Choroby karmické

27.08.2015 10:51

Co je karma? Je to zákon příčiny a následku. Každý člověk, odcházející z tohoto světa, je povinen odčiniti všechny své hříchy, které za dobu svého vtělení napáchal a dobrými skutky neodčinil. V mezidobí mezi smrtí a novým zrozením vidí na své cestě celý svůj život jako v zrcadle a může si uvědomit, čím se prohřešil. Bůh ve své veliké milosti dovoluje opětovnými zrozeními napravit každému, čím se kdysi provinil. Tím lze si vysvětliti, proč se již rodí slepí, hluší, chromí. To jsou utrpení, jež duše vtělující se do nového života na sebe vzaly ke svému očištění.

Karmu lze odčiněním zrušiti. Karmickou nemoc možno však vyléčiti jen tenkráte, byla-li osudová odplata odčiněna prožitím, jež dalo vyvstat pravé pokoře a lásce.

Veliké chyby dopouštějí se lidé tím, že ve spiritistických sedánkách pátrají po svých minulých životech a ptají se tam na svou budoucnost. Chcete-li viděti svůj budoucí život, který vás čeká, podívejte se na své nynější skutky. Hleďte nejprve poznati sebe, sebe napravovati, a tak dojdete svého štěstí a poznáte správnou cestu k Bohu. Nemyslete si, že získáte zvláštního poznání v sedánkách spiritistických kroužků, obírají-li se tyto jen voláním duchů zemřelých, tím jenom rušíte klid odešlých duší. Nevolejte duchů ze zvědavosti, nevolejte jich proto, abyste se s nimi radili o svých plánech, nebo aby vám schválili vaše činy. K řešení vašich hmotných zájmů dal vám Bůh rozum a především cit, a toho se ptejte, toho používejte.

Chcete, aby vám duchové pověděli, proč trpíte? Trpte a nereptejte! Vaše utrpení - to jsou jen následky vašich hříchů. Své utrpení zmírníte jen tehdy, uvědomíte-li si své poklesky, litujete-li jich a slíbíte-li upřímně, že v budoucnu se jich vyvarujete. Nejúčinnějším prostředkem proti všemu utrpení je láska k bližnímu a dobré skutky vašeho života. V lásce své buďte vytrvalí, neboť neodejme-li Bůh hned od vás vaše utrpení, pak jistě je vám ho zapotřebí k odčinění velkých hříchů vašich z minulého života.

Věřte, že Bůh, který prostřednictvím svých Zákonů všechno řídí, řídí i cestu vašeho života i míru vašeho utrpení, které musí vždy vyvážiti tíhu vašich hříchů. Buďte ve svém utrpení trpěliví, odevzdejte se do rukou Božích. Půjdete-li cestou, kterou nám ukázal Ježíš, cestou lásky, plni víry v dobrotu Otce nebeského - pak nepocítíte nikdy žádných účinků zla, které nebude míti k vám přístupu a zachováte si největší poklad pozemského života - to jest zdraví. Přemýšlejte o tom, co jsem tu uvedl. Jsem přesvědčen, že přistoupíte-li ke čtení bez zaujatosti a uvážíte-li, že všechny uvedené příklady jsou skutečnými fakty a nikoliv smyšlenkami, že potom shodně se mnou uznáte, jak úzká je souvislost našeho života duchovního s naším životem hmotným. V důsledku toho pak dáte mi za pravdu i v tom, že velká většina chorob lidských má svoji příčinu v duchovnu, a proto musí býti nejprve očištěno a uzdraveno naše duchovní já, aby mohlo býti od nemoci očištěno a uzdraveno i tělo.