Učitel

17.08.2015 14:41

 

Seděli jsme s Učitelem na svahu ozářeném sluncem a dívali se k jezeru "Snivá nálada". Učitel dlouho mlčel a pak začal, zahloubán sám do sebe, tiše hovořit:
Jednoho máte Učitele. Ten je ve spojení se všemi ostatními Učiteli vně od vás. Na světě je pouze jeden Učitel. Je to Bůh! Když hovořím o Učiteli, myslím tím Velikou, nekonečnou Lásku projevující se poskytováním vědění, moudrosti, štěstí blaženství všem bytostem.
Ta Bytost myslí na všechny každý den, jakou formu jim má dát, jak zlepšit jejich existenci. Naslouchá jejich povzdechům! Pokud nepoznáte Učitele, který sídlí ve vás samých, nemůžete poznat ani vnější Učitele. Pokud nepoznáte Boha, Který je ve vás, nemůžete pochopit ani okolní věci.
Co znamená titul Učitel?
Musíš znát Boha a Bůh musí znát tebe. Nemůžeš být Učitelem aniž bys znal Boha a Bůh znal tebe. Můj úmysl je úmyslem Boha. Kristus říká: "Mluv" A já mluvím. Nedělám to, co chci. Co mi Hospodin přikáže, to dělám, tam jdu. A Hospodin dělá za mne všechno, co chci. Bůh mi říká, ať někoho navštívím, ať někoho pozvednu. Pro koho jsem vás tu shromáždil? Pro Hospodina. Bůh mi řekl, abych vás shromáždil. Řekl mi: "O to a o tom jim pohovoříš." Vy si říkáte: "Tak si Učitel rozmyslel, o čem nám bude hovořit." Ne, mluvím vám jen to, co mi Bůh řekne. Co mi řekne Bůh, to řeknu vám.
Nikdo z vás neví, kdo jsem. Ani Krista doposud nikdo nepoznal. Kdybyste HO znali, získali byste Jeho Lásku! Existuje-li někdo, kdo má ty nejtěžší překážky na světě, jsem to já. Kdo jsem, vím! To však není důležité. Pro mne je důležité, co mám dělat, abych splnil svoje poslání, úkol, který zde mám. Mohu pouze pracovat, a tak splnit to, co je mým úkolem. Bůh ví, proč jsem přišel na svět.
Jsem poslán od Boha, abych lidem ukázal cestu, po níž mají jít, aby věděli, jak mají sloužit Bohu, aby sloužili Bohu tak, jak doposud ještě nikdy nesloužili. Pokud se zajímáte o to kdo jsem, dozvíte se to od Boha. Až k němu přijdete pochopíte kdo jsem a proč jsem přišel. Člověk, který se už na zemi všemu naučil, je Bohem poslán, aby učil druhé. Když jim předává své vědění, lidé cítí radost, a i on, jenž je poslán, se raduje z jejich radosti.
Říkáte si: "O čem přemýšlí náš Učitel?"
Přemýšlím, jak vám předat Boží Lásku! Musím ji uvést do pohybu! Země mne zajímá tolik, kolik mne zajímá i nebe! Vy se někdy chvějete nadšením nad nebem, a já se zas zajímám i o zemi. Pro mne jsou peklo i ráj tady! Když spatřím někde peklo, vnesu tam světlo a přeměním je na ráj. Když si koupíte zlatou nádobu, pozorně si ji očistíte. Totéž dělám i já s vámi!
Pokud chcete žít, musíte žít tak, jak já žiji. Učitel je uprostřed mezi Bohem a žákem. Žák je uprostřed mezi Učitelem a národem - světem. Když říkám, že hovořím k žákům, nemyslím tím jenom vás. Existují bytosti z vyšších světů, které nevidíte. K těm hovořím - a vy pochopíte jen to, co máte pochopit. To, co bylo řečeno v minulosti se stane. I to, co řekneme se stane.
Mohu zvednout mlhu. Když jí řeknu zvedni se, zvedne se. Když řeknu: "Přijď", ona přijde. Kdybyste chtěli, mohu strhnout všechna skaliska z vrchu"JE MI DOBŘE". Kdybych je shodil, k čemu by to bylo dobré? Ať si jen sedí vrcholek "JE MI DOBŘE" tam kde je. Ale dejme tomu, že je tady průsmyk a blíží se sem spravedliví lidé, kteří jsou pronásledováni. Jejich pronásledovatelé je chtějí zabít. Strhnu tedy skaliska z vrchu "JE MI DOBŘE" a zatarasím cestu pronásledovatelům. Zachráním spravedlivé lidi.
Celých 40 let jsem varoval Bulhary před tím, co je čeká. To, co se při mě naučite za 10 let, sami byste se učili tisíce let. Kdo je Učitel? Kdo je Kristus? To jsou otázky neviditelné světu. Neviditelný svět - svět Pravdy nahoře - odhalí člověku vnitřní Pravdu.
Ten, Jenž hovoří po celé věky, je stále Jeden a Tentýž. Po všechny časy je to Bůh, Jenž se zjevuje lidem. Je Jediný. Formy, v nichž se projevuje jsou různé. Kristus byl vzorem vyšším, než všechni před ním. Kristus řekl: "Jak mne Otec naučil, tak k vám hovořím." A potom řekl: "Nikdo ke mně nemůže přistoupit, dokud Otec můj jej ke mně nepřivede."
Někdo uvažuje jako děvče, které se bojí, aby ji nikdo neoddělil od jejího chlapce. V tomto případě se bojí, aby nebyl oddělen od Krista. A jak je tomu ve skutečnosti s touto situací: Ten kdo se pokouší zbavit lidi Krista, je lhář. Ptáte se zda znám Krista? Ne jenom že Ho znám, ale žiji s Ním a každý den s Ním rozmlouvám! Pro nás nemá význam přesvědčovat lidi, ale nasytit je. Nasytit hladové duše. Ti se ale budou ptát: "Je ta strava dobrá?" Zkuste ji. Pokud je dobrá, přijměte ji. Pro nás není důležité obracet lidi, ale dát jim k ochutnání jídlo.
Není podstatné co odpovím na otázku kdo jsem, ale co řeknou z neviditelného světa. Důležité je, zdali neviditelný svět souhlasí s tím co zveřejňuji. Protože Kristus řekl: "Kdybych já hledal svoji slávu, ničím bych nebyl." To Nové, o kterém vám vyprávím, bude ještě potvrzeno z jiné strany.
Dávám vám pšenici. Vy se ptáte: "Je dobrá?" Zasejte ji a uvidíte. Božské slovo má sílu růst za každých podmínek. Podle toho se také pozná, že je schopno růst za všech okolností. Rozumí se, že kdo ji bude sít, musí být zkušeným a dobrým zemědělcem, ale i pšenice nesmí být málo jakostní. Ale, moudrý člověk nikdy nezaseje něco, co je nekvalitní.