Léčivá síla na planetě Zemi

01.02.2014 08:28Člověk je duch, duše a fyzické tělo. O jeho plném zdraví a životním štěstí rozhoduje kvalita prožitku jeho vlastního života v duchovní, duševní i fyzické rovině. Duchovní rovina je kvalitou vůle (kvalita vůle utváří stav v rovině duchovního vědomí člověka). Duševní rovina je kvalitou prožitku (kvalita prožitku utváří stav v rovině duševního vědomí člověka). Fyzická rovina je odrazem duchovní a duševní úrovně jedince.

Vlastnímu stavu člověka v rovině jeho duchovního a duševního vědomí odpovídá kvalita myšlenky, kterou jedinec přijímá. Myšlenky jsou duchovní síly v rovině duše. Člověk sám rozhoduje na základě své svobodné vůle o kvalitě vůle, kterou přijme, i o kvalitě myšlenky, kterou bude ve svém životě následovat. Pozitivní myšlenky znamenají příjem energie pro duševní i fyzické tělo. A naopak, negativní myšlenky uzavírají duševní tělo člověka příjmu vyšší energie.

Podstatou člověka je duch, tedy podstatným předpokladem pro příjem léčivé síly je živé spojení ducha s rovinou duchovní harmonie a rovnováhy a s rovinou Božského světa. Léčivá síla je přítomna a vstupuje tam, kde duch člověka uchovává klid, lásku a mír ve svém srdci a žije ve vědomí o své jednotě s Prapodstatou, s Bohem. Člověk sám je, jako bytost s duchovní podstatou, na planetě Zemi v předurčení k duchovnímu i k duševnímu pohybu skrze svou víru v Boha, skrze svůj vztah k Bohu. Vstoupí-li v tu vůli vnímat a respektovat vůli Boží, vstupuje ve spojení s léčivou silou. Člověku, který hledá pomoc a uzdravení náleží tato slova: Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí! 

Každý člověk se v průběhu svého duchovního a duševního vývoje na planetě Zemi dostává postupně i k poznání o svém vlastním životě, k poznání a k pochopení jeho smyslu. Poznává tak hodnotu a význam své vlastní vůle, poznává hodnotu a význam své vlastní myšlenky a poznává příčinu i následek svých činů. Vrcholem životního poznání každého člověka je jednota jeho vůle s vůlí Prapodstaty a z této vůle vyplývající kvalita jeho myšlení i kvalita jeho činů. V nejvyšším bodě této skutečnosti jde o vzestup do vyšší roviny bytí  - duchovní dimenze-království nebeské.

Kdo dosáhne této úrovně jednoty s Prapodstatou, v rovině prožitku své vůle - v rovině svého myšlení a v rovině svých činů - ten dosahuje stavu přijetí boží milosti, stavu přijetí KRISTA. Stává se tak osobností, která vstupuje do prostoru působení Boží léčivé síly. Stává se prostředníkem této léčivé síly. Čím výše je člověk v rovině své 'vůle - myšlenky - činu', tím výraznější je působení Boží léčivé síly skrze něj na druhé. Tak tomu bylo a je v případě Bruna Gröninga. (Viz. Ježíš Nazaretský: "Kdokoliv ve mne věří bude činit ty stejné skutky jako já činím, ba nad to i větší, protože jdu k Otci").

Dospět do stavu trvalého zdraví je možné jen skrze následování čisté vůle, čisté myšlenky a s ní spojeným čistým slovem i citem ve svém činu. Čistota v rovině vůle, myšlenky i činu, znamená plné zdraví na duši i na těle. Každý, kdo směřuje svou vůli k Bohu a je odpovědný ve svém jednání Bohu, roste v rovině své vůle, myšlenky i činu, a tak se propojuje k Boží milosti, která je silou nejvyšší pomoci a uzdravení !!! (Pojem - KRISTUS - náleží nejvyššímu stavu vědomí ducha a duše člověka na planetě Zemi. Není náboženskou formulací, tedy nenáleží žádné z existujících věrouk. 
  

Léčivá síla Bruna Gröninga a oslovené předměty

Bruno Gröning byl za svého života na Zemi jedincem žijícím v jednotě s nejvyšší úrovní možného rozvoje ducha i duše člověka na planetě Zemi - dokazuje to nespočet uzdravení na základě jím iniciovaných obrácení člověka k Bohu, jako k jedinému Původci Daru života a veškerého uzdravení. Skrze něj procházela milost boží - KRISTUS - k člověku. Každý kdo měl víru v Boha, nebo se rozhodl pro víru v Boha, obdržel uzdravení. Jeho působení znamenalo pro každého člověka příležitost najít znovu víru v Boha, kdo ji našel, dospěl k uzdravení. Léčivá síla přicházela k lidem i skrze předměty které Bruno Gröning ovlivnil svou duchovní silou a svou myšlenkou.

Bruno Gröning  odešel z tohoto světa v roce 1959, uzdravení se však dějí i nadále. A to u všech těch, kteří vstupují skrze svou proměnu v rovině vůle, myšlenky i činu, na cestu čisté víry v Boha. Jeho působení skrze duchovní lásku i moudrost je na planetě Zemi přítomné i nadále. 

Kdo najde tu schopnost koncentrovat se směrem do svého nitra, ten není závislý při léčení na fyzickou přítomnost Bruna Gröninga, ten se dokáže přenést přes objevující se myšlenky a zřetelně cítí v oslovených předmětech jeho duchovní sílu. Léčebná koule - nebo jiný oslovený předmět - podle vlastních slov Bruna Gröninga, znamená jeho stálou přítomnost, tj. spojení s léčivým nebeským zářením. 

V momentě, kdy člověk vezme do ruky kouli, zažije úplně nové regulační pocity. Všechna dráždivá centra v nervovém systému jsou oslovena, takže i krevní oběh se opět rozproudí. Bruno Gröning uznával námitku, že jsou lidé, kteří jsou dobří a věřící a při působení koule na počátku nic nepociťují. Jejich chyba spočívá v netrpělivosti. U mnoha lidí je nervové cítění tak zesláblé nebo otupělé, že se nejdříve musí oživit. Může trvat minuty, hodiny, dny a týdny, než začne v těle proudit plynule nový život. Léčivá síla, která jde přes oslovený předmět, přesto léčí již v okamžiku, kdy se jí pomoc hledající poprvé dotkne, i když to on sám nevnímá.

Při kontaktu s oslovenými předměty je vedle vnitřní připravenosti důležitá také zdánlivě malá, ale přesto velmi podstatná vnější skutečnost. Člověk by neměl sedět opřený a ruce ani nohy by neměly být překřížené. Vzájemné spojení rukou působí zkrat léčivého proudu v horní části těla, překřížené nohy působí rovněž jako zkrat. Pro lepší pochopení nabádal Bruno Gröning své posluchače, aby si představili své paže a nohy jako el. vedení (v technickém přirovnání vede dotek dvou neizolovaných vedení ke zkratu). ... jsou to pocity podobné protékání slabého proudu, pocity plné síly a lehkosti a pocity štěstí. ... 

Vnitřní očistný proces se může projevovat velmi rozličnými příznaky. Již proslulý lékař Paracelsus, věděl zřejmě o fenoménu očisty a regulace těla bolestmi když na počátku 16. století říkal: "Kdo se chce uzdravit, musí myslet na to, že to bez bolesti nejde. Stejně jako získáváme v potu tváře svou obživu, tak je to i zde: v potu a v bolestech budeme od nemoci oproštěni."

Bruno Gröning: ..."Kdybyste se prosím nyní zaměřili na své tělo a při opravdu dobré vůli mu mohli věnovat veškerou pozornost. Zde chcete přijímat to nejcennější, proto musí každý sedět s otevřenými dlaněmi a musí mít své toužebné přání v srdci, musí Boha prosit, aby mu dal to, čeho mu je opravdu zapotřebí. Když budete vždy takto činit, přátelé, budete přijímat nejen něco, budete přijímat a cítit to, čeho si vaše tělo žádá, co vaše tělo potřebuje." ..."Ten, kdo se zabývá svou chorobou, drží ji pevně při sobě a uzavírá tak cestu Boží síle." ..."Neléčím já, nýbrž Ono, vede člověka k uzdravení, mě neděkujte, děkujte Bohu."
 
Vážení a milí přátelé,
Bruno Gröning si přeje i nadále pomáhat lidem. Jeho léčivá síla má být i nadále oživována a šířena k pomoc hledajícím lidem. A to skrze všechny ty, kdo jsou a kdo budou v budoucnu schopni stát zcela nezištně a svědomitě po jeho boku, tzn. skrze všechny ty, kdo ctí hodnoty, které on sám zde na zemi ctil. Mně samotnému se dostalo, po několika letech trpělivé pozornosti vůčí jeho duchovnímu odkazu, osobního spojení s ním. Protože vnímám utrpení a bezradnost lidí v této době, chci tímto upozornit na možnost přijímat léčivou sílu Bruna Gröninga skrze jím ovlivněné předměty. Tyto staniolové koule nabité skrze mne léčivou silou Bruna Gröninga jsou zde nyní pro ty z Vás, kdo mají tu upřímnou touhu změnit svůj život - v rovině své vůle, v rovině svého myšlení i v rovině svých činů - k dispozici.

Srdečně k Vám, s přáním Božího požehnání.

Jiří Sedláček
 
(S touto věcí nemohou být spojovány žádné finanční dary ani finanční příspěvky. Staniolové koule nabité léčivou silou jsou k dispozici všem, kdo mají skutečně upřímné úmysly, k osobnímu převzetí zdarma.)

leciva.sila@centrum.cz


Diskusní téma: Léčivá síla na planetě Zemi

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek