Utrpení - cesta k Lásce

07.08.2015 15:41

 

Nebe bylo čisté a zářivě modré. Lehké a světlé obláčky se pohybovali nad horskými hřebeny. Dlouhou dobu jsme tam přetrvali v mlčení. Pak začal Učitel hovořit:

Utrpení je cesta k Lásce. Lidská láska začíná dobře, s velkými plány, ale končí v utrpení. To utrpení je však přípravou k Božské Lásce. Až přijde Láska, přiložte ji k utrpení a ono se ztratí. Musíš vytrpět devadesát devět strádání, než přijdeš k jednomu štěstí Lásky.

Člověk, který umí vydržet utrpení, má silnější vůli než ten, kdo umí vydržet radost. Utrpení prověřuje, nakolik je nervová soustava v pořádku. Geniální člověk se tím nedá vyrušit. Kdo se však začne při utrpení rozčilovat, znamená to, že ten člověk se začal teprve rozvíjet.

Někteří trpí více, jiní méně. Ti, kteří neprožívají bolesti dnes, budou je prožívat později. Například boháč neulehčí trápení chudobnému, dokonce jej uráží, později prožije totéž i on. Mnohá naše utrpení a nebezpečí jsou zbytečná a jen zdánlivá. Někdy nevíte jak byste se zbavili svého strachu a smutku. Teprve až to přejde uvidíte, že to byla záležitost pro malé děti.

Je rozdíl mezi trápením a utrpením. Když tě utrpení přemůže k zuřivosti a k skleslosti, přeměňuje se v trápení. Zastihla tě někde průtrž mračen a ty si myslíš, že už je vše ztraceno. Avšak existují neviditelné bytosti, které neustále pracují a starají se, aby tě osvobodily od přívalů vod. Myslí za nás. Proto se člověk nemusí znepokojovat ani při těch největších těžkostech. Rozumná příroda na nás myslí více než my sami.

Bůh poskytuje člověku podmínky, aby se učil. Pokud podmínek nevyužije přichází utrpení. Toto utrpení má za úkol spasit, zachránit člověka před ještě větším zlem. Tímto způsobem jej chce Prozřetelnost uchránit před nějakou hloupostí. Když je lidem posíláno utrpení, Prozřetelnost má na mysli velké zlo, které by je jinak čekalo. A aby lidé nenarazili na velká zla a utrpení, posílají jim ta nejmenší. Každé utrpení je nezbytné, aby ses zastavil a vrátil se k tomu, v čem není utrpení. Utrpení má smysl potud, pokud ti může ukázat, že není třeba trpět. Když se ve tvém životě objeví utrpení, ať se v tobě vzbudí přání získat takový prostředek, který by ti zaručil, že nebudeš trpět - to znamená, přát si žít ve světě který nemá utrpení. Smysl života není v utrpení, ale ve štěstí. Nehovořím o tom štěstí, které se ztrácí jako mýdlová bublina. Utrpení je znak, že jsme porušili některý ze zákonů Rozumných Bytostí. Když překročíte jejich zákony, zastaví váš rozpočet a navštíví vás nemoci. Hřích je nejstrašnější nemoc, kterou jen může být člověk infikován.

Někdy člověk trpí tím, že pomáhá druhým. To je vyšší druh utrpení. Neseš chyby druhých a víš, že je neseš. To je pomoc. A někdy neneseš ničí chyby a taky trpíš. To je horší. Mnoho těžkostí si způsobujeme sami. Například ti dají jídlo, ale rozbiješ talíř a jídlo se vylije.

Existuje jedno vnitřní pochopení. Musíme se naučit chápat Boží cesty. Jsi smutný. Říkám ti: "Ten smutek je pro tvoje dobro." Až dojdeš k závěrečným procesům, ten smutek se přemění v radost. Utrpení je cesta k radosti. Když člověk pláče, déšť zalévá jeho pole a když se raduje a směje, slunce hřeje a rostliny pučí. Pokud neseješ, nemůžeš ani žnout. Když trpíš, seješ. Pak budeš žnout. Stav lidí, kteří trpí se změní tak jako se mění lopatky u vodního kola: prázdné, plné. Plné lopatky se vyprazdňují a prázdné se naplňují.

Existuje zákon: Jste-li smutní, dostáváte toho od rozumné přírody jen málo, máte-li radost, dostáváte toho od ní mnoho. Postupně musíte přijímat Božský život. Ustane-li přítok Božského života, přichází utrpení. Dnešní utrpení mají příčiny v přerušení přítoku Božského života do člověka. Abych se mohl spasit, musím přijímat Božský život a udržovat spojení s Láskou. Vše, co se vykoná bez Lásky, vede k trápení, utrpení a smutku.

Pokud se u trpícího probudí vědomí, jeho stav se zlepší, avšak trpí-li a jeho vědomí zůstává neprobuzeno, zlepšení nepřijde. V takovém stavu jsou zvířata. Až pochopíš, že utrpení je blaho, jehož prostřednictvím Bůh promlouvá k tobě a pracuje na tobě, neuplyne mnoho času a utrpení přejde, ztratí se a ty získáš nějakou velkou schopnost. S pomocí utrpení ti rozumná příroda říká, že jsi se odklonil od své cesty a musíš ji opět nalézt.

Utrpení probouzí myšlení, vede člověka k tomu, aby začal myslet, aby nalezl příčiny, proč trpí a odstranil je. Když člověk odstraňuje příčiny, stává se moudřejším. Kdybyste netrpěli, nepoznali byste míru vaší inteligence. Díky velkým utrpením jste došli do toho stavu v jakém jste dnes.

Všechny Vyšší Bytosti byly podrobeny velkým utrpením. Několik z nich však neprošlo touto cestou. Jsou z jiné evoluce. Ale protože vy jste se touto cestou vydali, není návratu. Tu cestu už musíte projít. Ještě na počátku jste byli varováni; rozhodovali jste se, zda půjdete po ní. Ptali se vás a říkali vám jaká je to cesta. Teď filozofujete, ale jednoho dne, až ji projdete, budete se radovat. Nyní tu slunce vychází, občas se skryje za oblaka, ale až se jednou ukáže čisté azurové nebe, budete se radovat.

Svět se nemůže napravit, neprojde-li ohněm. To jsou zkoušky utrpení, kterými musí všichni lidé projít, aby se pročistili. Utrpení není nic jiného, než hrnčířství; hrnčíř modeluje hlínu, aby vytvaroval hezké hrnce. Až je vytvaruje, vloží je do pece a vypálí je. Bez utrpení člověk zůstává syrovým materiálem, hlínou.

Jak dlouho budete trpět? Dokud se nezdokonalíte! Dokud se vaše utrpení nepřemění v radost. Jak dlouho ještě bude pokračovat vaše utrpení? Dokud budete sestupovat. Až se vydáte na cestu vzhůru, vaše trápení se začne zmenšovat a až vystoupíte na vrcholek, nebude již utrpení. Čím více budete milovat Boha, tím větší rozpory se budou objevovat ve vaší duši. Čím více rozporů a překážek se ve vás zrodí, tím blíže budete k Bohu. A bude to pokračovat tak dlouho, dokud nevejdete do Lásky, dokud vás Bůh nenaladí.

Utrpení dojde ke konečnému předělu vašeho života a zastaví se. A jen co Bůh naladí vaše housle, tj. vaši duši, začne na ně hrát. Nikdo nemůže poznat Lásku dokud neprojde velkými utrpeními a zkouškami. Ty budou hranicí přechodu z obyčejné lásky k Božské. Co je to utrpení? Jsi uzavřen ve vejci. Do skořápky najednou uhodí anděl, aby ji rozbil a ty jsi mohl vylézt. Říkáš:"Jak dlouho bude ještě trvat toto utrpení?" Dokud se nerozbije skořápka a ty nevyjdeš na svobodu.

Když trpíte znamená to, že koně rozorávají pole. Když se radujete, znamená to, že koně odcházejí po práci do lesa, aby se v klidu napásli. V dnešní době celý svět trpí, rozorává se půda do níž se sejí veliká blaha života. Dokud si lidé neuvědomí, že Veliký, Rozumný Počátek je v nich i mimo ně, neosvobodí se od utrpení.

Radost přijde, když splním Boží zákon. Smutek přijde, když Boží zákon nesplním. To znamení pro nás, abychom poznali, kdy jsme plnili Boží zákon a kdy ne. Vy jste zažili trápení teprve na polovinu. Dokud člověk reptá, ještě nezažil utrpení. Kristus je hrdina. Vydržel a rozřešil velké rozpory. Při utrpení zkoumal, co lidi vede a jaké jsou příčiny, že vůči němu mluví a jednají takovým způsobem. Chtěl do těch příčin proniknout.

Chceš se stát občanem Božího Království, nechají tě projít ohněm aby měli v tobě jistotu. Nyní před vámi ta cesta stojí. Nemyslete si, že byste ji mohli minout a jít po jiné. Všichni tě budou zraňovat, ať už do prsou nebo do zad. Pokud byste chtěli utéct, nepřítel vás zasáhne do zad. Bůh má rád ty, kteří jej milují. Láska je největší vítězství. Ten, kdo prošel velikým smutkem, již pochopil Lásku. Není snad napsáno v Apokalypse: "Přišli oni v bílých šatech, kteří prošli velkým smutkem." Apoštol Pavel říká: "S mnoha vzdechy, s velkým pláčem se vchází do Království Božího." To, co lidi brzdí je vyjádřeno jejich slovy: "Nemohli bychom jít jinou cestou - bez utrpení?" Šlo by to bez utrpení, ale musela by být Láska. Proč trpíš? Abys získal Lásku. K čemu ti je Láska? Abys neprocházel utrpením. Až člověk zakusí Lásku půjde a bude lidem pomáhat; je již svobodný, může na sebe vzít díl jejich utrpení. Toto učení patří pokročilým lidem. Protože existují obtíže, pro které nenajdete v žádné knize vyřešení; existují rozpory, které tě zavedou do temnoty a ty je již nezvládneš sám. Jsi vázán, uzavřen, zatínáš zuby, nemůžeš problém vyřešit. Co máš uděla? Až pochopíš smysl utrpení, přestaneš trpět a vejdeš do Lásky. Mučedník vyšel z utrpení, vešel do Lásky a zpívá v žáru ohně. Nepláče, zpívá. Jak si to vysvětlíte?