"Udržuj krb svých myšlenek čistý, založíš mír a budeš šťastný."

Oskar Ernst Bernhardt - Abd-ru-shin (1875 - 1941) 
Oskar Ernst Bernhardt (18. dubna 1875  - 6. prosince 1941), píšící pod pseudonymem Abd-ru-shin, byl německý spisovatel, omylem uváděný jako zakladatel Hnutí grálu.
Cestování se mu stalo podnětem k započetí spisovatelské činnosti. Své dojmy z cest zpracoval v románech, cestopisech a divadelních hrách. Odpovědi na podstatné otázky života začal sepisovat v roce 1923 v podobě přednášek. Uveřejňoval je pod jménem Abd-ru-shin. Tyto přednášky se staly základem jeho hlavního díla "Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu" (první verze vyšla v roce 1926).
V srpnu 1924 se po rozvodu se svou první ženou Martou, oženil s vdovou Marií Freyer, která do manželství přivedla tři děti, Irmgard (Irmingard), Alexandra a Elisabeth. V roce 1928 koupil bývalý myslivecký dům v tyrolském Vomperbergu nedaleko Innsbrucku.
Časem se do blízkosti Abd-ru-shinova nového sídla přestěhovali jeho nejbližší spolupracovníci, čímž postupně začala vznikat osada Grálu. Tato se měla stát ukázkou myšlenky, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je spojuje stejný duchovní cíl.
(Zdroj: WikipediE)

 

 

Poselství Grálu - Pohled na základní myšlenky díla

Hned v úvodu díla Abd-ru-shin zdůrazňuje, že nepřináší nové náboženství, ale že jeho učení má možnost jednotlivec využít v každodenním životě prostřednictvím svých vlastních schopností, které jsou u každého člověka jedinečné. Ukazuje společné záchytné body různých způsobů chápání pojmu "Bůh" a "božství", aniž by si vzájemně odporovaly, navzdory zcela odlišnému slovnímu vyjádření. Vykresluje přímou souvislost mezi zřetelně působícími fyzikálními zákony a tzv. vůlí Boží obecně vyjádřenou v dosavadních náboženstvích. Abd-ru-shin také zcela odmítá úlohu církví a náboženských společností všeho druhu, jakožto prostředníka mezi Bohem a lidmi. Nenachází pro to žádného oprávnění. Autor Poselství Grálu dává vnitřní vzestup jednotlivce vždy do souvislosti pouze s použitím vlastních schopností člověka, k čemuž nezanedbatelně pomáhá prosté chtění dobra. Zatím co celé Abd-ru-shinovo dílo je protkáno myšlenkami zdůrazňujícími důležitost všestranné samostatnosti člověka a odmítání jakéhokoliv spolkaření a sdružování se do pozemských organizací, tak již za jeho života se v jeho okolí objevovaly snahy lidí vytěžit z jeho učení pozemský i duchovní kapitál, což se ostatně projevuje dodnes. Nezaujatý čtenář brzy pozná, že skutečnou hodnotu pro něj má jen to, co si sám v životě vyzkouší a prožije, což mu nemůže zprostředkovat žádná organizace. Abd-ru-shin doporučuje, aby při studiu jeho díla čtenáři postupovali přednášku za přednáškou a postupně, jako po pomyslném žebříku, chápali pojmy ve zcela novém světle a zároveň si vše ověřovali v každodenním životě, aby pečlivě a kriticky zkoumali, a nepřijímali věci bez předchozího úplného pochopení. Jednou z nejvíce odsuzovaných věcí Abdrushinem je právě slepá víra. Navzdory autorovu nesmlouvavému postoji k církvím, však jako vzor čistého života na Zemi vyzdvihuje právě postavu Ježíše z Nazareta. Ne však z hlediska jeho "nadpozemských" schopností, ale jeho jasného pohledu na zdánlivě složité životní situace z nichž v každém případě existuje východisko. Poukazuje, že právě Ježíšova prostá a jasná vyjádření, byla tím nejcennějším, co každý člověk může i dnes využít v každodenním životě. Jako například:
  • Co člověk zasévá, to desateronásobně sklidí.
  • Co nechceš, aby bližní činili tobě, nečiň ty jim.
  • Miluj bližního svého jako sebe sama.

Citáty

  • Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostati kupředu.
  • Duchovní chléb osvěžuje bezprostředně. Pravda občerstvuje a Světlo oživuje!
  • Cesta k Nejvyššímu otvírá se před každým člověkem! Učenost není branou, která k ní vede!
  • Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodati svým myšlenkám čistotu, ten našel již cestu k Nejvyššímu!

 

(Zdroj: WikipediE)

 ABD-RU-SHIN - Přednášky

Otčenáš

22.10.2015 18:53
Jsou jen nemnozí lidé, kteří se snaží uvědomit si, co vlastně chtějí, když pronáší modlitbu "Otčenáš". Ještě méně je těch, kteří skutečně ví, jaký je smysl vět, které při tom odříkávají. Odříkávat je asi jediné správné označení pro postup, který člověk v takovém případě nazývá modlením.Kdo se v...

Uctívání Boha

22.10.2015 18:57
Lze klidně říci, že člověk ještě vůbec neporozuměl nezbytné a pro něj nutné samozřejmosti uctívání Boha, a ještě méně ji prováděl. Pozorujte jednou uctívání Boha, jak se doposud provádí! Vždyť se zná jen prosba, nebo ještě lépe řečeno žebrota! Jen tu a tam dochází také jednou k tomu, že stoupají...

Člověk a jeho svobodná vůle

22.10.2015 19:00
Aby o ní mohl být dán ucelený obraz, musí být připojené mnohé ležící mimo to a které svými účinky hlavní věc více nebo méně ovlivňuje!Svobodná vůle! Je to něco, před čím se dokonce i významní lidé zamyšleně pozastavují, protože při zodpovědnosti podle zákonů spravedlnosti musí také bezpodmínečně...

Moderní duchověda

22.10.2015 19:03
Moderní duchověda! Co všechno se shromažďuje pod tímto praporem! Co všechno se tu společně nachází a co se tu také vzájemně potírá! Je to rejdiště vážného hledání, malého vědění, velkých plánů, ješitnosti, hlouposti, často také vychloubačnosti, a ještě více bezohledného obchodování. Z tohoto zmatku...
<< 1 | 2 | 3 | 4

Desatero Božích přikázání

První přikázání

24.10.2015 20:43
1. Já jsem Pán, Tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných Bohů vedle mne!Kdo tato slova umí správně číst, ten v nich bude vidět rozsudek nad mnohými, kteří nedbají tohoto nejvznešenějšího ze všech přikázání."Nebudeš mít jiných Bohů!" Tak mnohý představuje si pod těmito slovy příliš málo. Učinil si to příliš...

Druhé přikázání

24.10.2015 20:48
2. Nebudeš jméno Pána, Boha svého zneužívat!Jméno probouzí a koncentruje v člověku pojem! Kdo zneuctívá jméno a troufá si ho znehodnocovat, znehodnocuje tím pojem! Toho buďte pamětlivi v každý čas!Tohoto jasného přikázání Páně dbá se však mezi všemi přikázáními nejméně, tedy přestupuje se nejvíce....

Třetí přikázání

24.10.2015 20:52
3. Den sváteční máš světit!Kdo si dá námahu, procítit přikázání. Vidíme-li děti a dospělé, jak povrchně zacházejí s přikázáními svého Boha, tak mohla by, ba musela by každého vážně uvažujícího člověka pojmout hrůza. Přikázání se učí ve škole a povrchně je odříkávají. Člověk je rád, když si osvojil...

Čtvrté příkázání

24.10.2015 20:54
4. Máš ctít otce a matku!Toto přikázání nechal kdysi Bůh dát lidstvu skrze Mojžíše. Vyvolalo však nesmírné duševní boje. Jak mnohé dítě, jak mnohý dospělý těžce zápasili, aby se nejhrubším způsobem neprovinili právě proti tomuto přikázání. Jak může dítě ctít otce, který se snižuje na opilce nebo...

Páté přikázání

24.10.2015 20:57
5. Nemáš zabíjet!Udeř se jen v prsa, ó člověče, a vychval se hlasitě, že nejsi žádným vrahem! Neboť zabíjení je přece vraždění, a podle tvého přesvědčení jsi toto přikázání Páně nikdy nepřestoupil. Hrdě můžeš před Něj předstoupit, a beze strachu a bázně nadějně očekávat otevření právě této strany...

Šesté přikázání

24.10.2015 21:01
6. Nemáš narušovat manželství!Už to, že je ještě jedno přikázání, které zní: "Nebuď žádostiv ženy bližního svého!" ukazuje, jak málo se tímto přikázáním míní to, co v něm určuje pozemský zákon."Nemáš narušovat manželství" může také znít: "Nemáš rušit mír manželství!" Mírem rozumí se ovšem také...

Sedmé přikázání

24.10.2015 21:03
7. Nemáš krást!Jako na jednoho z nejopovrženíhodnějších tvorů pohlíží se na zloděje. Zloděj je každý, který jinému bere něco z jeho vlastnictví, bez jeho vůle!V tom spočívá vysvětlení. Aby člověk přikázání také správně zachovával, nemusí dělat nic víc, než vždy jasně rozlišovat, co patří druhému!...

Osmé přikázání

24.10.2015 21:06
8. Nemáš podávat falešné svědectví proti bližnímu svému!Když přepadneš a zbiješ některého ze svých bližních tak, že si odnáší rány a mimo to jsi ho snad ještě oloupil, tak víš, že jsi ho poškodil a propadáš pozemskému trestu. Přitom ani netušíš, že tím současně také vcházíš do vláken vzájemného...

Deváté přikázání

24.10.2015 21:09
9. Nebuď žádostiv ženy bližního svého!Toto přikázání je ostře a jasně namířeno bezprostředně proti tělesně zvířecím pudům, které člověk ... žel ... příliš často nechává vzkypět, jakmile se mu k tomu nabídne příležitost!Zde jsme se také dotkli palčivého bodu, který tvoří pro lidi největší léčku,...

Desáté přikázání

24.10.2015 21:11
10. Nemáš žádat domu bližního svého, ani statku, ani dobytčete, ani čehokoliv, co jeho jest!Kdo se snaží dojít k výdělku poctivou prací a poctivým obchodem, ten může v klidu očekávat při velkém zúčtování vyvolání tohoto přikázání; neboť projde kolem něj, aniž by se ho v úderu dotklo. Vlastně je to...