Schopnosti lidské duše

11.07.2015 15:31

 

 

Při jednom z poledních rozhovorů se začalo hovořit o schopnostech, skrytých v lidské duši. Učitel řekl:

V člověku je mnoho pramenů, které je třeba odkrýt. Přijde doba, kdy člověk bude v takovém stavu, že bude vyloučeno, aby se mu stalo nějaké neštěstí. Světec, to je fáze přes kterou musí projít každý člověk. Každý člověk je kandidátem na světce. Každý den přináší určité možnosti. Jsou to Božské příležitosti pro duši. Teď máte za úkol rozvinout schopnosti, které jsou ve vás skryté. Máte jich mnoho. Pracujte na nich. A neztrácejte odvahu. Ať máte jakýkoliv talent, musíte jej rozvinout. Ani tu nejmenší schopnost nesmíte zanedbat.
    
Chcete být hrdiny, ale když se naskytne nějaká překážka, ztrácíte odvahu. Vaše vědění závisí na těch Božských vlohách které jsou ve vaší duši. Až se vlohy probudí, budete moci přírodu studovat objektivně. Máte toho před sebou ještě mnoho k prostudování.
Odkrývá se nový veliký život. Před vámi se odkrývá veliká budoucnost. Co jste doposud získali, je zanedbatelné ve srovnání s tím, co získáte v budoucnu.
   
Když řekneš: "Ze mne nic nebude, já nejsem jako ten", znamená to, že nemáš úspěch. Ne, řekni si: "Mohu to jezero přeskočit." Můžeš a hotovo. Je možné jezero přeskočit. Pokud vám dám takový úkol, jistě vás nepokládám za nevzdělance a neschopné lidi. Je to úkol pro toho kdo již ukončil svůj pozemský vývoj. Jednoho dne se člověk bude přenášet vzduchem.
   
Musíte rozvinout určité síly. Ne pomocí vyzařování, ale s celým svým tělem se budeš moci přenášet obrovskou rychlostí. Pokud bys nyní cestoval rychlostí světla, nic bys neuviděl. Setkáš se s člověkem, který je silnější než ty. Nic si z toho nedělej, i on byl tam, kde jsi teď ty. Jsou lidé, kteří jsou schopni těžký předmět přemístit z jednoho místa na druhé.
    
Duchovní síly se v nás mohou rozvíjet, jen když máme za cíl správně myslet, cítit a konat.  Začneme se správným myšlením, ale naše city ještě nejsou na správné. Někdo začne se správným myšlením a cítěním, ale pokulhává ve skutcích. Dosáhneš toho co si přeješ hluboko ve své duši, ale musíš čekat, všechno má svůj čas. Když jsi dítě, nemůžeš chtít být hned mudrcem. Budeš postupně růst, budeš plakat, budeš omezovaný i bitý. Každý z vás může v sobě rozvinout schopnosti, Pomocí nichž může vejít do spojení s přírodními silami. Do plánu Bytí je zahrnuto i navázání našeho kontaktu s Rozumností, která je v přírodě. Každý člověk je výrazem přírody. Když někoho poznáš, když se s někým seznámíš, poznáváš přírodu, která v něm pracuje. Člověk může svojí myšlenkou pohnout volně zavěšeným kamenem. Koncentrací myšlenky je uskutečnitelná i levitace. To jsou pouze příklady jaké mocné síly jsou ukryty v lidské mysli! Jste velmi bohatí, jen doposud nevíte, jak naložit se svým kapitálem.
   
Vnitřní podmínky - to jsou schopnosti, vlohy, které člověk v sobě nosí. Každý člověk je něčím obdařený. Člověk se na zemi podobá dynamickému centru, které se má rozumně rozvíjet. Lidé, kteří vědí jak využívat ušlechtilých impulsů svého rozumu a srdce, jsou rozumnými a silnými bytostmi, lidmi kultury, velkými osobnostmi, básníky, hudebníky, architekty, lidmi, kteří pomáhají lidstvu.
Kristus hovořil o věcech týkajících se fyzického, duchovního i Božského světa. Je velmi málo toho co vidíme. Co vidíme i to co nevidíme, jsou však reálné věci, s nimiž jsme zatím ještě nepřišli do styku. Je nutno rozšířit oblast našeho vidění. Vše, o čem vám hovořím, bude jednou dostupné i malým dětem. Co některý muzikant je schopen zahrát až po dvaceti letech cvičení, dokáže zahrát i některé talentované dítě.
   
Nemusíte spěchat v psychickém rozvoji, protože by se zvětšilo vaše utrpení. Spatříte mnoho nesrovnalostí. Uvidíte to, co jste dříve neviděli a bude vás to trápit. V přírodě působí i jiná vlnění, rychlejší než znáte. Až je zachytíte, podivíte se nad novým světem, který se před vámi otevřel.
   
V budoucí kultuře budou lidé vidět světlo, které vychází ze svatých lidí. Doposud znáte pět smyslů, ale dohromady jich je dvanáct. Až se ve vás rozvine šestý smysl, budete vidět kolem sebe i lidi, které jste dříve neviděli a podivíte se, kolik jich kolem vás žilo. Jsi-li jasnovidec, Hospodin ti dal tuto schopnost, abys pomáhal druhým. Přál bych si, abyste využili všech svých schopností. V člověku se stále tvoří nové orgány. V šesté rase bude mít člověk vyvinuty orgány, které mu umožní vidět svět v širších dimenzích. Člověk bude vidět, co doposud nespatřil. Bude vidět zemi se všemi svými městy, státy, uvidíte co se děje v Americe, na Sahaře, na celé planetě. 
    
Člověk musí pracovat v takových podmínkách, které má a nečekat na speciální podmínky. Musí se stát služebníkem a učit se.  V těle, v mozku se ukrývají síly, které musíte propracovat. Každý je může odkrýt. Stačí, když hodinu denně budete věnovat přemýšlení o velkých duchovních otázkách, abyste prohlédli.  A pak přijde čas, kdy se seznámíte s velikými Dušemi. Až celé lidstvo naváže spojení s Povznešenými Bytostmi, bude nová epocha. Člověk začne vědomě dostávat vědění z druhého světa.. Každý má svou dobu, kdy vejde ve spojení s Pokročilými Bytostmi. Za přítomnosti anděla v sobě pocítíš velký převrat a ovládne tě touha žít pro velký ideál. Až se člověk probudí, bude hovořit s anděly a "onen" svět mu bude zcela otevřen. Od té chvíle se budete seznamovat s Pokročilými Bratry, s Bílými Bratry.
    
Když hraje na klavír virtuos, všechny klávesy jsou šťastny znějící harmonií. Když začne hrát dítě, klávesy nejsou spokojené. Když budou s vámi pracovat Pokročilé Bytosti, budete dobrou náladou jen zářit. Ony dobře hrají na váš klavír. Někdy se však k němu dostanou i nižší bytosti a pak je to hotová metelice pazvuků. Ovládne vás smutek a nespokojenost.
    
Všechno utrpení v životě, dokonce i když člověk vyjde z pekla, zůstává jako sen, ztrácí se - ty si ale myslíš, že na to nikdy nezapomeneš. Zůstává to jako příjemná historie. Jsi rád, že jsi prošel těmito těžkostmi, abys došel k tomu hezkému a krásnému. Tak je všechno utrpení ospravedlněno blahem, které jsme získali. Jinak bychom se k tomuto blahu nedostali. Někdo se ptá: "Proč jsou ta utrpení?" Za utrpením se skrývá velikost!
    
Kdo z vás již rozvinul psychické síly, může vyjít ze svého těla. Ne každý to může udělat, ale kdo je připraven, může opustit své tělo, přenést se do Číny, Japonska, Ameriky a jinde a zase se vrátit zpátky. Až bude mít člověk probuzenější vědomí, bude moci ve spánku vidět své tělo. Tehdy se o něco přiblíží skutečnosti. Jeden přítel mi vyprávěl: "Poobědval jsem a lehl si, že si odpočinu. Najednou stojím uprostřed světnice a na posteli vidím svoje tělo. V tom se vedle mne objeví jakýsi člověk a ukazuje na postel: "To jsi ty!" Já mu říkám: " Pokud tamten jsem já, kdo jsem pak já, kdo se dívám?" Ten člověk byl k tomu vyvolený. Řekl jsem mu: "Budeš to chtít zažít podruhé, ale už to nepůjde." Zeptáš se housenky čím se živí. Odpoví ti, že listím moruše. Teď si představte, že se z ní stane motýl. Stal se s ní zázrak. A ona to nemůže pochopit. Jejich filozofové hlásali, že se stává, že některé housence narostou křídla. A všechny housenky se hned začaly přít: "Je to vůbec možné? To není možné, aby nám narostla křídla když takhle vypadáme." Ta první housenka se mezitím vyklubala a narostla jí křídla. I ostatní housenky, kterým narostla křídla, teď říkají druhým: "My už nechceme listí moruše" Říkám vám tady skutečný fakt, který platí i na spojitost mezi člověkem a andělem. Člověk je jen taková housenka, anděl je již motýlem. Kdo dosáhl vyššího vývojového stupně, se odlišuje od ostatních stravou i prostředím. Takové jsou zákony přírody. Pokud nemůžete změnit své myšlení, pokud nemůžete vnést do své mysli alespoň jednu novou myšlenku a podržet si ji minimálně jednu minutu, nic z vás nebude.
    
Svět ještě vězí v materiálním stavu. Není připraven pro pochopení duchovního světa. Ale jednoho dne vám z onoho světa přijde pošta, bude zvonit telefon. Budeš s oním světem rozmlouvat. Je to rozšířené vědomí. Člověk žije na onom světě a myslí si, že teprve až duchovně prohlédne, vstoupí do onoho světa. Člověk však žije na onom světě, proto může myslet o Bohu, může omládnout, může se vzdělat, může rozvinout všechny své schopnosti. Má k tomu možnosti. Postupně se přebuduje i lidský mozek.
   
Nejdříve se mozek člověka musí očistit od starých názorů. V šesté rase bude moci člověk navštívit planety i Slunce. Tam bude moci studovat na univerzitách a zase se vracet. Tam bude poznávat jak se tvořila sluneční soustava. A když se vrátí ze Slunce, přinese sebou i technické vybavení. Na Slunci žijí inteligentní bytosti, které produkují energii, kterou pak posílají k Zemi. Jaké inteligentní bytosti to musejí být, když tuto energii posílají nejen k naší planetě, ale i k jiným.
Slunce je ohnisko energií. Bytosti tam přijímají kosmické proudy. Pokladnicí, z níž tyto energie k Slunci přicházejí, je další Slunce. Někdo říká: "Když umřu?" Když vyjdeš na Nebe a potkáš nějakého anděla, pochopí tě a pomůže, neboť je vysoce inteligentní. Pokud jsi schopen, bude tě učit, pokud ještě nejsi schopen, vrátí tě zpět na Zem. Duše má mnoho věcí k prostudování. V budoucnu z toho bude objektivní nauka. Lidé budou navštěvovat planety a studovat je. Večer obraťte své oči ke hvězdám. Je to velká budoucnost, co vás čeká. Vším tím projdete. Až prožijete na sto milionů let ve všech slunečních soustavách a těch slunečních soustav jsou miliony, opět se setkáme a vy mi povyprávíte, co velikého jste kde viděli.