Člověk jako víceúrovňová bytost a symptomy onemocnění Covid-19

06.03.2021 09:54

V životě člověka a lidské společnosti jako celku jde odedávna především ostatním o návrat k životu v přirozeném pořádku duchovní dimenze a v přirozeném pořádku přírodního světa. Pokud se jakákoliv civilizace od tohoto zadání odkloní, dochází k jejímu úpadku. S tímto odklonem se dostavuje určitá disbalance základních duchovních, duševních a biologických sil v informačním poli člověka, objevuje se pokles energií v celém jeho víceúrovňovém systému, objevují se změny v myšlení a chování lidí, narůstá strach a z něj plynoucí agrese. Pokud není vnitřní napětí uvolněno, stává se destruktivní silou, narušuje spojení s vnějším prostředím a tím snižuje přirozenou odolnost a obranyschopnost organismu. Tak se objevují a tak se dále šíří různé nemoci a epidemie, narůstající agrese vede k nekonečným sporům a válkám. Člověk je bytostí ducha, duše a těla, tzn. má přirozeně rozvíjet každou z těchto svých základních informačních a energetických úrovní, pokud se o to nesnaží, stává se na celku parazitující bytostí, jako takový je po určité době zatakován obrannými silami přirozeného prostředí v němž žije. K těmto obranným silám patří i viry a mutující viry. Pojďme se tedy zamyslet, v souvislosti s výše uvedeným, nad tím, na co nás upozorňují dosud nevysvětlené symptomy onemocnění Covid-19.
          Chceme-li dospět k žádoucímu výsledku, je třeba vycházet z komplexního pohledu na život a na svět. Pokud se objeví jakákoliv náročná životní situace, měli bychom postupovat na základě poznatků o fungování duchovního a duševního rozměru člověka, a na základě poznatků o provázanosti těchto vyšších energetických úrovní s fyzickým tělem člověka. Současné společnosti chybí klíčové poznání a z něj plynoucí správné nasměrování, a proto je zde stále mnoho tzv. neřešitelných situací a mnoho lidského utrpení! Měli bychom si uvědomovat, že existují pouze dva základní přístupy k životu, z nich přirozeně vyplývají dva možné přístupy k současné situaci: Tím prvním je vůle k životu založená na vnímání řádu a prožívání řádu duchovní dimenze a řádu přírody, a s tím spojená vůle tvořit, a tak šířit ono pro život klíčové poznání a tím přirozeně přispívat k harmonii celku. Tím druhým je vůle založená na pocitu vlastní důležitosti, podpořená lpěním na určitých dílčích poznatcích, a to ať vědeckých anebo nevědeckých. První přístup nás propojuje s celkem, dává potřebné poznání a potřebné energie duši i tělu, posiluje psychiku a dává dobré zdraví fyzického těla. Druhý přístup nás posouvá do života v náhradním řešení. Naše psychické i fyzické síly jsou tak do jisté míry omezeny, upadáme do nevědomosti a jsme odkázáni pouze na své omezené poznatky. V případě jakéhokoliv ohrožení jsme odkázáni pouze na to, co jsme ve své nevědomosti schopni "vymyslet" na svou ochranu, naše řešení jsou pouze částečným řešením, jsou řešením na určitou dobu a s mnoha dopady na naše duševní i fyzické zdraví. Je zřejmé že první přístup je životem v souladu s daným životním zadáním. Druhý přístup je odklonem od daného životního zadání, s mnoha nepříjemnými následky. A proto je nyní důležité, anebo přímo nezbytně nutné, uvědomit si, který z uvedených přístupů má pro nás z hlediska vývoje onu žádoucí hodnotu!
          Jak poznáme ke které z těchto skupin patříme? Vždy platilo, platí a bude platit ono biblické: "Po ovoci poznáte je". Znamením přístupu první skupiny lidí je pradůvěra založená na víře ve vyšší princip, na víře v Boha, důsledkem této pradůvěry je ničím nepodmíněný vnitřní klid a snaha šířit klid a vůle postupovat v životě na základě upřednostnění této klíčové hodnoty. S tím dále souvisí i vyšší kvalita duchovní inspirace, objektivní vhled do situace, vyšší kvalita myšlení a vůle k činu. Znamením přístupu druhé skupiny lidí je ztráta pradůvěry založené na víře ve vyšší princip, na víře v Boha, z toho plyne panika a strach a neopodstatněná snaha vyvolávat další paniku a šířit strach. S tím souvisí nedostatek potřebného nadhledu v zátěžových situacích, subjektivita v myšlení a neschopnost jednat tam kde je nutné jednat. Je zřejmé, který z těchto dvou možných přístupů v současnosti převládá.
          Je důležité si uvědomit, že v současnosti řeší danou situaci lidé, kteří získali své kompetence pouze na základě dosaženého vzdělání a svého studijního zaměření, své odbornosti! V případě politiků jsou to posty získané na základě určitých slibů, to samo o sobě ještě nesvědčí o vyšších osobních kvalitách, tolik potřebných pro získání komplexního pohledu na život a na svět a schopnosti nahlédnout a řešit danou situaci na základě objektivního posouzení! Pokud chybí rozvinutá intuice, tj. přímý důsledek výše zmiňovaného prvního přístupu k životu, myšlení člověka je pouze lineární a racionalistické, zaměřené pouze na měřitelná fakta. Takové myšlení je i emocemi zabarvené, nedokáže být nestranné. Takto nastavený člověk může mít mnoho odborných poznatků, ale ve skutečnosti je jeho pohled na život a na svět, v jakémkoliv případě, pouze pohledem vytvořeným na základě jednoho úhlu pohledu na danou skutečnost, tedy pohledem omezeným a neúčelným. Je zřejmé, že současná vládní garnitura a s ní spojený tým "odborníků" nezná příčinu a neřeší příčinu, pouze hledá cestu jak ochránit občany před virovou infekcí. Proč je tomu tak? Člověk žije na Zemi proto, aby poznával a chápal v souvislostech, a toho lze dosáhnout pouze na základě pokory. Tento postoj přirozené pokory vyjadřuje ono Sókratovo: "Vím, že nic nevím". Jedině tak je zapojena intuice, onen nutný protipól racionálního myšlení člověka, a jedině tak může přijít patřičný vhled do situace a spolu s tím i patřičné řešení! Tato kvalita vůle v současnosti chybí, nemá ji vysoké procento populace, a proto chybí i lidem na místech kde se rozhoduje, a proto není objevena příčina a proto se celý "problém" vleče.
          Pojďme se tedy podívat na příčinu onemocnění Covid19 na základě pochopení lidské bytosti jako víceúrovňové duchovní bytosti v těle a pojďme si dát tyto skutečnosti do souvislostí s uvedenými fakty. Průvodním příznakem onemocnění Covid-19 je ztráta čichu a ztráta chuti. Tyto smyslové funkce náleží, dle tisíce let starých a časem prověřených poznatků tradičních východních kultur, k harmonické funkci první a druhé úrovně našeho energetického těla! To znamená, že tu máme onemocnění, které je důsledkem výrazné energetické změny v první a druhé úrovni energetického těla člověka. Je zde příčina, která "vypíná" některým lidem jejich základní energetické úrovně, jež je spojují s úrovněmi základních vibrací přírodního světa! A tím způsobuje určitou disbalanci energetiky fyzického těla a všech jeho systému, od nervového systému přes hormonální, cévní, trávicí, vylučovací až k pohybovému systému. Proč? Člověk žije na planetě Zemi jako víceúrovňová duchovní bytost ve fyzickém těle, kvalita rozvinutí energie ve vyšších patrech celého energetického systému ovlivňuje energie nižších pater, a naopak. O skutečném stavu v psychické a fyzické rovině tedy nevypovídá naše fyzická konstituce, ale naše energetické vyladění, které je dáno naší duchovní a duševní vibrací. Každá naše pohnutka i myšlenka má svou frekvenci, která ovlivňuje dále naše duševní i fyzické tělo. První a druhá energetická úroveň je odrazem stavu sedmé a šesté energetické úrovně, má tedy své propojení s duchovním a s duševním rozměrem člověka - to znamená, že jejich funkce je přímo závislá na kvalitě duchovního a duševního postoje jedince v rámci celku!!! Pokud je náš postoj k životu a ke světu v souladu s oním výše uvedeným prvním přístupem k životu, jsme propojeni s celkem a jsme celkem přirozeně podporováni. A naopak! Je důležité si uvědomovat, že tělesná schránka člověka je harmonickým celkem, tento celek potřebuje přijímat harmonické síly z vyšších vibračních polí svého víceúrovňového systému energií. Pokud má člověk v sobě vyvinutý smysl pro klid a mír, způsobuje to seskupování harmonických sil, které podporují přirozenou obranyschopnost a vitalitu jeho těla. A naopak. (Tomu odpovídá i ono biblické: "Blaze tichým a mírným, oni dostanou zemi.") Pokud se u něj objevuje chaos a agresivní chování, dochází postupně k rozvratu harmonických sil jeho biologického a fyzického těla! Na tuto duševní disbalanci, na tento chaos, se mohou dále navázat další a další negativní energetické síly, které vytvářejí lidé svým nízkým způsobem myšlení, tyto reálné síly působí jako aktivní jemnohmotné síly na zářivé obaly fyzického těla a tím podporují rozvrat přirozené harmonie, která je dána každému člověku již při jeho narození.
          Máme tu mnoho hypotéz k příčině současného stavu a k onemocnění Covid-19, od lékařů, od alternativy, aj.. , o každé z nich se dá diskutovat. Avšak, potřebujeme chápat, že člověk této doby žije v odklonu od Prapodstaty, a tím ztrácí vnímání řádu prostředí v němž žije, vytváří si svou vlastní "kulturu", a proto trpí trvale nedostatkem duchovních a duševních sil, to pak zapříčiňuje ztrátu vitality a přirozené obranyschopnosti. Nyní jsme se jako lidstvo dostali do fáze, kdy dochází v souvislosti s rozvojem moderních technologií k dlouhodobé devastaci přirozeného prostředí planety Země. Neuvědomili jsme si a neuvědomujeme si, že naše fyzická těla jsou určitou součástí přírodního světa, že potřebují kontakt s přírodou, a to i skrze svůj mentální a emoční rozměr. Že takové zásahy do přirozeného prostředí planety Země, které se tu již dlouhá léta odehrávají, jsou aktem proti této přirozené symbióze, aktem agrese. Tyto zásahy nejsou založeny na respektu a podpoře přirozeného prostředí, ale jsou aktem znásilňování přirozeného prostředí planety Země, a jako takové nezůstanou a nemohou zůstat bez dopadu na naše duševní i fyzické zdraví! Existuje určitá hranice únosnosti, tato hranice byla překročena, a proto jsou tu takové změny. A proto umírá tolik lidí. Mocní tohoto světa těmto změnám nerozumí a ve své omezenosti ani rozumět nemohou, oni jdou pouze dál ve svém směru, za svými potřebami a za svými zisky a za svým blahobytem. A proto udělají pouze to "co je potřeba", ale nikomu ve skutečnosti nepomohou a danou situaci nevyřeší!
         Nyní je důležité si uvědomit, kdo bude mít v ohledu na tyto zásadní změny v energetice Země a lidského těla problémy, a kdo danou situaci ustojí. Problémy budou mít s postupem času všichni ti, kteří nezapojují a nerozvíjejí svůj duchovní rozměr! Tito lidé nebudou mít, ve svém odklonu od Prapodstaty, příkon potřebných vyšších sil z duchovní dimenze pro potřeby svého fyzického těla. Tito lidé žijí nyní pouze ze zásob energií, které získali na základě určitých pozitivních povahových vlastností, ale ani to nebude s postupem času stačit. Je nejvyšší čas si uvědomit, že člověk dnešní doby dostává tuto situaci, aby vystoupil, ze své duchovní a duševní stagnace!
         Měli bychom si tedy uvědomovat základní atributy zmiňovaných energetických center a pokoušet se tyto atributy v sobě znovu oživit! Pokud se o to nepokusíme, je to rezignace na život a vývoj v rámci celku. Nepříjemné důsledky těchto chyb proti řádu prostředí v němž žijeme na sebe nenechají dlouho čekat. Které to jsou?
          Zákonem první úrovně je vděčnost za život na této Zemi, ať je jakýkoliv. Vděčnost za život na Zemi a vůle žít v jakékoliv životní situaci je duchovní kvalitou, která se mění v duševní rovině na cítění radosti a životního štěstí. Tato psychická síla se dále transformuje v energie podporující biologické prostředí organismu, zejména pohybový systém, stavbu buněk a krve tvorbu. Zákonem druhé úrovně je vztah k tvůrčímu principu života ve hmotné rovině, úcta k ženství a mužství, k mateřství a otcovství, pozitivní vztah k dětem, vztah k rostlinstvu a živočišstvu. Tyto atributy jsou duchovní kvalitou, která se mění v duševní rovině na potřebu být v kontaktu se vším živým, na sexualitu založenou na lásce k opačnému pohlaví. Tato psychická síla se dále transformuje v energie podporující biologické prostředí organismu, zejména vylučovací systém, rovnováhu kyselin a zásad v těle, udržuje normálního ph krve. Podle toho, jak jsme dlouhodobě v těchto úrovních nastaveni, stoupá anebo klesá naše vitalita a přirozená obranyschopnost. Když si uvědomíme, že v případě onemocnění Covid19 jde o zánětlivé onemocnění, když uvědomíme výsledky pitvy u lidí, kteří zemřeli s touto diagnozou, tyto poznatky přímo odpovídají oslabení v oněch dvou výše uvedených vibračních úrovních.
          Jeden z největších vědců 20. století, Albert Einstein řekl: "Věda bez víry je chromá a víra bez vědy je slepá." Ukazuje se, že řešení současné vládní garnitury, není řešením. Je to pojetí vadné a z pohledu vývoje člověka a vývoje lidstva, pojetí velice nebezpečné! Je to omezené racionalistické pojetí, které utápí člověka hlouběji a hlouběji do vědecko-materialistického přístupu k životu. Měli bychom si uvědomovat, že každý člověk je v okamžiku svého zrození napojen - svým duchovním, duševním i biologickým tělem - na vyzařování duchovní dimenze a na vyzařování Matky Země. Že veškerý život je mystériem, které vzniká na základě trvalé interakce vibračně vyššího s vibračně nižším, že v případě člověka je tato interakce záležitostí jeho vědomí, tedy jeho vůle a jeho způsobu myšlení. Že pokud člověk ztrácí pozornost k těmto podstatným úrovním, ztrácí s postupem času i svou duševní i fyzickou odolnost. Je potřeba pochopit, že je zde možnost čerpat sílu pro potřeby duševního i fyzického těla z duchovní dimenze a z přírody. Je potřeba pochopit a přijmout jednoduchou zákonitost, je to naše vědomí a naše mysl, co nás propojuje k potřebným energiím, duchovním a duševním, které se dále přirozeně transformují na jemnohmotné energie pro potřeby všech systémů našeho fyzického těla! Nečekejme na pomoc odněkud. Žijme v přirozené odpovědnosti ke Zdroji životní síly, k Bohu, buďme tady a teď, a dělejme v přirozené odpovědnosti k Bohu pouze to, co člověk dělat má.