Léčivá síla na planetě Zemi II.

11.03.2014 08:30

"Má léčení spočívají v síle, která je obsahem Božího pořádku v přírodě, nespočívají v porušování přírodních zákonů." Bruno Gröning

Jak vejít ve spojení s léčivou silou Boží ? Abychom si mohli zodpovědět tuto otázku, musíme nejprve poznat kým člověk ve skutečnosti je. Kde je jeho podstata. Co je tím rozhodujícím činitelem, který rozhoduje o kvalitě jeho života na planetě Zemi.
Člověk je tvořivou bytostí. Je zjevné, že prvotním impulsem k jakémukoliv jeho činu je kvalita jeho vůle (duchovní rovina), vůli následuje myšlenka (duševní rovina), myšlenku následuje čin (fyzická rovina). Člověk sám rozhoduje ve svobodné vůli jakou kvalitu vůle a jakou kvalitu myšlenky bude následovat.
Z této skutečnosti lze odvodit: Každý z nás je na planetě Zemi proto, aby potvrdil v rovině nových podmínek (hmotné stvoření) svou duchovní podstatu, svou duchovní kvalitu ! Proto, aby nastoupil cestu skrze vyšší kvalitu vůle, a tuto cestu průběžně ve svém životě sledoval. Životním úkolem člověka je, zvládnout "tlak", který vnímá v prostředí hmotného stvoření v důsledku spojení svého ducha s fyzickým tělem (Viz Ježíš Nazaretský:"Duch je zajisté připraven, ale tělo je slabé").
Následovat vyšší kvalitu vůle znamená najít vlastní rozvoj v rovině svého duchovního těla - jakmile jedinec dospěje na základě svého svědomí k vědomému následování nové vůle a nového poznání, najde určité ukotvení a vývoj v rovině svého duchovního těla. Následovat vyšší kvalitu myšlenky znamená najít vlastní rozvoj v rovině svého duševního těla - jakmile jedinec dospěje k vědomému prožitku nové vůle a nového poznání, najde určitou stabilitu a rozvoj v rovině svého duševního těla. Kvalita činu, plyne z přítomné kvality vůle a z přítomné kvality myšlenky. Vyšší kvalita činu znamená stabilitu ve fyzické rovině ! Pochopení této souvislosti znamená příliv nové energie, tj. plné fyzické zdraví a s ním spojenou vyšší kvalitu života na planetě Zemi.
Duchovní rozměr člověka na planetě Zemi je jeho spojením s duchovní dimenzí bytí. Ta má svůj zákon. Člověk směřující k poznání jej může poznávat jako 'pohyb v přítomné duchovní harmonii a rovnováze', tento pohyb utváří vztah, odpovědnost a úcta k vyšší rovině bytí, k rovině Božského světa (Viz. Ježíš Nazaretský: "Miluj Pána Boha svého a bližního svého ..."). Svou duchovní podstatou náleží každý člověk tomuto prostoru duchovní harmonie a rovnováhy, a tak se má jeho vůle zakládat vždy na vztahu (tj. na lásce a odpovědnosti) k Bohu, z takové odpovědnosti přirozeně vyplývá vyšší kvalita jeho vůle a vyšší kvalita jeho života na planetě Zemi.
Člověk, který zpřítomňuje svým životem na planetě Zemi harmonii a rovnováhu duchovní dimenze bytí je nositelem vysokých vibrací duchovní energie a léčivé síly Boží. K přenosu této léčivé síly k druhému člověku dochází skrze duchovní zralost (celistvost), kterou žije takový člověk v rovině svého duchovního i duševního těla. V této duchovní celistvosti je v přirozeném spojení s Božím pořádkem panujícím v přírodě. Svou přítomností iniciuje k přijetí onoho nejvyššího Daru, kterým je plné zdraví (předává lásku) a živé duchovní poznání (předává životní moudrost)! Spojení duchovní lásky a duchovní moudrosti je onou duchovní kvalitou, přes kterou vstupuje Boží léčivá síla do prostoru hmotného stvoření, a to ke každému člověku, který se této pomoci otevírá. Jedině skrze toto spojení duchovní lásky a duchovní moudrosti může Boží léčivá síla vstoupit do prostoru a pomáhat lidem. Jedině skrze toto spojení je možné si své zdraví, které má svůj základ v působení Boží milosti, trvale udržet.
Léčivá síla je dána, přijímá ji každý, kdo vstupuje do vztahu k Bohu - tzn. v zákon působení Rezonance duchovního s Božským ! Léčivá síla proniká do těla člověka ve chvíli, kdy je on v lásce k Bohu a v lásce k člověku. Tuto duchovní kvalitu je potřebné ve svém životě stále zpřítomňovat ! Nestačí o ní vědět, má být základem nového směřování v životě každého člověka. Kde tomu tak je, tam roste dobro. Kde tomu tak není, tam se vkrádá zlo. Člověk oslabený zlem je náchylný k extrémním emocím, při kterých ztrácí energii (strach, agrese, hněv, pochybnosti, obavy, starost .... aj.). Další a další ztráty energie vedou k prohlubující se subjektivitě, k životnímu strádání, k iluzi a k bludu.
Vlastní vývoj člověka na planetě Zemi se vždy odehrává v interakci bytostí vývojově starších (andělské bytosti, výjimečné duchovní bytosti historie - jejich odkaz) a bytostí vývojově mladších (všichni ti, kteří hledají smysl svého života). Je dán vzor, který iniciuje duchovní probuzení člověka a jeho další duchovní poznávání a prožitek. Spojit se s poselstvím vývojově starších, znamená přijmout do svého života: "Miluj Pána Boha svého jediného a bližního svého ...". Přítomnost se stává smyslem života, čas je naplňován vyšší duchovní kvalitou !
Smyslem života člověka je najít v rovině nových podmínek (hmotné stvoření), svou duchovní podstatu, svou duchovní svobodu ! Znamená to, upřednostnit čistou vůli a čistou myšlenku, která má svůj základ v rovině duchovního těla člověka. Vůli, která je pohybem v trojnosti láska, moudrost i aktivita ve všech oblastech života člověka. Mohou to být tyto roviny nového poznání: 1) živé vědomí člověka o vlastní existenci na planetě Zemi z vyššího předurčení, 2) živé vědomí úcty a prožitek vztahu k opačnému pohlaví, 3) živé vědomí a prožitek vztahu k přírodě, 4) živé vědomí a prožitek vztahu k člověku jako k duchovní bytosti, 5) živé vědomí a prožitek vztahu k Bohu, 6) živé poznávání a respektování vyššího Řádu-Boží vůle 7) Jednota (Kristus)
Jakákoliv připoutanost člověka k hmotnému prostoru vzniká v důsledku opuštění řádu vyšších duchovních hodnot a v důsledku duševní slabosti, vyplývající z tohoto opuštění řádu vyšších duchovních hodnot. V tomto směru je důležité poznání, že člověk není jen fyzickým tělem, ale předně duchem (vůlí) a duší (myšlenkou), fyzické tělo je pouze pokračováním těchto dvou jemu nadřazených rovin ! Jakýkoliv problém vzniká v myšlenkovém prostoru, který se pojí k charakteru vůle člověka.


Kristus
Pojem Kristus je spojován s Ježíšem Nazaretským. Ježíš, zvaný Nazaretský, se narodil a působil zde na Zemi jako člověk, dospěl k nejvyššímu bodu horizontu duchovního a duševního vědomí člověka, kterého je možné dosáhnout na planetě Zemi. K nejvyšší jednotě vůle, myšlenky-slova, činu, tj. do stavu, kdy probíhá nejvyšší rezonance a soulad duchovního s Božským, tj. k působení KRISTA. Dospěl do bodu, kdy je bytost člověka v plné duchovní harmonii a rovnováze a v ní plně rezonuje s rovinou Božského světa. Jde o bod přechodu z roviny hmotného stvoření do prostoru duchovní dimenze bytí. Jde o bod, kdy dochází k nejvyššímu možnému proudění duchovní energie skrze duši k fyzickému tělu. Proto je Ježíš Nazaretský zván Synem Božím. Viz. "Já jsem ta cesta, pravda i život, každý kdo ve mne věří, i kdyby umřel, bude žít" (duch je nad hmotou, tzn., odehrává se  život věčný anebo opakované zrození a umírání) !
V této rovině působení duchovní harmonie a rovnováhy probíhá absolutní duchovní svoboda. Z této roviny Ježíš mluvil, předával poznání. Skrze něj procházela v duchovní rovině - absolutní vůle (tj. milost, jak dostává, tak dává, působení Ducha svatého), v duševní rovině - absolutní kvalita myšlenky, ve fyzické rovině - absolutní čin (Království nebe na Zemi). Tímto stavem vědomí inicioval Ježíš Nazaretský - Nositel KRISTA - další vývoj u každého z těch, kdo se mu otevřeli, kdo chtěli jít tou cestou vyšší kvality vůle, myšlenky i činu, kterou On jde.
Tato skutečnost je zde na planetě Zemi stále přítomna, byla vytvořena cesta, která je předobrazem duchovní čistoty a duchovní svobody pro život každého člověka. Tato cesta však byla a je průběžně uzavírána. Lidé zapomněli na svou duchovní podstatu, začali se zabývat hlasem, který přišel z druhé strany (z místa kde nepanuje Boží pořádek). Začali se zabývat následky svého jednání v prostoru hmotného stvoření kam přišli proto, aby potvrdili svou duchovní podstatu ! Lidé opustili jednotu ve které žili, opustili Bohem daný pořádek. A tak se vytvořila propast. Člověk na planetě Zemi hledá cestu, i nadále bloudí, tápe, trpí. A tak se má objevit na Zemi duch, který nese lidstvu novou příležitost najít cestu k duchovní svobodě, cestu k životnímu štěstí a k plnému zdraví. Duch, který vstoupí na cestu, kterou prošel Ježíš Nazaretský. Duch, který připomene svým životem, svými skutky onu existenci vyššího rozměru života a její význam pro život každého člověka.
Skutečná životní cesta je dána, byla vytvořena skrze uplatnění nejvyššího charakteru ducha člověka na planetě Zemi. Každý člověk je obdařen svobodnou vůlí, na jejímž základě rozhoduje o tom, jakou vůli (duch) a jakou myšlenku (duše) bude následovat.


Přenos energie
Přenos energie z ducha na duši a fyzické tělo je možný přes pomyslný most konkrétní myšlenky a s ní spojeného slova. Jedinec, který prožívá život v duchu, tzn. projevuje na základě své svobodné vůle vyšší duchovní kvalitu, je průběžně ve stavu příjmu a přenosu duchovní energie. Ve vědomém prožitku Lásky k Bohu a Lásky k člověku dochází k přenosu léčivé síly Boží. Pouhou myšlenkou vyslanou určitým směrem dochází k přenosu a k doplnění energie u pomoc hledajícího. Pro celkový úspěch léčení je důležité v jakém duchovním a duševním stavu se nachází jedinec, který přijímá. Víra v pomoc Boží (duchovní rozměr), pozitivní myšlenka (duševní rozměr), znamená otevření se této léčivé síle. Tato léčivá síla může být i nadále šířena skrze každého z těch, kdo pochopí charakter nejvyššího duchovního odkazu a svým životem jej bude chtít následovat. Odkazu, který byl zde na Zemi stanoven nejvyšší kvalitou vůle a s ní spojeným prožitkem Ježíše Nazaretského jako Krista. Pro člověka existuje vždy jen jedna cesta, vždy je přítomné jen jedno řešení, vždy je přítomné jen jedno východisko. Dospět k poznání této cesty, tj. k upřednostnění čisté vůle, myšlenky-slova a činu znamená najít duchovní svobodu ! V duchu svobodný není řízen sklony lidské povahy, lidskou slabostí a okolnostmi dějů v prostoru hmotného stvoření, ale žije svůj život zde skrze odpovědnost k Bohu a k Jeho Řádu. Ve stavu duchovní svobody se již odehrává další vývoj ducha a duše člověka směrem k duchovní dimenzi (království nebeské) skrze trvalou pomoc druhým lidem, tato pomoc se stává vlastním smyslem života.
Charakter člověka je odedávna ovlivňován kulturou místa, kde se jedinec narodil. Proto jsou na světě různá náboženství, tzn. různé pohledy na život člověka a různé úrovně poznání jedné skutečnosti. Můj názor je, že nejvyšší úroveň poznání začíná v bodě, kdy je respektována jedinečnost v přístupu k životu a kdy je ctěna jednoduchost. Člověk náleží místu kde se narodil, dané podmínky a duchovní odkaz místa vedou k potřebnému dalšímu poznání na životní cestě.
Na léčivou sílu Boží upozornil svým životem na Zemi a svým duchovním odkazem Bruno Gröning. Jeho životní odkaz pro mne znamená cestu k živému poznání a pochopení principu Krista, nad náboženskou zkušenost, návrat k přirozenosti, nové poznání z něhož plyne duchovní svoboda a životní štěstí člověka. Vezmeme-li v úvahu přímé propojení ducha, duše a fyzického těla člověka, pak je zřejmé, že duchovní vize, jejímž výsledkem je znovu nalezená víra v Boha a zní plynoucí plné duševní i fyzické zdraví člověka, je onou jedinou skutečně správnou cestou. Viz Ježíš Nazaretský. "Já a Otec jedno jsme", "Každý kdo ve mne věří, bude činit ty samé skutky jako já činím, jelikož já směřuji k Bohu Otci".
 
Vážení a milí přátelé,
V prvním článku věnovaném tomuto tématu jsem upozornil na možný výrazný vzestup a vývoj člověka jako duchovní bytosti skrze následování nové kvality vůle a nové kvality myšlenky. S touto skutečností je spojen příjem léčivé síly, a to i skrze tzv. oslovené předměty (staniolové koule). Nyní bych rád připojil několik nových zkušeností s koulemi, které jsem předal. Výjimečně silnou reakci vykazují lidé, kteří mají již určitou zkušenost s příjmem léčivé síly skrze učení Bruna Gröninga, tzn. ti, jejichž nervové cítění je již po nějakou dobu oživované - cítí tuto sílu intenzivně v celém těle. Potom jsou to děti. Zaznamenal jsem jejich reakce např. při vyučovací hodině, kdy jsem k nim spontánně mluvil a měl přitom dvě tyto koule u sebe. Někteří žáci mi popisovali své pocity, kterým nerozuměli. Pociťovali zvláštní atmosféru ve třídě, svědění na různých místech po těle. Jednu dívku přestala náhle poté, co vstoupila ke mně do třídy, bolet hlava. Ve školní jídelně, kam chodím se setkávám s dětmi. Některé si ke mně pravidelně přisedají. Stalo se, že jedna z mých žaček přišla ke stolu celá bledá, hned jsem si vzpomněl na staniolové koule, které nosím při sobě a jednu jsem jí ukázal a ona si ji hned vzala a držela ji. Po krátké chvíli bylo cítit, že se něco děje v rovině jejího astrálního těla. Vzápětí jsem vnímal, že to něco odešlo, jako určitá vlna energie. Její stav se rázem změnil, její nálada velice stoupla, v takové radosti a v tak úžasném povznesení jsem ji viděl poprvé. Klučík, který seděl vedle ní si vzal na chvíli tu druhou - po chvíli vyjekl, že to neudrží, že to svědí a odhodil tuto kouli na tác s jídlem. Sám jsem byl překvapen touto jeho reakcí. V mém vlastním pozorování mě zaujala ta skutečnost, že když sedím nebo ležím na posteli, cítím energii koule i v případě, že se této koule nedotýkám a mám ji položenou jen vedle sebe na prostěradle. Je cítit jemné proudění této síly a jemné svědění na různých místech. Dalo by se to popsat jako jemné výboje el.proudu. Celkově jde o stav, který vede vždy k povznesení a k znovu nabytí sil. Milí přátelé, toto vše píšu velice rád, cítím tu přirozenou potřebu dát tuto skutečnost dál, nemohu si ji nechat pro sebe. Léčivá síla Boží je zde pro každého z nás a každý, kdo má být prostředníkem této síly se jím stává právě ve chvíli, kdy přichází do kontaktu s druhými lidmi.
Pro každého z Vás kdo hledáte pomoc a uzdravení jsem zde a jsem ochoten Vám vyjít maximálně vstříc. Staniolové koule nabité léčivou silou jsou k dispozici všem pomoc hledajícím zdarma.

Jiří Sedláček