"Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí"                                            

                                                                                                                                                                                  Bruno Gröning

 

Vítejte

 

Tento prostor je určen každému kdo hledá na své životní cestě duchovní, duševní a fyzickou podporu. Mým přáním je předat každému pomoc hledajícímu živý impuls pro jeho spojení s boží léčivou silou.
 
Na své životní cestě jsem dospěl k poznání, že jako lidské bytosti žijeme v prostoru působení sil božského, duchovního a biologického světa. Pochopil jsem, že každý z nás má v soběedpoklad k příjmu a přenosu těchto sil. Pochopil jsem, že tyto síly můžeme v určitém duchovním nastavení přirozeně vnímat a přirozeněijímat a předávat. Proměna v duchu působí proměnu v duši i na fyzickém těle. Vše, co potřebujeme pro svůj šťastný život je nadosah. Je potřeba pouze vědět, co chceme přijímat. Vše, co si v duchu uvědomujeme a na co myslíme, s tím se spojujeme, to v sebe přijímáme.

 

"Svou podstatou náležíme ke Zdroji životní síly, smyslem našeho života může být jedině prožitek jednoty se Zdrojem životní síly. Spolu s tímto uvědoměním se dostavuje nové životním poznání, a s ním spojené navýšení vibrace duchovního, duševního i fyzického těla. Dochází k uzdravení."

   

 

Harmonie a Rovnováha božského světa

=

'SLOVO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního světa

=

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha hmotného světa 

=

'ENERGIE'

 

 

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s energií duchovní dimenze a s principem božským na planetě Zemi
Duše a duch člověka (fialový kruh) je v jednotě s vyzařováním božského světa (zlatý kruh). Rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních struktur v úrovni duše, tyto oživené struktury následně prolínají i do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh). Duše i tělo člověka se tak zbavuje všech zátěží, dochází k uzdravení. Každý z nás má příležitost dospět k probuzení schopnosti vnímat životní sílu, a tak ji průběž v sebe přijímat a dále předávat svému okolí. Na této cestě k jednotě se Zdrojem životní síly je mně velkou oporou významná duchovní osobnost první poloviny 20. století, Bruno Gröning.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Archanděl RafaelJméno Rafael znamená "zářící léčitel". Archanděl Rafael je nejvyšším poslem léčení - a s ním spojeného duchovního vědění a poznání. Archanděl Rafael, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bible. Ukazuje nám cestu k dosažení království nebeského ve svém nitru skrze prožitek vyššího duchovního poznání.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Duchovní odkaz některých významných osobností historie    

 

                                                                                                        

                           ABD-RU-SHIN                      Petr Konstantin Danov                          Bruno Gröning                       Páter Pius z Pietrelciny   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktuality

Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku - článek (27.7.2017)
Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta - článek
Duchovní vývoj člověka v rámci celku - článek
Pohled na duši a ducha člověka po smrti - J. Brzobohatá, A. Červený - článek
Léčivá síla - koule nabitá léčivou silou (dle metody Bruna Gröninga)
Agape Brno - Poselství Lásky, Energie a Ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta

Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá. 
         Člověk opustil Boha, a tak je nucen prožívat náhradní řešení. Následkem jeho odklonu je ztráta duchovní síly a s ní spojená deformace v rovině mentální i emoční. Objevuje se lidská nevědomost, která s sebou nese další a další tápání, a tíživá životní neuspokojení. Tato deformace zasahuje do všech oblastí života lidské bytosti. Lidé s náboženským vyznáním i bez náboženského vyznání zažívají, v důsledku svého odklonu od Zdroje životní síly, duchovní a duševní nouzi, duševně i fyzicky strádají a trpí. Lidské duchovní, mentální i emoční předpoklady pro život na Zemi se dostaly do tak hlubokého propadu, že již není možné navázat spojení k vyššímu principu, kterého se lidé ve své duchovní a duševní nouzi dovolávají. Tento princip, ač je trvale přítomen, není vnímán, není poznáván a správně chápán.
         Životní nouze a utrpení se stupňuje, lidské podvědomí cítí naléhavou potřebu návratu zpět. Tak vzniká a postupně sílí určitá kolektivní touha či vůle po opětovném spojení se Zdrojem životní síly. Na základě této kolektivní vůle dochází v jemnohmotné úrovni lidstva k propojení (rezonanci) světa Božského se světem duchovním. Tato skutečnost se však odehrává pouze ve světě jemnohmotném, mnozí o ní nevědí a ji si neuvědomují, pro mnohé není dostatečně zřejmá. Lidská nevědomost zahlcuje vědomí i schopnost vnímání, je potřeba předat vzor v rovině duchovních, mentálních i emočních předpokladů, tzn. je potřeba předat vzor pro život na Zemi na úrovni lidského života v těle! Tato skutečnost se má projevit skrze jedince, který v sobě uskuteční spojení s vyšším principem, tj. svým životem upozorní na dané základní principy a zákony života v duchu, duši i těle.  ...

Více najdete zde: Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta ke zdraví dle Sergeje N. Lazareva

"Když ke mně do ordinace přijde vážně nemocný člověk a říká: "Umírám", vysvětluji mu: Pokud se nenaučíte milovat, nemáte šanci přežít. Abyste se naučili milovat, potřebujete se nejprve naučit ztrácet. Abyste pocítili lásku k Bohu, je nutné ztratit lidské. Proto přezkoumejte svůj život a každou ztrátu nevnímejte jako neštěstí a trápení, ale berte ji jako pomoc shora pro záchranu vaši lásky. Jakákoliv urážka je Vaší léčbou. Urazil vás někdo blízký nebo už nikoho blízkého nemáte, tak jděte k Bohu. A vskutku se tak děje. Osoba, jež ztratila vše, buď spáchá sebevraždu, nebo začne věřit v Boha. Ten kdo začíná věřit v Boha, přežije."
Sergej Lazarev

Iniciace pro spojení s energií Zdroje léčivé síly

Naším prvním úsilím v životě zde na Zemi by měla být snaha udržet si a dále rozvíjet své napojení na energii Zdroje všeho života. K tomu nám mohou pomáhat i tyto iniciační věty:
* Díky lásce Stvoření prožíváš každý den znovuzrození. * Užíváš nyní léčivou sílu, pocházející ze zdroje všech věcí. * Jsi napojen na proud božské univerzální životní síly. * Jsi součástí božího plánu, nic není pro Boha nemožné. * Důvěřuješ proudu života. * Jsi součástí síly Stvoření. Jsi naplněn novou energií. * Miluješ se a přijímáš se. * Nyní se bude dít to, co si přeješ. * Nacházíš se pod Boží ochranou a v bezpečí lásky. * Duch Stvoření je strukturou tvého života. * Uvědomuješ si, že božská moudrost a vedení tě podporují. * Všechno co prožíváš, slouží jen dozrávání tvé duše. * Vždy máš svobodnou volbu, odedneška kráčíš po cestě k dokonalosti. * Zbavuješ se starého vzorce, který tě přivedl do současné situace. * Otevíráš se duchovnímu proudu léčení. * Cítíš v sobě tep dokonalosti a vyrovnanosti. * Víra a důvěra v Boha určují tvou cestu.
(Z knihy: Energie čaker a duchovní léčení - Horst Krohne) 

 

Setkání pátera Pia s Ježíšem Nazaretským

Příkladem pravé oddanosti a důvěry v Boha nám je příběh Ježíše Nazaretského v Getsemanské zahradě. Co se dělo v Ježíšově Duši krátce před Jeho zatčením v zahradě getsemanské? Do těchto posledních chvil byl propojen stigmatizovaný páter Pio z Pietrelciny. Níže uvádím krátký úryvek z jeho Rozjímání.
" ... Kam jdeš, Ježíši? Nejsi ten Ježíš, kterého jsem viděl umdlévat ve své duši, kořist hrůzy, únavy, strachu, zastrašení, bezútěšnosti? Kterého jsem viděl se chvět a prohýbat pod nesmírnou tíhou zla, které tě chtělo přemoci? Kam jdeš nyní tak připraven, tak odhodlán, tak plný odvahy? Ach, naslouchám mu! 'Zbraň modlitby mi pomohla zvítězit a duch překonal slabost přirozenosti. V modlitbě jsem získal sílu a nyní mohu čelit všemu. Následuj můj příklad a jednej s nebem se stejnou důvěrou, jak jsem to dělal já.'  ..." 

Celé rozjímání najdete zde: jezisova-agonie-v-getsemanske-zahrade/


Síla myšlenky

Hlídejte si své myšlenky; stávají se z nich slova.
Hlídejte si svá slova; stávají se z nich činy.
Hlídejte si své činy; stávají se z nich zvyky.
Hlídejte si své zvyky; stává se z nich charakter.
Hlídejte si svůj charakter; stává se z něj osud.
 
Šrí Svámí Vishwananda

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štítky


Anketa

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, jsou obsahově přínosné. (35)

90%

Ne, (0)

0%

Spíše ano. (4)

10%

Spíše ne. (0)

0%

Celkový počet hlasů: 39

 

Kontakt

Léčivá síla na planetě Zemi

Jiří Sedláček