Význam kvality vůle, myšlenky a činu v životě člověka

12.10.2014 08:41
         
         Každý z nás je schopen si uvědomit, že jeho vlastní život se odvíjí v rovině jevů, že každý jev má svou příčinu. Každý z nás následuje ve svém každodenním životě určitou kvalitu vůle. Každý z nás přijímá do svého každodenního života určitou kvalitu myšlenky, která jej vede k činu. V přítomném okamžiku zastáváme určitý životní postoj, přijímáme určitou myšlenku a následně jednáme.
       Jsme svobodné bytosti, máme příležitost se rozhodnout jakou vůli budeme ve svém každodenním životě následovat, co budeme ve svém životě zastávat, tato skutečnost svědčí o naší duchovní podstatě.
      Svou vůli máme příležitost realizovat ve vlastním myšlenkovém okruhu a skrze něj. Žijeme v rovině, kde má každý děj svůj začátek, svůj průběh a svůj konec. Je nám dáno vnímat skrze hmotné smysly, abychom tak poznávali následky své vůle a svého myšlení a z nich se poučili.
       Každý z nás vnímá své prožitky (rovina duše) a každý z nás vnímá své fyzické tělo. To je skutečnost, kterou nelze popřít. Žijeme v rovině prožitků a jsme upoutáni ve svém fyzickém těle. Znamená to, že tyto okruhy jsou propojeny. Přítomný stav v jednom okruhu ovlivňuje stav ve druhém okruhu. Kvalita prožitků je u každého z nás jiná, kvalitě prožitků odpovídá stav našeho fyzického těla, který je také u každého z nás jiný.
       Úroveň prožitků člověka nelze zjistit, nelze ji vědecky doložit, ale lze ji vnímat a pociťovat, znamená to, že duše má schopnost vnímat druhou duši. Stav fyzického těla člověka lze zjistit, v současné době až do nejmenších detailů. Dnešní medicína ví o vlivu myšlení (duše) na stav fyzického těla člověka, tuší tuto spojitost, ale dále se jí nezabývá. Domnívám se, že v tomto směru může moderní věda postoupit dále až v okamžiku, kdy bude dále ve svém vnímání reality jako celku, tzn. od okamžiku, kdy bude brát v úvahu, na základě svého rozšířeného vnímání reality, i vyšší roviny působení energie na hmotu. V současné době zůstává ve svém poli působnosti i nadále u "řešení" daných problémů chemickou cestou, tj. cestou lokálních zákroků anebo cestou operačních zákroků. Jde o uzavřený okruh s vlastním "vývojem", kde se objevuje stále více neřešitelných případů. Je zjevné, že člověk dnešní doby - orientovaný tímto směrem - nezná své východisko ze situace, převážná část lidstva se tak propadá na samotné dno svých možností a rezerv.
       Člověk dnešní doby již neví, že kvalitní vůli následuje energie pro jeho duševní i fyzické tělo ! Energie z duchovního těla duše působí na celý systém energií člověka, na jeho duševní život i na jeho fyzickou odolnost. Přítomnost duchovní energie je spojena s kvalitou životního postoje člověka, znamená vnitřní klid a mír. Skrze prožitek vnitřního klidu a míru je tak možné přijímat do svého života energie těch nejvyšších vibrací. Jsme bytostmi, kterým je dáno prožívat a jednat. Upřednostníme-li vyšší kvalitu vůle, tzn. jsme-li schopni projevit tuto vyšší kvalitu vůle, kterou poznáváme na základě svého svědomí jako tu pravou, znamená to, že jsme přešli na stranu míru a dobra, kde je pro nás trvale přítomná nová energie !
       Život člověka dostává smysl ve chvíli, kdy on sám pocítí, že je zde možnost věnovat sám sebe oddané službě celku, u každého z nás to znamená něco jiného. Každý z nás obdržel Dar, který má zde na Zemi příležitost rozvíjet, a to zcela přirozeným způsobem ve svém každodenním životě, všude tam kde se právě nachází, v rodině, v zaměstnání. Každý z nás obdržel Dar, který jej má učinit v životě šťastným (viz. biblické podobenství o hřivnách). Každý z nás je bytostí, která má Dar přijímat poznání (nové vědění), Dar prožívat poznání (nové vnímání a cítění) a schopnost jednat ! Jsou-li tyto oblasti v souladu, pociťujeme energii a pozitivní přístup k životu, lidsky řečeno lásku. Duch dává prožívat, duše dává cítit.
       Duše je úrovní kde se objevuje myšlení, cítění a mluvené slovo, tyto tři oblasti jsou v propojení a vzájemně se ovlivňují. Uvědomuji si, že v těchto třech oblastech má být soulad, myšlenku i slovo má v každém případě doprovázet cit. Jaký smysl mají slova, když při tom člověk nic necítí ?! Je-li přítomen hluboce pozitivní přístup k životu spolu s citem lásky, je možné považovat takové jednání za správné. Takto nastavený člověk, je ve vývoji k životu v duchovním vědomí a má vždy blízko k poznání svých vlastních omylů a chyb. Uvědomuji si, že o šťastném životě člověka rozhoduje to, čím se on sám ve svém životě zabývá, to, čemu věnuje svou energii (člověk má poznávat ve svém každodenním životě podstatu dějů a skutečností se kterými přichází do styku, se kterými se spojuje). Viz. Ježíš Nazaretský: "Miluj pána Boha svého z celého srdce svého (láska), ze vší mysli své (moudrost) a ze vší síly své (aktivita)".
     
Duchovní tělo duše
 
Probuzení tohoto centra znamená celkovou proměnu a možnost uzdravení celého systému energií člověka jako víceúrovňové bytosti. Jde o duchovní spojení s poznáním a s vědomím vyšších duchovních zákonů a principů, které má člověk zde na Zemi prožívat a projevovat. V duchovním těle duše vnímám zákon duchovní jednoty s řádem duchovní dimenze a s řádem Stvoření. Tento zákon působí na celý víceúrovňový systém energií lidské duše i fyzického těla člověka. Je zde určitý předobraz (viz.bible: "Bůh stvořil člověka k obrazu svému ... "), ke kterému má lidský duch, ve svém vývoji na Zemi, dospět.
       Zde si uvědomuji tyto souvislosti: 1) KONÁM - jsem, vím (vertikální rovina kříže - mužský princip). 2) ZACHOVÁVÁM - mám, cítím (horizontální rovina kříže - ženský princip). Mužský a ženský princip jsou ve hmotném Stvoření přítomné v každé situaci. Neustále jde o rozvoj v rovině mužského a ženského principu, o vyšší harmonii a rovnováhu v rovině této polarity. K této harmonii a rovnováze se váže východisko, kterým je cesta skrze upřednostnění vyššího duchovního poznání ! V rovině duchovního těla duše jde o následování INFORMACE, která obsahuje ono KONÁM a zároveň i ono ZACHOVÁVÁM. (Může to být např. vůle postavit se s hlubokým vnitřním klidem a mírem do jakékoliv - z lidského hlediska i obtížné - situace). Znamená to být celou svou bytostí v následování řádu duchovní dimenze, kde vše trvale vychází z lásky k božskému principu a v Ní se pohybuje. Vzniká rovnoramenný kříž, v dané oblasti víceúrovňového systému energií je to symbol jednoty s energií universa.


 
obrazek-k-clanku-12-10-1.jpg
 

 

Člověk, který projevuje svou víru a svou vnitřní čistotu, obyčejným způsobem ve svém každodenním životě, který je mu dáno na Zemi prožívat, vnímá podvědomě tyto principy. Příkladem nám může být základ židovské kultury.
       U židů se objevuje kultura, která ukazuje na vývoj skrze zachovávání určitého souboru vyšších duchovních pravidel a zákonů, je stanoven určitý soubor zákonů a pravidel, které mají být upřednostňovány a zachovávány. Z této tradice do jisté míry vycházejí a tuto tradici uvádějí na vyšší vývojový stupeň esejští zbožní - modlí se, zachovávají čistotu v duchovní, duševní i fyzické rovině, a očekávají Syna Světla, který projde hmotnou rovinou bez zaváhání a naplní tak "Zákon rezonance duchovního s božským", v duchovní, duševní i fyzické rovině. Syn Světla, dokonalá harmonie a rovnováha žitá jak v duchovním, tak v duševním i fyzickém těle (Království nebe na zemi).
       Tuto nejvyšší duchovní čistotu prožívá na zemi Ježíš Nazaretský, naplňuje tak Zákon života duchovní bytosti na planetě Zemi, a to skrze žití duchovní i duševní harmonie a rovnováhy ve fyzickém těle! I skrze kříž tento zákon harmonie a rovnováhy zachoval, proto nechává Pilát, ač si pravděpodobně tuto souvislost neuvědomuje, na kříž napsat: 'Iesus Nazarenus Rex Iudeorum' (Ježíš Nazaretský Král židovský). Král židovský proto, že naplňuje svým životem na Zemi to, o čem židé doposud jen věděli, to, k čemu se doposud jen intuitivně přibližovali.
       Probuzení lidského ducha v duchovní rovině (v duchovním těle jeho duše) znamená: 'Uvědomuji si nejméně jeden z aspektů harmonie a rovnováhy duchovní roviny a dle něj jednám', tj. onen výše uvedený princip rovnoramenného kříže. 'V přítomném okamžiku konám a v přítomném okamžiku zachovávám'. Prožitek této skutečnosti mění člověka nevědomého v duchovní bytost žijící ve spojení s vědomím věčnosti. Jde o stav vědomí, který se má rozvíjet postupně. Člověk žije zde na Zemi právě proto, aby nalezl novou (vyšší) kvalitu své vůle a ji v každodenním životě upřednostnil. Lidská bytost má projít hmotností bez zaváhání a naplnit tak Zákon rezonance duchovního s božským. Znamená to projevit novou duchovní kvalitu ve všech úrovních své existence na planetě Zemi. Rovnoramenný kříž má vstoupit do všech úrovní víceúrovňového systému energií lidské bytosti - v duchovním, duševním i fyzickém těle.
 
 
       "Mé učení je skutečné učení, které není k doporučení pouze lidem, nýbrž má obrovský význam pro tak zvanou exaktní vědu, která se v pozdější době dá touto cestou, aby sama mohla zpřístupnit celému lidstvu všechno to, co je skutečně, především v dnešní době, natolik důležité pro každého živého tvora, protože člověk to všechno může zase přijímat do svého nitra, to všechno, co pro něho Bůh určil"
                                                                                                                                                                                Bruno Gröning

Jiří Sedláček

 

Diskusní téma: Význam kvality vůle, myšlenky a činu v životě člověka

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek