Spojení s Matkou Zemí

06.08.2015 09:20"Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví" (Mt 5,5) 

Člověk je duchovní bytostí v těle, tedy je svou podstatou přímo odpovědný řádu duchovních zákonů a principů. Tyto zákony se projevují v duchovní, duševní i hmotné úrovni. V každé z těchto úrovní se odehrává pohyb, který můžeme vnímat a prožívat. Pokud jsme ve vztahu k Božskému, probouzí se naše duchovní úroveň, probouzí se naše duševní schopnosti, probouzí se naše fyzické tělo. Harmonie duchovní dimenze je následkem vztahu duchovních bytostí k Božskému. Harmonie stvoření je odrazem řádu duchovní dimenze. Vztah duchovních bytostí k Božskému má mnoho podob, proto existuje mnoho úrovní ve kterých se projevuje pohyb duchovních bytostí směrem k Bohu. V každé z těchto úrovní se odehrává živý vztah k Bohu, který dává charakteristický prožitek a službu. Tuto skutečnost můžeme nazvat pohybem Tvůrčího Ducha. Odrazem této skutečnosti je pohyb a vývoj ve hmotném stvoření, který můžeme nazvat pohybem Ducha Matky Země.

Člověk jako duchovní bytost v těle se má učit na základě svého vztahu k Bohu, vnímat pohyb vývojově starších duchovních bytostí a současně s tím i pohyb ve stvoření. Jakmile se naučí hlouběji vnímat tuto skutečnost, rozvíjí se jeho je schopnost vnímané procítit, a tak prožít novou zkušenost. Objevuje se nový prožitek, který je určitou součástí života v duchovní úrovni a současně určitou součástí života ve stvoření. Pohyb je reakce na život. Jedině skrze pohyb můžeme vnímat život, přijímat život a předávat život! Každý pohyb má svůj vývoj.

Reakce na pohyb Tvůrčího Ducha

znamená spojení s pohybem Tvůrčího Ducha, tak dochází k probuzení ze stavu sebe něvědomého do stavu sebe vědomého. Podstatou je Úcta k Bohu a Jeho řádu, následování Jeho řádu, spojení s vývojově staršími duchovními bytostmi skrze lásku k nim, skrze poznání, tj. skrze pochopení a následování duchovních zákonů a principů, skrze slovo jako projev tohoto vyššího duchovního poznání.

Reakce na pohyb Ducha Matky Země

znamená spojení s pohybem Ducha Matky Země, tak dochází k  probuzení ze stavu sebe něvědomého do stavu sebe vědomého. Podstatou je Úcta k Matce Zemi, která je odrazem nebeské Matky, která chrání život a podporuje život ve stvoření ve všech jeho úrovních.

Nový život přijímáme skrze Lásku, a to svým duchem, svou duší i svým fyzickým tělem. V každé z těchto úrovní je možnost příjmu nové energie. Co se děje v obrácení k Božskému? Duch člověka přijímá novou inspiraci pro život (duchovní tělo se probouzí; sílí pradůvěra, sílí přirozená úcta, sílí citovost, sílí odvaha, sílí osobnost, sílí důstojnost a ctnost), duše člověka přijímá novou inspiraci pro život (duševní tělo se probouzí; sílí radost ze života, sílí tvořivost a autentičnost, sílí schopnost sdílení, sílí schopnost projevit pozitivní přístup k veškerému životu, sílí schopnost projevit svou originalitu, sílí schopnost tvořivého myšlení).

Kdo přijme Božský princip, ten ožívá v duchu, v duši i v těle. Přijmout Božský princip znamená, otevřít se JEHO působení. Otevřít se JEHO působení znamená dát stranou všechno to, co se člověku naléhavě vnucuje jako potřebné, co jej uvádí do obav, strachu, úzkostí, starostí ... (viz. biblické: "Pane, půjdu za tebou, jen co doořu."). Prvním má být vždy: Božské JE, jsem zde pro své spojení s Božským - božské pomáhá, podporuje, uzdravuje!

Život je tam, kde je Láska.

Dokonalé zákony Boží působí na každého z nás, jsme vedeni do životních situací kde získáváme potřebné životní zkušenosti. Jakmile se uzavře jedna etapa vývoje, okamžitě navazuje další. Stále jsme v příležitosti potvrdit myšlenkou i činem svůj charakter, svou duchovní a duševní vyzrálost. Prozřetelnost nás vede k poznání sebe sama. Prozřetelnost nás vede do situací, které jsou pro nás obtížné, a to proto, abychom pochopili co je příčinou našeho trápení a následně změnili směr svých pohnutek, svého myšlení a jednání. Jedině změna směru, tj. nová životní vize, může způsobit změnu naší životní situace! Každý člověk obdržel určitou  míru pozitivity, určitou míru poznání (moudrosti), a je na něm samotném, nakolik bude to co obdržel aktivně projevovat (viz. biblické podobenství o hřivnách). Pokud vstoupí člověk v aktivitu, objeví se zákonitě chyby, které lze napravit, je to živý předpoklad k růstu, který vede k životnímu štěstí a k plnému duševnímu i fyzickému zdraví. Pokud nevstoupí člověk v aktivitu, jeho dílčí poznání tak zůstává "zmrazeno", jeho předpoklad k růstu není živý, člověk je tak vystaven riziku ztráty tohoto předpokladu (viz. biblické: "Kdo má, tomu bude přidáno, kdo nemá, ten ztratí i to co má.").

Projevit lásku znamená, dospět k poznání (moudrost), projevit moudrost (spravedlnost) znamená pocítit lásku. Aktivní člověk má předpoklad dospět s postupem času k poznání, že ne on sám je tím kdo koná, ale že je to vyšší síla, která jej v jeho konání podporuje, která koná skrze něj! To jest ono spojení se silou Tvůrčího Ducha (Ducha Svatého). Jelikož žijeme na Zemi a v určitém kontaktu se zemí, přirozeně ve své tvůrčí činnosti předáváme svou sílu zemi a ona ji předává nám. Pokud žijeme v duchu, odehrává se tato výměna energií na duchovní úrovní, pokud žijeme v duši, odehrává se tato výměna energií na duševní úrovni, pokud jsme aktivní fyzicky, odehrává se tato výměna i na fyzické úrovni.

Matka Země je pokračováním vůle Boha Otce. Ona nám předává, podporuje nás a posiluje nás, zejména ve chvíli, kdy vnímáme a prožíváme svou lásku k NÍ.

Jsme v prostoru vůle Boží, v prostoru kde můžeme prožívat hojnost a bohatství všeho druhu. Jak se máme spojit s touto hojností, s tímto bohatstvím? Veškerá hojnost je Láskou Stvořitele. Poznávejme jednotlivé úrovně stvoření skrze lásku, prožívejme svou lásku k těmto jednotlivým úrovním stvoření a projevujme svou lásku k těmto jednotlivým úrovním stvoření. Tak bude docházet ke spojení s Matkou Zemí, náš život se tak naplní duchovní a duševní stabilitou, následně se nám budou otevírat i vyšší schopnosti vnímání života v dalších úrovních.

Níže předávám malou iniciaci pro spojení s Matkou Zemí, tak jak jsem ji přijal a prožil já sám. Předávám s upřímným přáním předat pomoc Vám všem, kteří hledáte novou sílu a svou duchovní, duševní i fyzickou stabilitu ve svém každodenním životě.

MATKA ZEMĚ je prostorem skutečného zázemí pro každého člověka, který hledá upřímně Boží milostí darovanou moudrost-spravedlnost ve svém životě na planetě Zemi. Mít spravedlivý přístup k životu znamená, chtít poznávat duchovní zákony a principy ve stvoření a dle svého poznání i jednat. Důležitá je vyšší životní vize a vlastní trpělivost a vytrvalost člověka v nabytém poznání, v jejím následování.

Prvotním předpokladem pro spojení s Matkou Zemí je vnitřní klid a mír:

1. přijímám klid a mír, 2. uvědomuji si klid a mír, 3. jsem prostředníkem klidu a míru. V takovém nastavení mohu vnímat své tělo a mohu prožívat své spojení s Matkou Zemí. Co spojuje člověka s Matkou Zemí? Je to jeho prožitek pozitivity - lásky - k duchovní podstatě Matky Země a k jednotlivým úrovním života ve stvoření skrze které se ONA projevuje! Je důležité vědět, že i to co se nám zdá - viděno hrubohmotnými orgány našeho fyzického těla - jako statické, nehybné, bez života, má v sobě ve skutečnosti život a je spojeno s dalšími projevy života v jemnohmotné úrovni, která je nad úrovní hmotnou.

První prožitek:

1. Uvědomuji si živě svůj pozitivní vztah k horninán, 2. vnímám své tělo, 3. cítím jak nová energie vstupuje do mého těla. Prožívám svůj kontakt se zemí, vnímám zemi, vnímám její strukturu, vnímám její tvárnost, vnímám život který v sobě má. Ona je výsledkem práce bytostí, které pracují ve vůli Boha Otce, ona mně předává, ona je prostředníkem Lásky, která náleží mému fyzickému tělu. Uvědomuji si svou lásku, kterou k ní chovám, prožívám svou lásku, kterou k ní chovám. Dochází k propojení s Matkou Zemí.

Druhý prožitek:

1. Uvědomuji si živě svůj pozitivní vztah k vodě, 2. vnímám své tělo, 3. cítím jak nová energie vstupuje do mého těla. Prožívám svůj kontakt s vodou, vnímám její tok, vnímám blahodárné napojení a osvěžení vodou, vnímám život, který v sobě má. Prožívám svůj kontakt s rostlinami, které jsou naplněné vodou, které přijímají vodu, které předávají svou vůní léčivé síly Matky Země. Vnímám její život, který nese a který předává - ona je prostředníkem Lásky, která náleží mému fyzickému tělu. Uvědomuji si svou lásku, kterou k ní chovám, prožívám svou lásku, kterou k ní chovám. Dochází k propojení s Matkou Zemí.

Třetí prožitek:

1. Uvědomuji si živě svůj pozitivní vztah ke zvířarům, 2. vnímám své tělo, 3. cítím jak nová energie vstupuje do mého těla. Prožívám svůj kontak se zvířaty, uvědomuji si jejich přirozenost, zvířata jsou prostředníky životní síly, jak přijímají, tak předávají. Jsem vděčný za jejich přítomnost. Zvířata jsou tichými prostředníky Lásky, která náleží mému fyzickému tělu. Uvědomuji si tak svou lásku, kterou k nim chovám, prožívám svou lásku, kterou k nim chovám. Dochází k propojení s Matkou Zemí.

Ti, kteří ctí vnitřní klid a mír, ti přijímají energii Matky Země.

Matka Země je projevem řádu duchovních hodnot, který je možné vnímat v přírodě i fyzickými smysly. Tyto smysly jsme dostali pro svou orientaci ve stvoření. Vedle nich máme také schopnost nadsmyslového nebo mimosmyslového vnímání, které jsme obdrželi pro svou duchovní orientaci. Ta se má - v prostoru planety Země - v nás postupně probudit, a to skrze naše pozitivní cítění a prožívání. Vnímejme, prociťujme a prožívejme svůj vztah k zemi. S postupem času sestoupí toto poznání a schopnost tohoto prožitku do podvědomí. Staneme se tak lidskými bytostmi, které žijí v souladu s řádem stvoření a jako takové mají přístup k jemnějším rovinám stvoření i svou účast v tvůrčím procesu života ve stvoření. Staneme se tak lidskými bytostmi, které mají schopnost přirozeně přijímat a přirozeně předávat.

Jiří Sedláček

 

Diskusní téma: Spojení s Matkou Zemí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek