Jeden z úhlů pohledu na onemocnění Covid-19

08.01.2021 08:47

 

Abychom pochopili, proč k dochází k tomuto onemocnění, je potřeba nejprve chápat, na jakém základě je utvářen duchovní, duševní a biologický život člověka na planetě Zemi. Níže uvedu poznatek, který považuji v souvislosti s hledáním příčiny tohoto onemocnění za klíčový.

Aby byla udržena rovnováha celku je nutné, aby byla zachována rovnováha toku univerzální životní síly. Univerzální životní síla se projevuje jedinečným způsobem ve všem existujícím, ve všem co můžeme vnímat svými smysly. V systému energií lidské bytosti působí jako rovnováha jemnohmotných sil ženského (pasivního) a sil mužského (aktivního) charakteru, a to jak v duchovní tak i v duševní a biologické rovině. Tyto síly proudí naším energetickým systémem ve dvou směrech, a sice shora dolů a zdola vzhůru. V tomto procesu prolínání vytvářejí charakteristické oduševnění fyzického těla. V psychické rovině jsou nezbytnou oporou pro náš další vývoj v duchovní, mentální a emoční rovině. Ve fyzické rovině jsou nezbytnou oporou všech energetických systémů našeho fyzického těla, naše fyzické tělo tak získává potřebné oživující impulsy pro všechny své energetické systémy (nervový, hormonální, cévní, trávicí, vylučovací a pohybový).

          V tomto procesu prolínání základních duchovních a životních sil má svůj zvláštní význam naše jemnohmotné mentální tělo (jeho úkolem je zprostředkovat energie duchovního světa - je napojeno na vyzařování duchovní dimenze) a naše jemnohmotné éterické tělo (jeho úkolem je zprostředkovat energie přírodního světa - je napojeno na vyzařování Matky Země). Rovnováha této polarity je udržována úrovní našeho podvědomí. Avšak, může být do jisté míry ovlivněna vadným myšlením (mentální tělo) anebo také nedostatečným či vadným kontaktem s přírodou (éterické tělo). Rovnováhu této polarity podporuje z duchovní roviny naše důvěra v přirozený tok univerzální životní síly, důvěra v Boha a s ní spojená důvěra v dostatek a hojnost, spojená s vnímáním toku univerzální životní síly v přírodě a samotným kontaktem s přírodou. Narušuje ji nedostatek důvěry v tyto objektivní síly a s tím spojená lidská nevědomost. Pokud takový postoj pradůvěry chybí, objevují se různé druhy lpění, objevuje se strach a s ním spojená agrese - každý takový sklon blokuje přirozené proudění životních sil v našem jemnohmotném duševním těle a následně i v našem fyzickém těle. Zamysleme se tedy, na základě výše uvedeného, nad skutečnou příčinou nemoci Covid-19. Jsem toho názoru, že současná společnost se touto nemocí nevyrovná, dokud nedojde k pochopení některých podstatných souvislostí a k potřebnému přehodnocení.

Covid-19 (vhled)
V současnosti dochází k vzestupu intenzity toku univerzální životní síly (viz. graf Schumanovy rezonance, srovnání intenzity měřených energií v předchozích obdobích a nyní). Tento proces vzestupu energií zahrnuje vše živé a je určitou prověrkou statutu všech živých organismů, tedy i člověka. Přítomné vyšší elektromagnetické vibrace souvisí s přítomností vyšších duchovních vibrací na planetě Zemi. Tyto vyšší vibrace zasahují do jemnohmotného pole lidstva, a tím vyvolávají charakteristickou reakci nižších mentálních sil, které zde na Zemi vytvořili, svým vadným myšlením a chováním, lidé. Tyto síly vytvářejí shluky neuspořádaných sil, jenž fungují nyní v mentálním poli lidstva tak, že podněcují k neuspořádanému a chaotickému myšlení i chování. Mají takovou sílu, že dokáží během krátké chvíle rozvrátit onu zmiňovanou polaritu sestupných a vzestupných životních sil, a tak ovlivnit z jemnohmotné roviny biologické děje v organismu! Jejich povahu vystihuje označení furie (z římské mytologie - bohyně pomsty). S těmito silami se v současné době propojují destruktivní síly z roviny přírodního světa, jež vznikají v důsledku ničivé činnosti člověka na planetě Zemi! (Víme, že nejvýraznější zasažení onemocněním Covid-19 bylo v počátku epidemie v místech s největším znečištěním vzduchu, vody a půdy.) Co se děje v případě ataku těchto sil ve fyzickém těle člověka? Pokud nastane v této polaritě sestupných a vzestupných životních sil nerovnováha, vzniká určitá nerovnováha v každé z úrovní našeho fyzického těla, je narušena především funkce hormonálního systému, je narušena rovnováha kyselin a zásad v organismu. V důsledku tohoto poklesu oslabuje funkce brzlíku, klesá imunita a přirozená obranyschopnost organismu. Viry jsou důsledkem toxicity vnitřního prostředí lidského organismu, jsou to hrubohmotné částečky se spíše negativním nábojem. To znamená, pokud jsou v jemnohmotném poli člověka přítomné určité negativní mentální síly, tyto silně destruktivní shluky negativních příčinných sil z jemnohmotného pole lidstva se na tyto síly vážou, a následně působí na přítomné viry a ovlivňují jejich chování. Přítomné viry se tak chovají v organismu zcela jinak než obvykle, mutují, vytvářejí shluky virů a nové typy koronavirů, které jsou mnohem agresivnější! Jde o intenzivnější příčinnou sílu z jemnohmotné roviny, a proto je samotná struktura genomu tohoto typu viru jiná, a proto je onemocnění Covid-19 tak nevyzpytatelné! S tím souvisí i skutečnost, že nejvíce postihuje lidi s trvalou zátěží, s chronickým onemocněním, které způsobuje překyselení organismu. A naopak, nepostihuje děti, které mají vzhledem k věku optimální ph krve a rovnováhu kyselin a zásad v těle. Z výše uvedeného vyplývá, že toto onemocnění není infekčním onemocněním, příčinou není přenos kapénkovou infekcí, ale je důsledkem prudkého narušení rovnováhy toku univerzální životní síly v lidském organismu útočnými energiemi z mentálního pole lidstva a destruktivními silami z roviny přírodního světa! Člověk s dostatečnou mentální kapacitou a s vyrovnaným přístupem k přírodě je dostatečně chráněn, neonemocní anebo pocítí pouze určité příznaky této nemoci ve svém astrálním (pocitovém) těle.

Imunitní systém
Podívejme se, v této souvislosti, jak funguje náš imunitní systém a jak se v organismu šíří virová infekce. Organismus je nastaven tak, aby zachytil jakoukoliv odchylku od normálu. Pokud se objeví zdroj nákazy, dochází v brzlíku okamžitě k odpovídajícímu přeskupení genů, jsou vytvořeny odpovídající obranné klíče, které budou zapadat do zámku napadených buněk. V okamžiku, kdy se spojí takový klíč s odpovídajícím zámkem napadené buňky, T-lymfocity se začnou množit a okamžitě zabíjí všechny napadené buňky. To znamená, že optimálně vyladěný organismus je schopen včas rozpoznat nebezpečí, reagovat na jakýkoliv typ viru a potlačit v těle incidenci jakéhokoliv typu viru. V případě disharmonického nastavení člověka, nemá brzlík odpovídající energetickou podporu z jemnohmotné úrovně - to jest ono prolínání vzestupných a sestupných životních sil, jehož kvalita závisí na stavu člověka v duchovní, mentální a emoční rovině a na míře jeho propojení s přírodou - a tak není schopen optimálního přeskupení genů brzlíku, jeho reakce je v případě vzniku infekce nedostačující! Organismus je v takovém případě chráněn pouze prostřednictvím tzv. NK buněk (natural kilers), které se tvoří v kostní dřeni, kolují tělem a zabíjí buňky, jejichž povrch neodpovídá normálnímu stavu. Pokud je spolu se sníženou imunitou i snížená funkce ledvin, dochází k postupnému překyselení těla, zhoršuje se kvalita krve a tím schopnost červených krvinek přenášet kyslík v těle, houstne krev, tělo nemá dostatek kyslíku, vzniká riziko vzniku krevních sraženin. Organismus je tak postupně zahlcován patogeny, buňky jsou napadány viry, tělo se brání i tím, že vytváří záněty. Zmiňované polaritě sestupných a vzestupných sil odpovídají ve fyzické rovině plíce (řídí výdech - přijímání energie při pohybu shora dolů) a ledviny (řídí nádech - přijímání energie při pohybu zdola vzhůru).

Harmonie a rovnováha vnitřního a vnějšího prostředí
Měli bychom si uvědomovat, že nemoc jako taková je vždy spojena s narušením rovnováhy. V případě člověka je tato rovnováha udržována napojením jeho centrální úrovně, tedy jeho duchovního rozměru na vyzařování duchovní dimenze a na vyzařování přírody. Ve stavu napojení na tyto podstatné úrovně nelze onemocnět! Nemoc přichází jako důsledek ztráty pozornosti k těmto podstatným úrovním a také jako důsledek vadného přístupu člověka k těmto podstatným úrovním. Objektivním řešením je tedy pouze návrat k božímu pořádku, měli bychom si jej uvědomovat v sobě a všude okolo sebe. Tato základní potřeba člověka tu vždy byla, je a bude. Člověk dnešní doby si toto základní životní poznání neuvědomuje, a tak si vytváří svou vlastní realitu iluze a bludu. V této subjektivitě si neuvědomuje, že je součástí celku, který je utvářen silou, jež nás všechny převyšuje, a jež se o nás trvale stará. Pokud o této síle víme a pokud se této síle skrze svou důvěru a vnitřní klid otevíráme, získáváme potřebné rezervy duševních i fyzických sil. V případě potřeby nás tato síla léčí! Ale, jestliže si tuto přirozenou cestu neuvědomujeme, nemůžeme být touto přirozenou cestou posíleni a uzdraveni.

Přístup člověka k současné situaci
Cesta moudrosti a přirozenosti byla nahrazena cestou vlastní důležitosti a duševní strnulosti. Chybí vzor, který by předal lidem komplexní pohled na život a na svět a upozornil člověka na důležitost napojení jeho duševního i fyzického těla k řádu přirozeného prostředí planety Země. Člověk dnešní doby nerozumí tomu co se děje, odborníci nemají uspokojivé poznatky a neznají řešení dané situace. A proto je zde panika a strach. A proto nás současná vláda, přímý odraz myšlení většiny, přesvědčuje o potřebě chránit se všemi dostupnými prostředky, dezinfikovat, testovat, očkovat. Většina lidí na tato "řešení" slyší, a tím prohlubuje více a více svůj odklon od řádu duchovní dimenze a od řádu přírody. Vzrůstající panika a strach pouze uzavírá takto dezorientované lidi do hlubší a hlubší nevědomosti. Poč je tu tato situace? Ve skutečnosti jde o jediné, a sice o přehodnocení takového postoje na základě pochopení lidské bytosti jako víceúrovňové duchovní bytosti v těle, na základě pochopení našich skutečných duchovních, duševních i biologických potřeb. Je na čase se rozhodnout: budu důvěřovat Bohu a přírodě, tedy přirozeným mechanismům obnovy duše i těla, anebo budu důvěřovat "odborníkům", kteří volají, jako reprezentanti současného ateisticko materialistického světonázoru, po jistotě, která ve skutečnosti žádnou jistotou není. Jako nelze poručit větru a dešti, tak nelze zvládnout chemickou cestou onemocnění Covid-19, které je přímým důsledkem vadného myšlení a chování chování člověka v rámci celku.

Řešení
Nezáleží na tom jaký máme věk, jakou máme fyzickou konstituci apod., každý z nás žije v prostoru duchovních, mentálních a emočních sil, kde v každém okamžiku vytváří, svým způsobem myšlení a chování, určitý předpoklad k odpovídající reakci z duchovní a mentální roviny. A nyní, ve fázi vývoje lidstva, kdy sílí zaměření do hmotné roviny a je znásilňována příroda, i k rekci destruktivních sil z roviny přírodního světa! Řešení je jednoduché. Řešením je vůle poznat smysl lidského života v těle a vůle učit se ze zkušenosti, vůle uvědomovat si v souvislostech a přehodnocovat svůj přístup k okolí. Takové vnitřní nastavení propojuje naše mentální pole k vyšším informačním strukturám, tak získáváme potřebnou vyšší energii pro potřeby našeho mentálního vibračního pole. Vedle toho je nyní velice důležitý autentický vztah k přírodě, k tvůrčímu principu života ve hmotném světě. S tím souvisí autentický vztah k veškerému okolí, k partnerovi k partnerce, k dětem, k nerostnému bohatství Země, k rostlinám a zvířatům. Jedině tak získáváme potřebnou energii pro potřeby našeho éterického vibračního pole. Jedině tak lze zachovat rovnováhu oněch klíčových vibračních polí a rovnováhu lidské bytosti v rámci celku. Chceme-li znovu obnovit harmonii těchto úrovní a dospět k dobrému zdraví, řešením je napojení na Princip, jenž má tu moc harmonizovat lidskou bytost jako celek. Tedy i naše mentální a éterické vibrační pole, která jsou klíčová pro naši psychickou a fyzickou sílu a dobrou obranyschopnost našeho organismu. Tímto principem je princip Krista. Princip Krista nesouvisí s náboženstvím, ve smyslu příslušnosti k některé z církví. Princip Krista je trvale přítomným principem, který tu vždy byl a bude. Nejsilněji je s ním propojen skrze svůj duchovní rozměr Ježíš Nazaretský. V jednom okamžiku bylo na Golgotě protnuto nebe i země. Dle dobových svědků, opona se otevřela a země se otřásala. Jeho moc a síla je od té chvíle zde na planetě Zemi plně zpřítomněna a plně ukotvena a je k dispozici každému z nás. Má trvalý účinek na jemnohmotné i hrubohmotné tělo člověka. Spojení s Ním plně osvobozuje od všech zátěží a plně harmonizuje, ducha, duši i fyzické tělo člověka.

 

js

 

Jeden z úhlů pohledu na onemocnění Covid-19

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek