Objektivní příčiny současné situace

20.07.2020 08:34

 

 

Lidská bytost je jedním z mnoha článků přirozené harmonie a rovnováhy celku. Jako taková má zde na planetě Zemi své životní zadání, tímto zadáním je život v přirozeném souladu s danými zákony duchovní dimenze a s danými zákony přírodního světa. Pokud se od tohoto zadání odkloní, ztrácí své místo v rámci celku, ztrácí objektivní vnímání celku a objektivní uvažování. Postupně se tak stává narušitelem přirozeného prostředí planety Země. Jaká je situace v současnosti? V důsledku duchovního úpadku lidstva je planeta Země dlouhodobě poškozována. Ničivá činnost nevědomých lidí překročila hranici únosnosti lidského zasahování do přirozené harmonie a rovnováhy celku a tím vyvolala narušení toku základních životních sil planety Země. Tyto síly proudí k člověku nyní rozkolísané a narušené, a tak dochází k oslabení vitality a přirozené obranyschopnosti organismu. S tímto narušením přirozené rovnováhy celku souvisí v současnosti tolik sledovaná abnormální incidence virů.
            Lidstvo nezná objektivní příčinu v současnosti tolik diskutované a tolik obávané epidemie. Objevují se různá vysvětlení, avšak ani jedno z nich nestojí na základě objektivního poznání smyslu lidského života v těle a daných mechanismů planety Země. Pokud by tomu tak bylo, nemohl by být opomenut skutečný význam duchovního rozměru lidské bytosti, jenž stojí na počátku veškerého životního úsilí člověka v rámci celku, nemohl by být opomenut skutečný stav magnetického pole Země a jeho spojitost s éterickým polem, které je nositelem životních sil, bez nichž nemůže existovat žádný život. Je zřejmé, že narůstající zásahy do přirozeného prostředí planety Země ovlivňují vzduch, vodu, flóru i faunu, skrze těžbu nerostných surovin a ropy i půdu a v ní žijící mikroorganismy. Tyto sféry života mezi sebou určitým způsobem komunikují a tím působí charakteristický přenos základních životních sil, na kterých jsme my lidé závislí. Měli bychom si uvědomovat:  pokud dochází k dlouhodobému narušování těchto úrovní, tento prostor života nemá dostatek času k obnově svého života, objevují se tak změny v chemii a v genetice těchto úrovní, tyto změny znamenají pokles jejich schopnosti vzájemné komunikace a pokles jejich schopnosti přenášet základní životní síly! Měli bychom vědět, že planeta Země vyzařuje přirozenou harmonii a rovnováhu a tímto vyzařováním udržuje přirozenou harmonii a rovnováhu všech živých organismů. V důsledku zásahů člověka do přirozené harmonie a rovnováhy celku k nám proudí tyto základní životní síly nyní rozkolísané a narušené. Tato skutečnost způsobuje a bude i nadále způsobovat dalekosáhlé důsledky na všech úrovních našeho života! V biologickém prostředí planety Země to znamená mimo jiné i změny, které vyvolaly abnormální incidenci virů. Ve vnitřním prostředí lidského organismu to znamená pokles vitality a přirozené obranyschopnosti, a s tím spojené zrychlení průběhu všech chronických a všech těžkých onemocnění!
            Měli bychom si uvědomit, že samotný průběh epidemie nám dává podstatné indicie, k pochopení příčiny a k rozhodujícímu přehodnocení! Uvažme, že v čínském Wuhanu dochází po dlouhou dobu k nejvyššímu znečištění vzduchu a vody na východní polokouli, v severní Itálii jsou po dlouhou dobu měřeny nejvyšší emise oxidu dusičitého v Evropě, v Brazílii dochází v posledních měsících k velkému nárůstu devastace Amazonského pralesa. Právě v těchto místech došlo k největšímu zasažení obyvatel koronavirem. Proč? Je zřejmé, že tato nebývalá incidence virů se rodí všude tam, kde je narušování přirozené harmonie a rovnováhy celku nejvýraznější a odtud se šíří na místa, kde je v důsledku dlouho trvajícího narušování přirozeného prostředí planety Země určitá biologická nerovnováha! Jsme schopni pochopit tuto jednoduchou indicii, kterou nám dává příroda sama?!
           Zamysleme se, jaká je situace ve společnosti dnes, v době kdy zažíváme jednu z největších krizí historie lidstva? Současný svět je rozdělen na dva tábory lidí. A sice: ti první mají ještě zbytek svědomí, na jehož základě se snaží žít, ti druzí své svědomí ztratili a usilují pouze o vlastní prospěch. Každá z těchto skupin má své protagonisty, kteří vedou způsobem svého myšlení ostatní k prohlubování jejich charakteristických mentálních a emočních vzorců. A tak stojí v současnosti vedle sebe dva přístupy k životu a dva způsoby řešení stávající situace. Prvním je přístup charakteristického propojení s celkem, skrze pradůvěru a s ní spojené svědomí. Druhým je přístup charakteristického odpojení od celku, skrze dominující ego. První přístup nám dává řešení skrze pochopení souvislostí a skrze změnu v přístupu k životu v rámci celku - do budoucna to znamená pro lidstvo objektivní vývoj v souladu se zákony prostředí v němž žijeme, tedy trvalou prosperitu. Druhý přístup nám nedává řešení, a to proto, že nevede k podstatě, nevede k pochopení souvislostí, nabízí pouze rychlé řešení skrze potlačení symptomů - do budoucna to znamená pokračování nadvlády nevědomosti, další a další devastaci zbytků přirozené kultury společnosti i životního prostředí. Je nejvyšší čas položit si klíčovou otázku: co dává člověku objektivní přístup k životu v rámci celku, co podporuje přirozenou obranyschopnost?
            Pokud se na okamžik zastavíme, a budeme pozorovat život okolo sebe, napadne nás, že veškerý život na této Zemi je v neustálé proměně, že tato proměna v sobě obsahuje nekonečný pohyb a vývoj, že tento pohyb a vývoj může být iniciován jedině vůlí žít v jednotě s vibračně vyšší silou, kterou podvědomě každá živá bytost vnímá a určitým způsobem i prožívá. Napadne nás, že veškerý pohyb je přirozeným projevem vůle žít v jednotě s touto silou, že veškerý objektivní vývoj je přirozeným důsledkem samotného vnímání a charakteristického prožívání své vlastní jednoty s touto silou. Pokud vnímáme vyzařování Zdroje životní síly a máme vůli žít v jednotě s tímto vyzařováním, směřujeme k objektivnímu uvědomění, pokud nám tato vůle chybí, ztrácíme základní předpoklady k harmonickému životu, stáváme se subjektivními! Tuto vůli žít v jednotě s vyzařováním Zdroje mají ve svém podvědomí všechny živé bytosti. Tuto vůli měly ve svém podvědomí ve svém počátku všechny vyspělé civilizace historie, jakmile došlo z nějakého důvodu k rezignaci na toto základní životní pravidlo, objevil se úpadek a zánik této civilizace. Lidská nevědomost a subjektivita vyvolala mnohá nedorozumění, konflikty, války a epidemie. A tak se děje, ať si to chceme anebo nechceme připustit, i v současnosti.
            Vezmeme-li v úvahu, že v každém člověku je určitý duchovní, duševní a biologický rozměr, napadne nás, že je zde zákonitě přítomný řád určitých duchovních, duševních a biologických hodnot. Tento řád je průběžně utvářen a přirozeně udržován silou, která nás svou podstatou přesahuje. Každý živý organismus na planetě Zemi se s touto silou propojuje skrze vnímání této síly a skrze prožitek této síly! Aby bylo dosaženo harmonie lidského ducha, duše i těla, je potřeba, aby bylo toto vnímání a s ním spojené prožívání realizováno i na fyzické úrovni, aby vstupovalo do našeho každodenního života skrze naše přítomné vědomí! Jedině tak se rodí skutečně objektivní vize. S objektivní vizí jsou dále spojeny harmonické duševní síly, které vytvářejí v rámci celku charakteristické jemnohmotné předivo sil. Tak plní člověk své životní zadání v rámci celku. A naopak. Pokud toto vnímání chybí, objevuje se pouze subjektivní vize a s ní spojené disharmonické duševní síly, které zatěžují veškerý okolní život, s nímž je člověk, jako víceúrovňová duchovní bytost v těle, charakteristickým způsobem provázán! Tak dochází k odklonu od životního zadání, tak člověk ohrožuje a ničí veškeré objektivní hodnoty v rámci přirozeného prostředí planety Země. Jak z tohoto stavu úpadku zpět k přirozené harmonii a rovnováze?
            Je potřeba nejprve pochopit objektivní životní zákon, na jehož základě bychom měli zde na planetě Zemi žít a rozvíjet svůj duchovní a duševní život! Tímto zákonem je: „Veškerý život potřebuje vnímat Zdroj životní síly a prožívat svou jednotu s vyzařováním Zdroje životní síly.“ Potřebujeme vědět, že toto vnímání je základním předpokladem pro náš harmonický život na planetě Zemi a potřebujeme jej v sobě průběžně obnovovat - skrze pozornost k životu, který obsahuje řád duchovního světa a řád přírodního světa. Tedy skrze samostatné vnímání duchovního vzoru, který ukazuje na vyzařování Zdroje a skrze samostatné vnímání života přírody. Není jiné cesty. Každý, kdo si uchovává přirozené vnímání tohoto řádu, ten je napojen na Zdroj a je schopen obnovovat v lidech okolo sebe spojení s řádem, a to skrze charakter svého myšlení a skrze slovo. Na tomto základě by měla být utvářena nová společnost lidí. Na tomto základě by měli v duchu probuzení lidé předávat novým generacím nové impulsy pro vývoj!!!
           Měli bychom být přesvědčeni, že pokud je charakter našeho uvědomění v souladu s daným řádem duchovních hodnot, dostáváme se do režimu komunikace s celkem a jsme celkem přirozeně posilováni a podporováni. Naše myšlení je tak udržováno v objektivním nastavení, naše vitalita a přirozená obranyschopnost organismu sílí. A naopak. V prvním případě přichází objektivní řešení samo, tak jako přichází umělci inspirace pro nové dílo. Ve druhém případě objektivní řešení nepřichází, a proto se objevuje potřeba prosadit takové řešení, které by vyhovovalo vlastním potřebám a zájmům. Je zřejmé, které z uvedených pojetí v současnosti výrazně převažuje.
V současné době je rozhodující, na kterou stranu se přikloníme! Pokud budeme mít vůli nastoupit přirozený duchovní vývoj, dojde ke spojení s přirozenou harmonií a rovnováhou celku, objeví se objektivní vhled a schopnost obnovy duševních i fyzických sil z Ducha. Pokud odmítneme přirozený duchovní vývoj, naše schopnost obnovy duševních i fyzických sil bude postupně více a více oslabovat, člověk tak bude upadat v důsledku probíhajících změn mnohem rychleji než dosud.
            Měli bychom si uvědomovat, že jsme různě disponováni, máme různé duševní i fyzické předpoklady, tyto předpoklady - ať jsou na jakékoliv úrovni vyspělosti - jsou pouze určitým základem pro náš další vývoj. Chceme-li další objektivní vývoj, je nutné nastoupit cestu v souladu s řádem dimenze k níž svou podstatou náležíme, tedy reagovat na Zdroj životní síly, poznávat objektivní principy a zákony života a integrovat do života společnosti. Člověk s takto probuzeným vědomím získává dostatek životního proudu pro svůj nervový systém. Pokud své napojení na Zdroj skrze své uvědomění a s ním spojené přesvědčení i nadále prožívá, získává dostatek životního proudu pro svůj cévní systém. Pokud své napojení na Zdroj prožívá v kontaktu s okolím, získává dostatek životního proudu pro svůj vylučovací systém. Tyto tři úrovně jsou základními pilíři našich třech základních životních úrovní: našeho duchovního, duševního a fyzického těla. Na Ducha napojený nervový systém dále přirozeně aktivizuje hormonální systém, na Ducha napojený cévní systém dále přirozeně aktivizuje trávicí systém, a na Ducha napojený vylučovací systém dále přirozeně aktivizuje pohybový systém. Univerzální životní síla má tendenci se přirozeně transformovat do všech úrovní života na planetě Zemi. Tak jako prochází vším živým v přírodě, tak má procházet i víceúrovňovým systémem duchovních, duševních a biologických sil člověka. Duchovní dimenze je jednou z úrovní přímo napojených na Zdroj životní síly. V přirozené hierarchii sil stojí tato úroveň vibračně výš nad duševní i biologickou úrovní, a tak má tu moc tyto vibračně nižší úrovně přirozeně harmonizovat. To znamená, pokud je dosaženo intuitivního vnímání a s ním spojeného prožívání energií Zdroje, je dosaženo přirozeného spojení s univerzální životní silou!
           Jestliže bude i nadále docházet k extrémnímu narušování biologického prostředí planety Země, bude se i nadále prohlubovat oslabení vitality člověka a objeví se další obranné reakce přirozeného prostředí planety Země. Řešení WHO nebude stačit, vakcíny budou pomáhat pouze částečně a budou oslabovat již tak oslabenou imunitu, lidé budou dezorientovaní a budou postupně ztrácet svou vitalitu i skrze paniku a strach. Řešení pro současnost je jednoduché. Pokud máme tu vůli udržet v sobě vyšší duchovní nastavení a toto nastavení potvrzujeme ve svém každodenním životě činem, naše duchovní vibrace stoupá, a tak je přímo posilováno a vitalizováno i naše biologické tělo, tedy i náš imunitní systém. Chceme-li zvládnout současnou situaci, naším cílem by měl být život v božímu pořádku, měli bychom vědět, že to co si uvědomujeme, to se v nás rodí a to v nás sílí! Jedině touto cestou může docházet k naplnění našeho životní zadání, jedině touto cestou lze dospět k životní harmonii a štěstí. 

js

.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek