Dotyk se skutečností

05.08.2015 13:51

 

Jednou, když jsme byli u jeho stanu, Učitel začal hovořit: Za poměry, v nichž žijete, můžete vděčit těm bytostem, které vás měly rády. Spasení začíná zákonem Lásky. Kdo dokáže uvěřit v Lásku, shodí se svých zad náklad, který doposud nesl, osvobodí se od trápení, mučení a hořkosti. Pak už nebude sám, ale bude mít mnoho bratrů a sester.

Ve světě jsou veškeré podmínky pro štěstí. Škoda jen, že lidé se odklánějí od společné cesty, od společného směru. Lidé se vydávají po svých vlastních cestičkách, zatímco by měli držet společné myšlenky. Společná myšlenka musí být jedna: Splnit vůli Boží, sloužit Bohu, mít povznesenou mysl. Bůh dal všechny podmínky, dal nám všechno. Ať se vám přihodí cokoliv, doufejte v Boha.

Ať pracuješ na čemkoliv, nečekej, že ti přijde speciální příznivá doba bez jakýchkoli překážek. Taková speciální doba nikdy nepřijde. Začni pracovat. Neztrácej svůj čas. Nechej lidi svobodnými. Láska vám pomůže vyřešit velké problémy, které se ve vašem životě objeví. Až ona přijde, všechny těžkosti se ztratí, slunce zahřeje, královská cesta se otevře před vámi. A pokud láska nepřijde, půjdete po kamenité cestě. Jakmile pochopíš Lásku, i cesta vzduchem ti bude otevřena. A zase - pokud nepřijde, budeš potřebovat mosty a loďky. Někdo se ptá: "Proč nemohu psát?" Protože nemáš Lásku. Hudebníci, učitelé, kněží, všichni klopýtají. Proč? Chybí jim Láska. Je-li přítomna Láska, všechno je realizovatelné. Když Láska vstoupí do básníka, přichází inspirace. Když se zhatí, všechno jde těžce. Když Láska vstoupí do člověka, daří se mu vše mnohem rychleji. Pro Lásku není obtížné práce. Nosit v sobě Lásku, znamená, být pánem situace. I těžkosti se před tebou ztratí.

Láska je snadná cesta. Po ní vejdeš do světa, v němž se pracuje magicky. Ptají se, které ze dvou letadel je lépe uděláno. Ať je nechají letět a které z nich uletí určitou trasu rychleji a jeho let je klidnější, to splňuje svůj účel a cíl. Který život je lepší? Život, v němž je rychlost a obratnost, která dosahuje cíle. Tak je třeba myslet.

Doposud jste mysleli a kdovíco jste zkoušeli, ale všechno starým způsobem. Ať děláte co děláte, spasení je v novém. Suchý zplesnivělý chléb hoďte slepicím; chtějí-li, ať jej snědí. Ty si však vezmi teplý chléb, kráčej po své cestě a jez jej. Teplý čerstvý chléb - to je nový život. Otevřete dnes dokořán okna své duše a život vstoupí. Nebude čekat, až na něj budeš naléhat. Jen otevři své okno a on vstoupí. A nemysli si, že on všechno odnese ven, když otevřeme okna.

Chci vás dovést do reálného světa. Tvrdím, že člověk má být šťastný, blažený, bohatý. Chci, ať dnešek prožijete jako milující duše. Všichni ať pociťují jak z vás tryská Láska! Vložte do své duše myšlenku, že chcete sloužit Bohu. Dítě má přece také sloužit své matce. Ať z vás vychází aróma vaší něžnosti, vaší Lásky, vašeho milosrdenství, vaší střídmosti!

Na světě není nádhernějšího, krásnějšího, triumfálnějšího okamžiku, než když poznáš, že tě má některá bytost ráda a ty ji, nebo když si uvědomíš, že věříš v Boha, že Ho miluješ. Pocítíš takovou radost, jakou jsi ještě nikdy nepocítil. Ani vědění, ani nic jiného se nemůže s tímto pocitem srovnat.

Zatím máš na zřeteli jednu bytost, od které chceš aby tě měla ráda, ale nikoho jiného už ne. Dokážeš si představit, že Bůh by měl rád pouze tebe a nikoho jiného, nebo že by slunce svítilo pouze na tebe a na nikoho jiného?

V čem tkví zákon štěstí? Oblíbíš a zamiluješ si některého člověka - ne aby tě on měl rád, ale ty abys jej miloval, a to tak, aby žádná síla na světě nebyla schopna tě zvyklat. Budeš milovat jako Bůh miluje! A pak ti dva ať najdou jiné dva, kteří se milují. Ti čtyři ať najdou další čtyři, kteří se milují atd.. Bůh do nás vložil svoje energie a pokud Jej budeme milovat, budeme milovat i lidi. Jakmile potkáte dva, kteří se milují, řekněte jim:"Pojďte k nám."

Bez Lásky nemůže dojít k žádnému rozumnému aktu. Bez Lásky se nikdo nemůže povznést. Každý musíte mít v životě někoho, koho byste milovali. Málo se vyžaduje k tomu, aby člověk získal štěstí. Málo ohně se požaduje. Oheň je Láska! Každý dotek se skutečností nazýváme štěstí. Každý dotek s iluzemi nazýváme neštěstí. Stále však v dotyku se skutečností být nemůžeš. Člověk, když ne v každém okamžiku, tedy alespoň jednou za den, jedenkrát za měsíc či za rok, ať se snaží o dotyk se skutečností.

Až pohlédnete na život očima Lásky, pochopíte jeho smysl. Bez Lásky život nemá smysl. Co dělá obyčejné věci neobyčejnými? Pokud nemiluješ alespoň jednoho člověka, celý svět je ti cizí. Když miluješ alespoň jednoho, svět se pro tebe stává krásným. Bůh poslal člověka na zemi, aby pochopil Lásku. Přijmout první paprsek Lásky, to je největší, nejskvělejší událost ve tvém životě. Talentovaná pěvkyně musí mít radost z úspěchu nějaké nové pěvecké naděje, aby se nevysušily prameny jejího vlastního talentu. Jen tak se mohou utvořit podmínky pro větší vzestup a rozkvět jejího nadání a schopností. Člověk nemůže být šťastný, když nepřeje štěstí všem lidem. Dokud se člověk nenaučí milovat, nemůže být šťastný. Jinak bude žít podle zákona nutnosti. Láska je cesta k získání štěstí. Být šťastní, to znamená získat blaho, po kterém touží vaše duše. Můžete se pak stát hudebníky, básníky, siláky atd..

Cesta k získání štěstí je ve ctnosti. A možností, jak získat ctnost, je Boží Láska. A tak Láska ukazuje cestu, jak přes ctnost dosáhnout štěstí. Ctnost vyšla z Boží Lásky. Pro Lásku, pro Boha v nás, musíme být vždy připraveni cokoliv udělat. Cíl je uvnitř. Venku jsou podmínky. Přes Lásku vejdeme do druhého světa. Štěstí je v tobě. Tedy myjsme všemohoucí, protože nosíme cíl v sobě. Kde je cíl, tam se realizují podmínky. Kde není cíle, tam podmínky zůstávají nevyužité, nezrealizované.

Kdosi četl Bibli a nemohl ji pochopit, a ne a ne se mu v práci dařit. Nakonec šel, Bibli spálil, ale uviděl, že malý útržek neshořel s ostatními listy. Vzal jej a četl: "Bůh je Láska." Od toho okamžiku se mu práce začala dařit. Pochopil Božské záležitosti. Tento člověk hledal štěstí mimo Lásku. A přitom, všechno se shromažďuje okolo tohoto středu.

Pokud se necítíme šťastni, chyba je uvnitř nás. Takové osobní štěstí jaké ve světě hledáte, nikdy nenaleznete. Mějte na paměti, že vaše budoucí štěstí je určováno tím, jak prožíváte vaši současnost. Dnes si tvoříte svoji budoucnost. Pokud se dnes budete učit dobře, postoupíte do vyšší třídy. Pokud žák zvládne látku prvního ročníku, postoupí do druhého ročníku atd.. Když však nezvládne učivo z prvního, nemůže projít do druhého. Nehlásáme zde žádné náboženství strachu. To je morálka zvířat. Člověk musí myslet. Morálka člověka tkví v nutnosti myslet. Prověřujte si své myšlenky a přání, přefiltrujte je, protože mnohé z nich jsou zbytky z minulosti. Jaká by neměla být přání? Neměla by se objevovat špatná přání. Svého času byla velmi dobrá, ale některé vaše dřívější myšlenky a přání, které byly ctností, dnes už mezi ctnosti nepatří. Ty peníze už dnes nejsou v kurzu. Musíte přijmout a uplatnit nové. Nechte staré starým a přijměte nové.

Existuje jeden zákon: Člověk, který miluje, zanechává v druhých něco cenného. Láska není něco ojedinělého. Když miluješ, lidé cítí, že kdosi se stal hlasatelem, šiřitelem Lásky a jsou radostní a veselí. Z Lásky, kterou člověk projevuje, mají užitek všichni ostatní. Když jedinec projevuje Lásku, celé bytí, všichni tvorové mají z něho užitek!

Když si někdo zamiluje Božské, všichni okolní lidé přijímají jeho Lásku, dostávají podnět k Božskému, jen nevědí odkud to přišlo. Pokud vejde do vašeho domu člověk Lásky, stane se pro vás vycházejícím sluncem. Aniž by řekl jedno slovo, slzy se vám ztratí z tváří. Když přijde jiný může mluvit ty nejhezčí věci, slzy vám budou stále kanout.

Potkáme třeba medvěda, ale když máme ve svém srdci Lásku, medvěd řekne: "Znám vás." A nezkříží vaši cestu. I my když se setkáme s medvědem musíme v něm vidět Boha. Vnější svět tak zamaskoval lidi, že člověk teď nemůže v nich spatřit to Božské. Je na nich nakupeno mnoho vnějšího, světského prachu, takže to Božské se jen těžko odkrývá.

Určitý člověk se narodil jako muž, ale v minulém svém zrození byl ženou. Žena byla provdána za zlého manžela, který ji týral. Ta žena se v tomto životě stává mužem a on ženou. Muž se teď seznámí s ženou a začne ji trápit. Člověk se od toho musí osvobodit. Jak? Ať koná dobro těm, kteří jej trápí, aby oni nebyli zase trápení v budoucnosti. Když žena plní vůli Boží, Bůh říká jejímu manželovi: "Budeš se k ní chovat hezky. Pokud ne, budeš trpět."

Ve Svišťovu měl jeden evangelický kněz se svou ženou dítě. Žena mu zemřela a on se oženil podruhé. Jeho druhá žena však to dítě začala trýznit. Jednoho dne se ta prvá žena zjevila té druhé a od té doby ta druhá manželka začala chodit s ochromenou rukou. Pokud žena, která je trápena svým mužem, najde v sobě láskyplnou myšlenku k němu, přestane ji trápit. Pokud však ta žena nedisponuje láskou, nestane se tak. Žádné útrapy nejsou z Lásky, ale z nepřirozené, z nepochopené lásky. Láska netvoří strasti.

Ona přináší radost a mír. Všechny vaše touhy vám uspokojí. Existuje Láska s chvěním tak silným, že kdybyste ji nechali projít dnešní nervovou soustavou, ten člověk by se roztavil. Nechejte na sebe působit silné chvění Božské Lásky, jakou mají cherubové a serafíni; přeměníte se ve světlo, ale nic nepochopíte.

Aby člověk mohl žít v Lásce, musí mít výtečný rozum, skvělé srdce a výbornou vůli. V duchovním světě je užíván zákon zakalování; postaví žáka do ohně. Lidé Lásky jej mnohokrát - snad desetkrát - postaví do ohně, aby se zakalil. A pak jej hodí do studené vody, aby se neohnul. V Lásce se setkávají největší protiklady.

Kdo mnoho miluje, mnoho je mu dáno. Kdo málo miluje, málo je mu dáno.

Kdo mnoho miluje, mnoho zná. Kdo málo miluje, málo zná.

Milovat všechny, to je úkol pokročilých duší. Jdi k Bohu, jedině ten tě může naučit této Lásce. Všichni si jí naučíme od Boha.