"Udržuj krb svých myšlenek čistý, založíš mír a budeš šťastný."

Oskar Ernst Bernhardt - Abd-ru-shin (1875 - 1941) 
Oskar Ernst Bernhardt (18. dubna 1875  - 6. prosince 1941), píšící pod pseudonymem Abd-ru-shin, byl německý spisovatel, omylem uváděný jako zakladatel Hnutí grálu.
Cestování se mu stalo podnětem k započetí spisovatelské činnosti. Své dojmy z cest zpracoval v románech, cestopisech a divadelních hrách. Odpovědi na podstatné otázky života začal sepisovat v roce 1923 v podobě přednášek. Uveřejňoval je pod jménem Abd-ru-shin. Tyto přednášky se staly základem jeho hlavního díla "Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu" (první verze vyšla v roce 1926).
V srpnu 1924 se po rozvodu se svou první ženou Martou, oženil s vdovou Marií Freyer, která do manželství přivedla tři děti, Irmgard (Irmingard), Alexandra a Elisabeth. V roce 1928 koupil bývalý myslivecký dům v tyrolském Vomperbergu nedaleko Innsbrucku.
Časem se do blízkosti Abd-ru-shinova nového sídla přestěhovali jeho nejbližší spolupracovníci, čímž postupně začala vznikat osada Grálu. Tato se měla stát ukázkou myšlenky, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je spojuje stejný duchovní cíl.
(Zdroj: WikipediE)

 

 

Poselství Grálu - Pohled na základní myšlenky díla

Hned v úvodu díla Abd-ru-shin zdůrazňuje, že nepřináší nové náboženství, ale že jeho učení má možnost jednotlivec využít v každodenním životě prostřednictvím svých vlastních schopností, které jsou u každého člověka jedinečné. Ukazuje společné záchytné body různých způsobů chápání pojmu "Bůh" a "božství", aniž by si vzájemně odporovaly, navzdory zcela odlišnému slovnímu vyjádření. Vykresluje přímou souvislost mezi zřetelně působícími fyzikálními zákony a tzv. vůlí Boží obecně vyjádřenou v dosavadních náboženstvích. Abd-ru-shin také zcela odmítá úlohu církví a náboženských společností všeho druhu, jakožto prostředníka mezi Bohem a lidmi. Nenachází pro to žádného oprávnění. Autor Poselství Grálu dává vnitřní vzestup jednotlivce vždy do souvislosti pouze s použitím vlastních schopností člověka, k čemuž nezanedbatelně pomáhá prosté chtění dobra. Zatím co celé Abd-ru-shinovo dílo je protkáno myšlenkami zdůrazňujícími důležitost všestranné samostatnosti člověka a odmítání jakéhokoliv spolkaření a sdružování se do pozemských organizací, tak již za jeho života se v jeho okolí objevovaly snahy lidí vytěžit z jeho učení pozemský i duchovní kapitál, což se ostatně projevuje dodnes. Nezaujatý čtenář brzy pozná, že skutečnou hodnotu pro něj má jen to, co si sám v životě vyzkouší a prožije, což mu nemůže zprostředkovat žádná organizace. Abd-ru-shin doporučuje, aby při studiu jeho díla čtenáři postupovali přednášku za přednáškou a postupně, jako po pomyslném žebříku, chápali pojmy ve zcela novém světle a zároveň si vše ověřovali v každodenním životě, aby pečlivě a kriticky zkoumali, a nepřijímali věci bez předchozího úplného pochopení. Jednou z nejvíce odsuzovaných věcí Abdrushinem je právě slepá víra. Navzdory autorovu nesmlouvavému postoji k církvím, však jako vzor čistého života na Zemi vyzdvihuje právě postavu Ježíše z Nazareta. Ne však z hlediska jeho "nadpozemských" schopností, ale jeho jasného pohledu na zdánlivě složité životní situace z nichž v každém případě existuje východisko. Poukazuje, že právě Ježíšova prostá a jasná vyjádření, byla tím nejcennějším, co každý člověk může i dnes využít v každodenním životě. Jako například:
  • Co člověk zasévá, to desateronásobně sklidí.
  • Co nechceš, aby bližní činili tobě, nečiň ty jim.
  • Miluj bližního svého jako sebe sama.

Citáty

  • Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostati kupředu.
  • Duchovní chléb osvěžuje bezprostředně. Pravda občerstvuje a Světlo oživuje!
  • Cesta k Nejvyššímu otvírá se před každým člověkem! Učenost není branou, která k ní vede!
  • Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodati svým myšlenkám čistotu, ten našel již cestu k Nejvyššímu!

 

(Zdroj: WikipediE)

 ABD-RU-SHIN - Přednášky

Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit?

23.08.2015 18:22
Až se lidé zbaví omylu o výhodách pohlavní zdrženlivosti, bude také o mnoho neštěstí méně. Vynucená zdrženlivost je přehmat, který se může trpce vymstít. Zákony v celém stvoření ukazují přece dost srozumitelně cestu, kamkoliv se také podíváme. Potlačování je protipřirozené. Všechno protipřirozené...

Poslední soud

23.08.2015 18:26
Svět! Jestliže používá člověk toto slovo, pronáší je často bezmyšlenkovitě, aniž by si vytvořil obraz o tom, jaký tento svět, jím jmenovaný, skutečně je. Mnozí však, kteří se pokouší si při tom představit něco určitého, vidí v duchu nesčíslná světová tělesa nejrůznějších vlastností a velikostí,...

Boj

23.08.2015 18:42
O nějakém ostrém postavení se dvou světových názorů proti sobě nemohlo být doposud ještě ani řeči. Boj je tedy špatně volený výraz pro vlastní dění mezi lidmi rozumu a vážnými hledateli Pravdy. Všechno, co se doposud odehrálo, spočívalo v jednostranných útocích lidí rozumu, což se pro každého...

Myšlenkové formy

22.10.2015 18:25
Usedněte v nějaké kavárně nebo pivnici a pozorujte tam obsazené stoly ve vašem okolí. Naslouchejte zábavě. Poslouchejte, co si lidé říkají. Jděte do rodin, všímejte si vašeho nejužšího kruhu v hodinách klidu, když už práce nenaléhá.Se zděšením budete nacházet jalovost všeho toho, co lidé mluví,...

Mravnost

22.10.2015 18:31
Jako temné bouřkové mračno leží to nad lidstvem. Dusné je ovzduší. Líně, pod těžkým tlakem pracuje schopnost cítění jednotlivců. Vysoce napjaty jsou jen nervy, které působí na pocity a pudový život těl. Uměle podněcované omyly falešné výchovy, falešných postojů a sebeklamu. Člověk dneška není po...

Bdi a modli se!

22.10.2015 18:35
Jak často je tento výrok Syna Božího předáván jako dobře míněná rada a napomenutí, přičemž však ani rádce, ani ten, komu je tato rada poskytnuta, si nedá námahu, přemýšlet o tom, co má být těmito slovy skutečně řečeno.Co je chápáno pod modlením, ví každý člověk, nebo lépe řečeno, věří, že to ví,...

Manželství

22.10.2015 18:41
Manželství se uzavírají v nebi! Tato věta je často s hněvem a hořkostí volána manžely. Avšak je rovněž pokrytecky používána takovými, kteří jsou nebi daleko vzdáleni. Přirozeným následkem toho je, že lidé nad tímto výrokem krčí rameny, usmívají se a dokonce také vysmívají.S ohledem na všechna...

Právo dítěte k rodičům

22.10.2015 18:44
Mnoho dětí žije vůči rodičům v neblahém domnění, které je pro ně k největší škodě. Věří, že mohou rodičům přičíst podnět k jejich vlastnímu pozemskému bytí. Často slýcháme poznámku: "Ovšem, že se o mne rodiče musí starat; neboť oni mne přece přivedli na svět. Není mojí vinou, že jsem zde."Něco...

Modlitba

22.10.2015 18:49
Jestliže vůbec má být hovořeno o modlitbě, tak je samozřejmé, že tato slova se týkají jen těch, kteří se modlitbou zabývají. Kdo v sobě necítí touhu po modlitbě, může od ní klidně upustit, protože jeho slova či myšlenky se přece musí rozplynout v nic. Jestliže modlitba není důkladně procítěna, tak...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Desatero Božích přikázání

První přikázání

24.10.2015 20:43
1. Já jsem Pán, Tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných Bohů vedle mne!Kdo tato slova umí správně číst, ten v nich bude vidět rozsudek nad mnohými, kteří nedbají tohoto nejvznešenějšího ze všech přikázání."Nebudeš mít jiných Bohů!" Tak mnohý představuje si pod těmito slovy příliš málo. Učinil si to příliš...

Druhé přikázání

24.10.2015 20:48
2. Nebudeš jméno Pána, Boha svého zneužívat!Jméno probouzí a koncentruje v člověku pojem! Kdo zneuctívá jméno a troufá si ho znehodnocovat, znehodnocuje tím pojem! Toho buďte pamětlivi v každý čas!Tohoto jasného přikázání Páně dbá se však mezi všemi přikázáními nejméně, tedy přestupuje se nejvíce....

Třetí přikázání

24.10.2015 20:52
3. Den sváteční máš světit!Kdo si dá námahu, procítit přikázání. Vidíme-li děti a dospělé, jak povrchně zacházejí s přikázáními svého Boha, tak mohla by, ba musela by každého vážně uvažujícího člověka pojmout hrůza. Přikázání se učí ve škole a povrchně je odříkávají. Člověk je rád, když si osvojil...

Čtvrté příkázání

24.10.2015 20:54
4. Máš ctít otce a matku!Toto přikázání nechal kdysi Bůh dát lidstvu skrze Mojžíše. Vyvolalo však nesmírné duševní boje. Jak mnohé dítě, jak mnohý dospělý těžce zápasili, aby se nejhrubším způsobem neprovinili právě proti tomuto přikázání. Jak může dítě ctít otce, který se snižuje na opilce nebo...

Páté přikázání

24.10.2015 20:57
5. Nemáš zabíjet!Udeř se jen v prsa, ó člověče, a vychval se hlasitě, že nejsi žádným vrahem! Neboť zabíjení je přece vraždění, a podle tvého přesvědčení jsi toto přikázání Páně nikdy nepřestoupil. Hrdě můžeš před Něj předstoupit, a beze strachu a bázně nadějně očekávat otevření právě této strany...

Šesté přikázání

24.10.2015 21:01
6. Nemáš narušovat manželství!Už to, že je ještě jedno přikázání, které zní: "Nebuď žádostiv ženy bližního svého!" ukazuje, jak málo se tímto přikázáním míní to, co v něm určuje pozemský zákon."Nemáš narušovat manželství" může také znít: "Nemáš rušit mír manželství!" Mírem rozumí se ovšem také...

Sedmé přikázání

24.10.2015 21:03
7. Nemáš krást!Jako na jednoho z nejopovrženíhodnějších tvorů pohlíží se na zloděje. Zloděj je každý, který jinému bere něco z jeho vlastnictví, bez jeho vůle!V tom spočívá vysvětlení. Aby člověk přikázání také správně zachovával, nemusí dělat nic víc, než vždy jasně rozlišovat, co patří druhému!...

Osmé přikázání

24.10.2015 21:06
8. Nemáš podávat falešné svědectví proti bližnímu svému!Když přepadneš a zbiješ některého ze svých bližních tak, že si odnáší rány a mimo to jsi ho snad ještě oloupil, tak víš, že jsi ho poškodil a propadáš pozemskému trestu. Přitom ani netušíš, že tím současně také vcházíš do vláken vzájemného...

Deváté přikázání

24.10.2015 21:09
9. Nebuď žádostiv ženy bližního svého!Toto přikázání je ostře a jasně namířeno bezprostředně proti tělesně zvířecím pudům, které člověk ... žel ... příliš často nechává vzkypět, jakmile se mu k tomu nabídne příležitost!Zde jsme se také dotkli palčivého bodu, který tvoří pro lidi největší léčku,...

Desáté přikázání

24.10.2015 21:11
10. Nemáš žádat domu bližního svého, ani statku, ani dobytčete, ani čehokoliv, co jeho jest!Kdo se snaží dojít k výdělku poctivou prací a poctivým obchodem, ten může v klidu očekávat při velkém zúčtování vyvolání tohoto přikázání; neboť projde kolem něj, aniž by se ho v úderu dotklo. Vlastně je to...