Vítejte na stránkách Léčivá síla na planetě Zemi


Tento prostor je určen každému kdo hledá na své životní cestě duchovní, duševní a fyzickou podporu. Smyslem těchto stránek je navázat kontakt s pomoc hledajícími a předat člověku živý impuls pro jeho spojení s léčivou silou Boží.

Život každého z nás má svůj zvláštní význam. Jsme živou součástí celku, tedy smyslem našeho života je práce pro celek. Na své životní cestě jsem dospěl k určitému poznání vztahu sil úrovně božského, duchovního a hmotného světa. Pochopil jsem, že tyto síly mohu v určitém duchovním nastavení vnímat, mohu je přirozeněijímat a mohu být prostředníkem těchto léčivých sil. Stále přibývající reakce z okolí mně potvrzují, že se tak skutečje. Každý z nás má v soběedpoklad k příjmu a přenosu léčivých sil.

Prostřednictvím těchto stránek chci upozornit na přítomnost a působení léčivé síly, a tak přivést člověka k jeho vlastnímu vnímání této léčivé síly a k jeho vlastnímu otevření se této léčivé síle. Následkem této proměny v duchu je uzdravení duše i fyzického těla.

* * *

"Když dáte přítomnost stranou, znamená to, že se sami stavíte stranou. ... Obtíže, které se dosud v těle ukazovaly, byly známkou toho, že tělo již nemělo to, co je mu Bohem určeno. ... Téměř všichni lidé se musí znavu naučit chápat, že oslepli vůči božím silám. ... Porovnávejte se stále s baterií, při čemž se stále staráte o to, aby bylo vaše tělo stále nabito energií. ..." Bruno Gröning

* * *

 
Uzdravit se znamená, přijmout vyšší impuls do systému energií svého ducha, své duše i svého těla.
Léčivá síla je harmonizující silou. 

Uvědomuji si, že základním předpokladem pro přijetí léčivé síly je trpělivost, pokora, přirozené úsilí o další poznávání a přirozené respektování jednoduchých duchovních zákonů a principů ve stvoření.

Vše, co potřebujeme pro svůj šťastný život je nadosah. Je potřeba pouze vědět co chceme přijímat a jakou životní vizi chceme průběžně ve svém životě následovat. Člověk vytváří průběžně v prostoru kde žije příčinu, aby se tak mohl po určité době setkat s jejím následkem. Co člověk zasévá, to sklízí. Tak dochází k prožitku, který dává životní zkušenost. Jedině na základě nové životní zkušenosti může každý z nás změnit své životní směřování, a tak se stát bytostí, která prožívá své životní štěstí a zdraví na vyšší úrovni svého duchovního a duševního vývoje zde na planetě Zemi.


Život je:
Harmonie a Rovnováha božského světa
'SLOVO
Harmonie a Rovnováha duchovního světa
'SVĚTLO
Harmonie a Rovnováha hmotného světa 
'ENERGIE'

Prapodstatou je úroveň božského světa (zlatý kruh), lidský duch je bytostí odpovědnou úrovni božského světa. Odpovědnost k úrovni božského světa znamená spojení s energií duchovní dimenze (fialový kruh), toto spojení následně znamená příliv nové energie pro jemnohmotné duševní obaly těla i pro samotné fyzické tělo člověka (červený kruh). Záleží na člověka, zda si uvědomí Dar svobodné vůle, a skrze své vlastní upřímné úsilí a činnost v odpovědnosti k Bohu rozšíří svůj duchovní potenciál natolik, že dojde k přirozenému probuzení duchovních sil, které rezonují s úrovní božského světa a současně prolínají i do fyzického těla člověka.


Je to charakter našeho vlastního chtění, myšlení, slov a činů, co rozhoduje o tom jak se cítíme, zda jsme ve svém životě šťastni a máme dobré duševní i fyzické zdraví.

Na své životní cestě jsem dospěl k poznání, že naše pohnutky, myšlenky i slova, jsou nositely určité duchovní informace, kvalita této duchovní informace rozhoduje o tom, zda přijímáme anebo ztrácíme energii ve svém duševním i fyzickém těle. Při svém trpělivém poznávání a dodržování jednoduchých duchovních zákonů a principů se zařazujeme do řádu duchovní dimenze a do řádu stvoření, v takovém případě máme energie dostatek. A naopak. Každý z nás má příležitost dospět na základě svého upřímného úsilí o poznání k probuzení schopnosti vnímat životní sílu a ji ve svém životě - skrze kvalitu svého vnímání, cítění a prožívání - průběžijímat a dále předávat svým blízkým.

 

Slovo Bruna Gröninga

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru."


"Kdo tento život zde na této Zemi a veškeré zdejší bytí nepocítil jako to nejsvatější, ten je chudým stvořením."


Bruno Gröning

 

Iniciace pro spojení s energií Zdroje léčivé síly

Naším prvním úsilím v životě zde na Zemi by měla být snaha udržet si a dále rozvíjet své napojení na energii Zdroje všeho života. K tomu nám mohou pomáhat i tyto iniciační věty:

* Díky lásce Stvoření prožíváš každý den znovuzrození. * Užíváš nyní léčivou sílu, pocházející ze zdroje všech věcí. * Jsi napojen na proud božské univerzální životní síly. * Jsi součástí božího plánu, nic není pro Boha nemožné. * Důvěřuješ proudu života. * Jsi součástí síly Stvoření. Jsi naplněn novou energií. * Miluješ se a přijímáš se. * Nyní se bude dít to, co si přeješ. * Nacházíš se pod Boží ochranou a v bezpečí lásky. * Duch Stvoření je strukturou tvého života. * Uvědomuješ si, že božská moudrost a vedení tě podporují. * Všechno co prožíváš, slouží jen dozrávání tvé duše. * Vždy máš svobodnou volbu, odedneška kráčíš po cestě k dokonalosti. * Zbavuješ se starého vzorce, který tě přivedl do současné situace. * Otevíráš se duchovnímu proudu léčení. * Cítíš v sobě tep dokonalosti a vyrovnanosti. * Víra a důvěra v Boha určují tvou cestu.

(Z knihy: Energie čaker a duchovní léčení - Horst Krohne)
 

                  

                                                                                                         

                   ABD-RU-SHIN                   Petr Konstantin Danov                     Bruno Gröning                   Páter Pius z Pietrelciny    


Výjimečná pomoc pro náročné období transformace - odkaz (27.2.2016)

Informační pole lidského ducha - článek (23.1.2016)

Zrození nového života - článek (25.12. 2015)

Současná situace a zákon života na planetě Zemi - článek (9.12.2015)

Léčivá síla - koule nabitá léčivou silou Bruna Gröninga - nyní k dispozici DAREM VŠEM POMOC HLEDAJÍCÍM

Agape Brno - Poselství Lásky, Energie a Ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení


Pán setře slzy z každé tváře. Iz 25,8

Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste děti boží. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

- Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

- V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk v lidském srdci. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se boží hojnosti a přeměňte drobné věci v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém - ve své duši. 

- Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z temnoty v srdci. Člověk je sluncem pro ostatní. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po světle.

- Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do světa něco nového. Naplňte tělo láskou. Staňte se energií lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. - Jaká je podstata reality ? ,,Já" je jméno věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí. A podíval se na všechny s láskou a dodal : Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou.

zdroj: internet