Informační pole lidského ducha

23.01.2016 10:25

Každý z nás má svobodnou vůli. Každý z nás rozhoduje o tom, co přijme a co nepřijme do svého života - jakou duchovní kvalitou se bude zabývat, jakou myšlenku přijme a jakou myšlenku nepřijme do svého života. Na základě rozhodnutí ze svobodné vůle se formuje naše duchovní tělo (objevují se charakteristické pohnutky), na základě rozhodnutí ze svobodné vůle se formuje naše duševní tělo (objevují se charakteristické myšlenky). Tak se průběžně utváří a formuje naše energetické pole. Můžeme jej nazývat informačním polem lidského ducha.
          Je důležité si uvědomit, že pro náš šťastný život zde na zemi jsou rozhodující naše vlastní pohnutky a náš vlastní způsob myšlení! Skrze své pohnutky přijímáme anebo ztrácíme svou duchovní sílu. Skrze své myšlenky přijímáme anebo ztrácíme svou duševní a fyzickou sílu! Naše vlastní pohnutky a naše vlastní myšlenky jsou naším vlastním charakteristickým způsobem přijímání a předávání určité duchovní a duševní kvality! S přijímáním určité duchovní a duševní kvality je spojeno přijímání nové energie pro duši i fyzické tělo. Je velice důležité uvědomit si, čemu věnujeme svou pozornost (duch), s čím souhlasíme (duše) - to do sebe, skrze svou myšlenku a čin, ve skutečnosti přijímáme! Po čem člověk touží (duch), co prožívá a co projevuje (duše), s tím se v duchovní a v duševní rovině okamžitě spojuje. Veškerý život ve stvoření je následkem působení tvůrčího ducha (věčnosti). Naším úkolem je, zařadit se - svou vlastní tvořivostí - do proudu působení tvůrčího ducha. To znamená tvůrčím způsobem sdílet (projevovat) hodnoty duchovní dimenze zde na planetě zemi! Prvotním předpokladem je hluboce pozitivní přístup k veškerému stvořenému. Kdo chápe tuto skutečnost, a prožívá svůj život na základě poznání této skutečnosti, ten se stává svobodnou duchovní bytostí.
          Rozhodujícím předpokladem pro život zde na zemi je naše schopnost přijímat a dále předávat určité duchovní a duševní informace! Člověk je živou součástí života ve stvoření. Vše, co prožíváme, je určitou duchovní a duševní informací, na kterou je možné se opakovaně naladit, kterou lze znovu a znovu prožívat. V okamžiku, kdy jsme v určitém duchovním naladění, předáváme svému okolí určitý životní postoj (duch) a určitý prožitek (duše), to vše je v daný okamžik přítomné a působí.
          Vycházejme z předpokladu, že vše co zde je, tu vždy bylo a bude. Záleží jen na nás k čemu se přikloníme! Zda půjdeme ke Světlu, anebo klesneme do oblastí Tmy. Například: Světec žije ve službě celku, i přes nepřízeň okolí zůstává v hluboké pozitivitě k veškerému okolí, uchovává svou bytost v cítění duchovní lásky, tedy je v přítomném okamžiku propojen do úrovně cítění duchovní lásky - prožívá duchovní lásku, tedy je prostředníkem duchovní lásky zde na zemi. Kdo v jeho přítomnosti pocítí potřebu prožívat tuto duchovní kvalitu, bude jeho vlastním prožitkem posílen, a tak přiveden k hlubšímu prožitku duchovní lásky. Tak se utvářejí společenství lidí s charakteristickým vyzařováním. Důležité je, jaká životní vize je středem takového společenství, a jak velké životní odhodlání převažuje, tzn. je přítomné.
          Je důležité si uvědomit, že duch iniciuje ducha k určitému životnímu postoji, duše iniciuje duši k určitému prožitku! Pohnutka (tj. duch) je vždy spojena s myšlenkou (duše) a s činem (vlastní projev člověka ve hmotném stvoření). Jako bytosti s duchovní podstatou máme my všichni ten předpoklad být v naladění na určitou duchovní kvalitu (duch), být v prožitku této duchovní kvality (duše), být prostředníky této duchovní kvality (tzn. dle prožitku formovat kvalitu svých skutků ve fyzickém těle). Viz. bible a podobenství o práci na vinici Páně.
          Tato schopnost duchovního naladění a duševního prožívání má být rozvíjena v našem každodenním životě! Určité situace se v našem každodenním životě opakují a budou opakovat, dostáváme tak příležitost potvrdit skutkem svou víru, své přesvědčení. Každé pochopení je novým životním postojem, každé prožití je novou duševní kvalitou. Kvalita našeho duchovního poznání a kvalita našeho duševního prožívání dává náš duševní i fyzický stav! My sami rozhodujeme o svém dalším osudu v rámci celku.
          Je zapotřebí v sobě zažehnout a prožívat skutečné duchovní hodnoty, a dle svého přesvědčení i konat! Je důležité si uvědomit, že o kvalitě našeho života rozhoduje jaké informace průběžně přijímáme v rovině svého duchovního těla - zda přijímané a sdílené odpovídá harmonii a rovnováze životních sil v rovině tvůrčího ducha (Duch svatý) a harmonii a rovnováze životních sil v rovině duše (viz."Bůh stvořil člověka k obrazu svému"). Pokud ano, naše duchovní tělo získává vibrace těch nejvyšších kvalit, získává dostatek duchovní energie, a tak se zde na zemi náležitě rozvíjí. Pokud ne, zůstává nerozvinuto a spolu s ním chřadne i duše a fyzické tělo!
Informační pole
          Informační pole člověka je složeno ze třech podstatných částí, které se neustále formují. 1.) Úroveň ducha - lidský duch dává prvotní impuls - formuje se informační pole v rovině ducha. 2.) Úroveň duše - impuls z roviny ducha vytváří zápis v rovině duševního těla - formuje se informační pole v rovině duše. 3.) Úroveň fyzického těla - zápis z roviny duševního těla způsobuje reakci v rovině fyzického těla - tj. zdraví anebo nemoc.
          Nejvyšší vibrace energií má duchovní tělo. Proto rozhodující skutečností pro náš život je náš každodenní duchovní postup, naše chtění a s ním spojené myšlení! Duch je v prvé řadě stavem obrácení k božskému světu, anebo stavem zapomění na božský svět. To znamená, že centrum naší bytosti se v životě na zemi buď rozvíjí, anebo vyhasíná! Obrácení k božskému dává potřebnou energii a s ní spojenou schopnost poznávat a prožívat vyšší kvalitu charakteru (moudrost - spravedlnost). Zapomění na božský svět znamená po určité době nedostatek energie, a s tímto nedostatkem spojené lidské neštěstí a utrpení.
          Když se podíváme okolo sebe, vidíme, že člověk dnešní doby o těchto principech již neví, nemá poznání skutečných hodnot, a tak jedná pouze na základě své vůle dosáhnout vytčeného cíle, hlavní motivací je mu jeho hmotný prospěch a hmotné zajištění. Objevuje se lpění na majetku, lpění na sexualitě, lpění na vlastní výjimečnosti, objevuje se citová připoutanost, objevuje se mentální a emoční nevyrovnanost, objevuje dogmatičnost v myšlení i konání. To vše vede k velkým ztrátám energie, z těchto ztrát se  odvíjí strach, kterým je člověk zcela paralizován. Strach oslabuje ve fyzické rovině ledviny, následně klesá energetika jater, oběhového systému atd. ... (z vyhasínání v duchovní rovině se odvíjí vyhasínání v duševním i fyzickém těle). Člověk s propadající se energetikou je polovinou sebe sama, je neúplným a jako takový nemůže nikdy dosahovat dobrých výsledků! Kvalita jeho osobní života i jeho pracovní výkonnost tak výrazně klesá. Současná situace je zjevným následkem nedostatku energie v duši a fyzickém těle člověka. Současné zdravotnictví pouze přidržuje člověka při životě, nevrací mu zpět energii kterou ztratil, naopak v mnoha případech jej připravuje - nadměrnou a komplikovanou medikací - o další energii.
          Jediným řešením současné situace je návrat zpět k poznání jednoduchých mechanismů stvoření, tj. přijetí poznání zákonů v rovině ducha, duše i fyzického těla! Jedině opětovné začlenění se do těchto jednoduchých principů a zákonů stvoření, které zde vždy byly a vždy budou, způsobí vzestup energie lidské bytosti, a tak ji vynese zpět do života v duchovní, duševní i fyzické harmonii a rovnováze! Tedy jediným řešením je obrácení své pozornosti ke Zdroji všeho života, k Bohu, k Němu my všichni svou podstatou patříme. Viz. "Miluj Pána Boha svého a bližního svého, z celého srdce svého." Tzn. vše existující, vše je projevem tvůrčího ducha, který je ve spojení s božským světem, Bůh je přítomen ve všem!
Duchovní dimenze a život ve stvoření
          Existují duchovní informace, které jsou součástí života duchovní dimenze. Tyto informace jsou zde na zemi trvale přítomné a lze se s nimi spojit. Tyto informace jsou i tím co nazýváme inspirace. Svou inspiraci prožívají básníci, malíři, hudebníci ... Každý z nás je otevřen určité inspiraci z vyšších světů, nemusíme být umělecky činní, a přesto sdílíme (tvoříme) svým myšlením a konáním ve svém každodenním životě hodnoty, které oslovují lidi v našem okolí. Každý den k nám přicházejí z okolí podněty pro náš duchovní a duševní život, pro naši tvůrčí duchovní a duševní aktivitu! Je potřeba mít oči otevřené. Základním předpokladem k vnímání těchto podnětů je naše svědomí. Na základě svého svědomí jsme schopni rozpoznávat co je v našem životě potřebné, a co není potřebné, dokážeme urovnávat své vztahy k bližním a k veškerému okolí. Záleží na našem vnitřním naladění, na naší upřímné touze určitým směrem. Rozhodujícím je naše životní ANO, naše vůle žít a konat dobro za všech okolností! Tak spějeme k prožitku jednoty s energiemi duchovní dimenze a s energiemi přírody. Teprve v tom okamžiku, kdy poznáváme působení zákonů duchovní dimenze a zákonů přírody, jsme v prožitku zákonů života ve stvoření a stáváme se tak určitou tvůrčí součástí života ve stvoření, tak získáváme energii!
          Z evangelia apoštola Tomáše: "Až se vás budou ptát: Co je znamením vašeho Otce na vás, tak jim odpovídejte: Je to pohyb a klid." Já sám si uvědomuji: Pohyb je Duch, klid je země. Chceme-li dospět ke spojení s energiemi tvůrčího ducha, vnímejme pohyb Ducha, vnímejme klid Matky Země! Náš duch je pohyb, naše tělo je země. Nadechujme tuto skutečnost, soustřeďme se na své tělo. Bůh nám dává zemi, abychom vnímali pohyb Ducha!
          Je důležité si uvědomit, že duchovní tělo člověka se v životě na zemi probouzí teprve v okamžiku jeho skutečného obrácení k božskému. Do té doby čerpá člověk svou sílu pouze z pozůstatků duchovního života svých předků, které mu oni předali v úrovni jeho kauzálních, mentálních a emočních předpokladů. Člověk má předpoklad vytvářet na zemi určité duchovní, duševní i hmotné zázemí. Mít duchovní a duševní zázemí znamená, přijímat a předávat duchovní a duševní hodnoty veškerému okolnímu světu.
Mužský a ženský princip
          Přijímat znamená, mít v sobě rozvinutý ženský princip, tzn. být v rovnováze s mužským principem. Předávat znamená, mít v sobě rozvinutý mužský princip, tzn. být v rovnováze s ženským principem. V obou těchto principech má člověk vzory v úrovni vyšších světů duchovních a v úrovni božského světa. Na zemi tyto principy zpřítomňují Panna Maria a Ježíš Nazaretský jako nositel Krista. Spojit se v duchu s těmito vzory znamená, získávat nejvyšší možnou podporu pro svůj duchovní růst zde na zemi! Člověk tak poznává skutečnou hodnotu čistého ženského a čistého mužského principu pro svůj život zde na zemi.
Informační pole a význam úrovně podvědomí
          Úroveň podvědomí je souborem informací, které jsme přijímali v minulosti za své, je souborem informací, kterým jsme přikládali význam a jimi se řídili. Co člověk do sebe přijímá, tím je! Tyto v podvědomí uložené převládající informace utvářejí to čemu říkáme charakter, nebo také povaha člověka. Rozhodujícím pro náš další život je právě kvalita informací uložených v podvědomí! Podvědomí je tím, co člověka vede k určitému činu. Naše vlastní konání je obrazem našeho podvědomí. Víme, že člověk často říká: "Chci se změnit, ale nejde mi to." Nejde to proto, že jeho podvědomí nese určité převládající informace, které působí jako sklony k určitému způsobu myšlení a jednání.
          Záleží na tom, jak silná je naše touha určitým směrem, a záleží na tom, co vkládáme do přítomného okamžiku! Každý přítomný vklad je novým zápisem pro úroveň podvědomí! Jakmile převládnou pozitivní zápisy v podvědomí, zeslábnou a následně musí ustoupit zápisy minulé, lidskou nevědomostí způsobené. Jakmile těmto zápisům neposkytujeme další energii, zeslábnou a odpadají. Tak si průběžně vytváříme svůj další osud. Změnit svůj osud znamená, změnit sebe sama! S touto skutečností souvisí i stav naší duševní a fyzické energie. Máme vždy přesně tolik energie, kolik čistoty je v našem podvědomí! A naopak. Proto je tak důležité chtít poznávat a průběžně vnímat skutečné hodnoty Ducha a tyto hodnoty svým prožitkem a svými skutky zavádět do života!
          Uvědomujme si, že pokud se v duchu naladíme na určitou duchovní hodnotu, jsme od toho okamžiku s touto duchovní hodnotou ve spojení. Každá duchovní hodnota má svou energetickou hodnotu. Čím blíže jsme svým duchovním naladěním k řádu hodnot duchovní dimenze, k Pravdě, tím více energie přijímáme a předáváme! Každý z nás má tu schopnost se naladit na určitou duchovní hodnotu a tuto hodnotu svým myšlením i konáním ve svém životě zde na zemi podporovat! Tak se rozvíjí duchovní i duševní tělo člověka, jeho životní vize i jeho schopnost předávat tuto životní vizi světu.
 
Jiří Sedláček
 

 

Diskusní téma: Informační pole lidského ducha

Titulek: Poděkování za pěkný článek Vložil: Moni Datum: 11.03.2016

Moc pěkně napsaný článek. Upřimně Děkuji. Jen mne trošku překvapilo, že když čtete dílo Ve Světle Pravdy, že dáváte za příklad lidského ducha, Marii, Ježíšovu matku... Nejčistší příklad ženství je prakrálovna Elizabeth, kterou lidé zaměňují za Ježíšovu matku...Maria poznala vlastního syna až při jeho smrti a do té doby mu ztěžovala život...potom sice v prožití pochopila, ale je to jen lidský chybující duch, tak jako my...
Nechci vůbec nic vytýkat, vážím si každého člověka, který se snaží pomáhat, jen mě to prostě překvapilo, protože v Poselství je to všechno vysvětleno a necítím, že je tehdejší matka Ježíšova tím, co má být pro nás nejvyšším symbolem čistého ženství.

Přidat nový příspěvek