Horst Krohne - Krční čakra - 5. čakra

31.07.2015 09:24


Ve výšce hrtanu pulsuje modrým světlem krční čakra. Když se naše vědomí začne zabývat energiemi této čakry, narazí na nové dimenze. Jestliže čakry, jež leží pod krční čakrou, mají za úkol udržovat naše tělo (čtvrtá čakra), zásobovat je (třetí čakra) a čistit je (druhá čakra), otevírají hořejší čakry brány k duchovním světům a k poznání jejich zákonitostí.

Modrá krční čakra nemá přímý kontakt s fyzickým světem, neboť vibruje v rezonanci fyzického světa se světem psychickým. Jednou z jejich nejdůležitějších úloh je zásobování a řízení meridiánů. Prostřednictvím systému meridiánů se naše duše učí "ohmatat si" polarity a zákonitosti řídících životních energií. Abychom to lépe pochopili, můžeme si provést malé porovnání s druhou čakrou. I tam se setkáváme s polaritou, výlučně však ve hmotné oblasti (kyseliny - zásady, využitelný - nepotřebný). Zde záleží jenom na tom, abychom pochopili řídící sílu nehmotných polárních energetických struktur. Přesto se opět učíme jen s tělem a prostřednictvím těla, i když ovšem na vyšší úrovni - na úrovni energie. K tomu nám nabízí systém energetických drah - meridiánů - skvělou příležitost svou polaritou.

Všechny meridiány vystupují z těla ve svých koncových bodech na konečcích prstů na nohou či na rukou vždy v párech. Například na jedné straně těla najdeme na rukou a na chodidlech meridiány, jimiž proudí energie směrem ven (plus), a tyto meridiány mají na opačném konci záporný pól, protože energie tam proudí směrem dovnitř. Pomocí těchto polárních energetických drah systému meridiánu řídí krční čakra psychosomatiku.

Mezi molekulárními, buněčnými a dalšími fyzickými procesy a mezi systémem meridiánů existuje neustálé vzájemné působení energetických struktur. Jedna aktivace energie v krční čakře způsobuje dynamizaci našich psychických vlastností; současně nastává vzájemné působení mezi psychikou a tělem, jež probíhá velmi individuálně, vždy podle našich osobních vlastností.

Pokud dojde v tomto vzájemném působení mezi hmotou a psýché k vykolejení, vzniká psychosomatické onemocnění. Na základě vzhledu krční čakry a akupunturních drah, jež jsou s ní spojeny, nabízí se možnost rychlé a spolehlivé diagnózy. Každé psychosomatické onemocnění souvisí přímo či nepřímo s těmito energetickými strukturami. Navíc je nutno konstatovat, že optimální akupunkturní ošetření je uskutečnitelné jen s neporušenou krční čakrou. Čím slabší nebo narušenější je krční čakra, tím slabší je i účinek akupunktury.

Energetické pulsace na této úrovni jsou podobné energetickým pulsacím druhé čakry. Pravotočivé i levotočivé víry se posunují vzhůru a dolů a vstupují do nepřetržitých interakcí s jednotlivými meridiány i s kundaliní.

Krční čakra řídí s pomocí hormonů štítné žlázy náš temperament, naše emoce a většinu našich psychických vlastností. Prostřednictvím poznávání účinků, které má trvalé vzájemné působení energetických polarit na náš život, učíme se přijímat zákonitosti polárního světa: Výuku i studium, víru i pochybnosti, agresivitu i depresi, napětí i uvolnění, tvrdošíjnost i poddajnost - to jen abychom jmenovali alespoň některé - což jsou naše polární charakterové vlastnosti, které musíme harmonizovat, vyrovnat, dostat ke středu, k pochopení. Jen díky protikladům jako je dobro a zlo, láskyplný a nenávistný apod. vyvíjíme svůj smysl pro spravedlnost a pro dodržování zákonů.

Krční čakra je bránou k moudrosti. Skrze nejužší místo našeho těla - krk - se dostáváme k centru vnímání, k čelní čakře. Všechno co stoupá vzhůru ze spodních čaker, je zpracováno v krční čakře. Vzpomeňme si přitom na některé řečnické obraty: "Mám toho až po krk, z toho se mi chce zvracet, to nedokážu spolknout, žluč se mi zvedá až do krku" Také strach a leknutí mají své místo a proto říkáme: "Strachem se mi stáhlo hrdlo, leknutím se mi nedostávalo vzduchu"

Jestliže jsme v srdeční čakře našli předpoklad k léčení těla, v krční najdeme základ pro léčení psychiky. Pochopením a přijetím polárního uspořádání světa se dostáváme do rovnováhy, dosahujeme vyrovnanosti a spokojenosti a tím si vytváříme základy pro další vývoj a setkání s nejbližší vyšší čakrou - s čelní čakrou.

Cesta vzhůru však není lehká. Krk nám symbolizuje nejužší místo našeho těla: Tudy musí projít úplně všechno. Naše duše zrozená z jednoty se namáhavě propracovává světem protikladů v nás i kolem nás. Znamená to přijmout zákonitosti polárního světa a vrátit se do stavu jednoty. Nalézt jednotu protikladů je konečným cílem na úrovni této čakry. Naše tělo nám opět pomáhá najít svou cestu, tentokrát na úrovni naší psychiky.

Veškerý život, celá evoluce, je založena na koncepci dělení. Každá živá bytost se účastní přirozenosti celku. Z účastenství vzniká sdílení, počínaje dělením buněk až po studium nejvyšší pravdy. Všechno, čeho se účastníme nás formuje. Tuto účast můžeme předávat dál, takže ji mohou sdílet i všichni ostatní. To v žádném případě není jen pouhá hra se slovy. Vezměme si dva pojmy, které jsou pro nás velmi důležité - vyučování a učení. Tím je míněn princip výuky a učení, předávání zkušeností, které mají co do činění s existencí života jako takového. Když se něco naučíme, ještě nevíme, zda to vůbec budeme potřebovat. Je to dosud subjektivní a nemusí to být ničím užitečné druhým.

To, co jsme se naučili, učíme pak i druhé lidi, ovšem pouze za předpokladu, že je to pro ně užitečné a potřebné a že je to považováno za správné. Tím se subjektivita proměňuje v objektivitu. Učením a předáváním svých zkušeností získáváme jistotu ve věci svého vědění. Tato cesta od účastenství ke sdílení, od učení k vyučování, vede k vědění, a ke svědomí. Moudrost - nejvyšší a poslední cíl - přichází na základě prožívaného vědění. Vyučování, předávání vědomostí nám zároveň nabízí rychlý a bezpečný způsob, jak přijímat nové vědomosti. Pokud naše informace přesvědčí, stává se učením, které současně osvobozuje naše vědomí od tohoto tématu, které je vyprazdňuje. Jistota vede ke vzniku svědomí a pak přicházejí i výčitky svědomí, které nám zaručují, že nebudeme opakovat staré chyby. Výčitky svědomí jsou pro nás pravým požehnáním; osvobozují nás a současně v nás vytvářejí nový prostor, abychom mohli přijímat nové znalosti.

Modrá čakra ukazuje rychle a spolehlivě chyby a výpadky v řízení, když nejsou respektovány popsané zákonitosti života a když nejsou předvány dál. Uzavřenost, vztahovačnost, nespravedlivost a podobné vlastnosti vedou k odtržení od kundaliní a ke vzniku energetické blokády pod pátou čakrou nebo nad ní. Pokud leží blokáda před krční čakrou, projevuje se to tím, že je 5. čakra malá a barevně pobledlá. Tím je vyvoláno mělké dýchání, dochází k oslabení v krční oblasti, k nedostatečné funkci štítné žlázy a k chybám v řízení meridiánů. Štítná žláza a systém meridiánů tvoří společně s naší psychikou a s našimi charakterovými vlastnostmi dynamický systém, který zodpovídá především za psychsomatiku. Je-li naše chování agresivní či cholerické, může být lokalizována blokáda energie nad touto čakrou. Nahromaděná energie se pak projevuje formou vyzařování, někdy dokonce vybitím v podobě blesku, což vede rovněž k dalším psychosomatickým poruchám. Tyto vzájemné účinky společně s úkolem harmonizovat psychiku a fyzické tělo jsou přednostními úkoly pátého centra.

Vedle anomálií vzniklých v důsledku odtržení kundaliní se poměrně často projevuje i specifické zbarvení. I když přitom velikost čakry zůstává normální, jakékoliv odchylky od modrého světla naznačují, že se duše pokouší nalézt intenzivněji harmonii, vyrovnání a spokojenost, že vyjadřuje svou touhu po lásce, často spojenou se spoustou odpuštění. Příliš mnoho zelené přináší slabost a ústupnost, rozhodnutí jsou přijímána s nadměrným důrazem na pocitech. Pokud se naopak tlačí fialová barva z čelní čakry směrem dolů, provází to hašteřivost, ulpívání na rozumování, z vyučování se stává poučování a city jsou většinou potlačovány. Postižený člověk působí poněkud tvrdě. Občas se vyskytnou také žluté a oranžové odstíny. Zdá se, že všechny tyto barevné změny naznačují pokusy naší bytosti vyrovnat oslabení krční čakry doplněním energií jiných čaker. Tyto pokusy však nevedou k cíli, protože schopnost učit se je blokována naroubovanými vlastnostmi jiného druhu.

Při rozhovorech s klienty, při přenosech energie při léčení jsem si uvědomil, že tato čakra potřebuje ke svému vývoji mnohem rozsáhlejší působení na vědomí, i více přesvědčivosti, práce s ní je časově náročnější než práce s ostatními čakrami. Důvodem je pravděpodobně to, že se zde musíme vzdát svévole vlastního ega, čímž pak můžeme rozvinout obětavost a budeme schopni plně důvěřovat Boží vůli.

(Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")