli, jež máme k dispozici. Duch je v nás, avšak duchovní síla, která je přenášena a která může působit léčivě, proudí pouze v pasivním stavu vědomí, jež pouze slouží průchodu energie.

Člověk - léčitel - se stává prostředníkem, kanálem síly a inteligence, která daruje veškerý život. Všechny tyto energie a informace duchovní léčivé síly - univerzální životní energie - podléhají svým vlastním zákonitostem. Pětice našich smyslů ani s veškerými našimi životními zkušenostmi nepostačí, abychom pochopili všechny tyto proudy. Dokážeme však uvěřit, že existují. Víra, religiozita a spiritualita jsou proto pro mnohé léčitele základním předpokladem jejich léčitelského úspěchu. Víra, to nejsou znalosti, víra se však může stát silou, jak dosáhnout vědění.

Ani mnoho let spolupráce s léčiteli a senzibily mi nedokázalo poskytnout žádné jasné a srozumitelné poznatky o způsobu, jakým vlastně probíhá duchovní léčení. Dnes žijeme v době logických výkladů zákonitostí. Svět začal být transparentní a proto není snadné ponechat bez odpovědi otázky člověka hledajícího uzdravení a odvolávat se přitom pouze na články své víry. Rád bych nyní popsal tento způsob a rád bych ti předal informace, které mně samotnému poskytly jistotu a potřebné znalosti.

Při pátrání po informacích jsem mimo jiné s úspěchem použil i meditativní postup, jakýsi recept na úspěch v případě, že je na fyzické úrovni podniknuto všechno, aby mohla být nabídnuta pomoc v obtížné životní situaci, kdy však nemůže být poskytnuto dostatečné množství informací, protože je jich nedostatek. Odpovědi na svoje otázky jsem vždy obdržel tehdy, když tím byla umožněna pomoc někomu druhému.

Tento recept zní: CHTĚL BYCH VĚDĚT, ABYCH MOHL POMOCI

Jak zněly mé otázky při každodenních meditacích?
Jak funguje přenos léčivé energie? Jak funguje přenos informací při akupunktuře a homeopatii, aby se tímto způsobem dalo pomáhat druhým? Zahrnul jsem obě tyto léčebné metody do svých otázek, protože jsem se domníval, že ani zde nejsou k dispozici jasné odpovědi a jednoznačná vysvětlení. I když jsem jinak dosahoval při meditativním kladení otázek téměř vždy spontánního úspěchu, tentokrát jsem se odpovědi nedočkal. Teprve po týdnech - téměř jsem to již vzdal - jsem dostal odpověď, která dalece překonala všechna má očekávání.

Během hluboké meditace vznikla astrální projekce: Ocitl jsem se ve školicí místnosti společně s asi dvaceti dalšími osobami a s jedním učitelem. První věta přítomného učitele zněla: "Svolali jsme vás sem, protože jste položili stejnou otázku, jak fungují duchovní léčení, akupunktura a homeopatie." Již první část věty "svolali jsme vás sem" vypovídá o fenoménu synchronnosti událostí. Nové poznatky, objevy a vynálezy bývají dosti často objeveny několika osobami současně na různých místech světa - a to naprosto nezávisle na sobě. Neúčastníme se snad častěji, než bychom si byli pomysleli, jakéhosi astrálního školení, na němž nám bytosti z duchovního světa poskytují nové informace. Další výklad však pro mne byl poněkud deprimující: Na tyto otázky vám nyní bohužel nemůžeme odpovědět, protože vy dosud nevíte, co je to život. Navíc máte jen omezené vědomí, s jehož pomocí nedokážete dost dobře pochopit pojmy jako věčnost a nekonečno. Věčnost neznamená jen to, že všechno tu bude vždy, ale znamená také, že všechno tu vždy bylo. Že "něco" nebo "všechno" existuje bez počátku a bez konce - to je pro vaše vědomí neřešitelnou hádankou. Vy si přece myslíte, že všechno má svůj počátek a také svůj konec. Také skutečnost, že vesmír je nekonečný, může být ve vašich představách nahrazeno jen s pomocí stále větších rozměrových jednotek. Totéž platí pro nekonečnou malost, body bez prostoru: Něco existuje v prostoru aniž by se to rozpínalo a přesto je to něčím a zanechává to za sebou účinky.

Kvůli omezeným možnostem vašeho vědomí vám však nabízíme model, který se nesnaží reprodukovat celou skutečnost, přesto však dokáže odpovědět na vaše otázky. Učiníme vám návrh: nazvěte to, co označujete jako Boha, kosmické vědomí, logos nebo Stvořitele, jako vlnění o nekonečné frekvenci. Když něco kmitá nekonečnou rychlostí, ruší to prostor a čas podle vašich představ. Bůh jako vlnění o nekonečné frekvenci je tím v celém vesmíru přítomen v každém okamžiku a na každém místě.

Bůh jako vlnění o nekonečné frekvenci je tvůrčím duchem. Energie a hmota, fyzický vesmír, to je pasivní duch. Z vlnění o nekonečné frekvenci - z božího vědomí, ducha svatého - je tvůrčí duch transformován podle vesmírných zákonů do vnímatelných frekvencí. V určitém bodě této této transformace se uskuteční zprostředkování - přechod k pasivnímu duchu: dochází ke stvoření fyzického vesmíru. Zde je počátek oduševnění. Všechno co je duší, je vytvořeno tvůrčím duchem a Boží vědomí se nyní může realizovat pouze díky tomuto zprostředkování - díky tomuto přetlumočení do fyzického vesmíru, do pasivního ducha. Všechno, co prožíváte jako individuální duši, je vaše skutečnost. Skutečností je transformační proces změny od tvůrčího k pasivnímu duchu, včetně duševního zprostředkovatelství. Vaší úlohou je vnést ve svém individuálním rámci úkolů hlouběji do hmoty informace přicházející od tvůrčího ducha. Vaší úlohou je dvakrát opakovat tento transformační proces. Příjem informací od tvůrčího ducha se uskutečňuje především prostřednictvím systému čaker, jimiž vklouznou skrze vás jako duši do ostatních energetických systémů vašeho těla a do všech jeho fyzických funkcí.

Při této transformaci, jež probíhá od vlnění o nekonečné frekvenci až do fyzické podoby, probíhá autoregulační proces, který uskutečňuje ideu stvoření. Na každé úrovni zhušťování z vlnění o nekonečné frekvenci až do hmoty přijímá duch dychtivě každou informaci, která vede k autoregulaci. Tato autoregulace, respektive toto léčení je dáno všem živým bytostem, čímž je život zaměřen na dokonalost.

Každá transformovaná duchovní informace včetně svého působení může být znázorněna jako vlnění. Všechno kmitá a každé vlnění vytváří alikvotní tóny, v organické i anorganické oblasti. Prostřednictvím řady alikvotních tónů, jejichž kmitočet se neustále zvyšuje, dokud jejich frekvence nedosáhne nekonečné hodnoty, zpětně získává tvůrčí duch / Boží vědomí - každou informaci z "reality". Tato zpětná vazba, latinsky religio, vedla i u nás ke vzniku náboženství, která vesměs slibují člověku návrat k božskému vědomí. Vaše současné úlohy jsou úlohami vysoce kvalifikovaných duší a spočívají v tom, že budete vědomě prožívat tento proces a že na něm zároveň budete tvůrčím způsobem spolupracovat. Proto máte svobodnou vůli a můžete si určovat sami v jakém oboru budete shromažďovat své poznatky. Může to být ve fyzikálním nebo přírodovědném oboru, v metafyzické či náboženské oblasti, ale může to být i v několika oborech současně.

Svobodná vůle, jež vám byla dána, s sebou však přináší i problémy. Může se stát, že vám váš konzervativní postoj zabrání v usilování o získání nových poznatků a zkušeností a vy nerozpoznáte svou vnitřní podstatu, a proto se pokládáte za malé a stáváte se hračkou svého okolí. Jediná cesta k dokonalosti - to znamená i ke zdraví - vede skrze uvědomění si své duševní síly. Duše, jenž obývá tělo je jednou stránkou své existence připoutána k tvůrčímu duchu, k nekonečné síle, která poskytuje veškerý život. Tato síla a informace vás nese na druhou stranu vaší existence, k vašemu fyzickému bytí. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že váš mozek je nástrojem tvůrčího ducha a je schopen přijímat z něj informace a učit se. Když si uvědomíte, jakým způsobem působí váš autoregulační proces - na straně dávání za účelem léčení - můžete jej nasadit ve své přítomnosti i ke zpětné vazbě k Bohu. Tento proces poznání je pro člověka nanejvýš důležitý, protože se zpětnou vazbou se musí dostavit autoregulace vašeho duševního vědomí."

Pak následovalo několik upozornění, která již neměla nic společného s léčením. Pak jsme se dočkali vysvětlení k duchovním způsobům léčení a zařazení různých léčebných systémů podle vibračního modelu života:
"Vaše otázky se vztahují hlavně k fungování léčebných metod a k možnostem, jak se jim naučit. Každý člověk disponuje léčivými silami a je jimi naplněn. Tím má tedy každý člověk tu možnost působit některým ze způsobů léčení, požehnání a zasvěcení na druhého člověka. Jakým způsobem se to však odehraje a jakého účinku bude dosaženo, to může být velmi rozdílné. Bude záležet na vašem naladění a postoji, s nímž budete využívat své vědomosti a znalosti a jaké slovo udělíte svým imperativům. Druh metody je až druhořadý. Opravdové léčení je vždy přenosem informace, která vede k autoregulaci. Nosiče této informace však mohou být velmi rozdílné. Počínaje alopatií - věnované pouze tělu - přes homeopatii, Bachovu květovou terapii či terapii hudbou - působící v nejvyšší vibrační oblasti hmoty nebo těsně nad ní - až k psychospirituálním vibracím prostřednictvím akupunktury, kolorterapie, psychoterapie, sugesce, léčebně magnetických aplikací podle různých metod. Vaše postoje a úmysly se však mohou týkat i duchovních informací: v modlitbě a přímluvě, v komunikaci s duchovním vedením, andělem nebo lékařem z onoho světa. Všechny metody - i ty jež nebyly zmíněny - přinášejí léčivou informaci, když se v dosahu vaší působnosti nachází jakákoliv nedokonalost."