Vítejte na stránkách Léčivá síla na planetě Zemi

 

Tento prostor je určen každému kdo hledá na své životní cestě duchovní, duševní a fyzickou podporu. Mým přáním je navázat kontakt s pomoc hledajícími a předat živý impuls pro spojení s léčivou silou.
 
Na své životní cestě jsem dospěl k určitému poznání vztahu sil úrovně božského, duchovního a hmotného světa. Pochopil jsem, že každý z nás má v soběedpoklad k příjmu a přenosu léčivých sil. Pochopil jsem, že tyto síly můžeme v určitém duchovním nastavení přirozeně vnímat, tzn. přirozeněijímat a dále předávat. Následkem této proměny v duchu je uzdravení duše i fyzického těla.

 

Uzdravit se znamená, navýšit vibraci svého duchovního, duševního i fyzického těla.

 

  Pohnutka utváří duchovní tělo, myšlenka utváří duševní tělo, čin utváří fyzické tělo.

 

Vše, co potřebujeme pro svůj šťastný život je nadosah. Je potřeba pouze vět co chceme přijímat a jakou životní vizi chceme průběžve svém životě následovat. Člověk vytváří průběž v prostoru kde žije příčinu, po určité době se setkává s jejím následkem, "Co kdo zasévá, to sklízí". Tak dochází k prožitku, který dává novou životní zkušenost.
Svou podstatou jsme duchovní bytosti - vše, s čím se v duchu spojujeme, to v sebe přijímáme. Naší podstatou i naším cílem je SVĚTLO. Chceme-li v duchu přijímat SVĚTLO, přijímáme SVĚTLO. Jsme-li v duchu naladěni na SVĚTLO, přijímáme SVĚTLO. ... Na základě tohoto poznání lze vystavět zcela nový pohled na na život zde na Zemi. Objeví se příliv nové energie pro duši i pro fyzické tělo, který vede k uzdravení.
 

Život je utvářen principem:

Harmonie a Rovnováhy božského světa

'SLOVO' 

Harmonie a Rovnováhy duchovního světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováhy hmotného světa 

'ENERGIE'

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s energií duchovní dimenze a s principem božským na planetě Zemi

 
Duše a duch člověka (fialový kruh) je v obrácení k božskému (zlatý kruh). Obrácení ducha k božskému způsobuje probuzení duchovních struktur v úrovni duše, které prolínají i do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh). Duše i tělo člověka jsou tak zbaveny zátěží, dochází k uzdravení.
Je to charakter našeho vlastního chtění, myšlení, slov a činů, co rozhoduje o tom jak se cítíme, zda jsme ve svém životě šťastni a máme dobré duševní i fyzické zdraví.
Na své životní cestě jsem dospěl k poznání, že naše pohnutky, myšlenky i slova, jsou nositely určité duchovní informace, kvalita této duchovní informace rozhoduje o tom, zda přijímáme anebo ztrácíme energii ve svém duševním i fyzickém těle. Při svém trpělivém poznávání a dodržování jednoduchých duchovních zákonů a principů se zařazujeme do řádu duchovní dimenze a do řádu stvoření, v takovém případě máme energie dostatek. A naopak.
Každý z nás má příležitost dospět na základě svého upřímného úsilí k probuzení schopnosti vnímat životní sílu, a tak ji - skrze kvalitu svého vnímání, cítění a prožívání - průběž do sebe přijímat a dále předávat svým blízkým. Na této cestě je mně velkou oporou významná duchovní osobnost první poloviny 20. století, pan Bruno Gröning.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slovo Bruna Gröninga

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru.

 
"Kdo tento život zde na této Zemi a veškeré zdejší bytí nepocítil jako to nejsvatější, ten je chudým stvořením."
Bruno Gröning"

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duchovní odkaz některých významných osobností historie    

 

                                                                                                        

                           ABD-RU-SHIN                      Petr Konstantin Danov                          Bruno Gröning                       Páter Pius z Pietrelciny   "Tam, kde je čistá duchovní vize, tam vstupuje nová duchovní energie."

"Čistý duch léčí duši, čistá duše léčí tělo."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Braco v Praze - 11. březen 2017

Oslava vánočních svátků - článek (25.12.2016)
Duchovní vývoj člověka v rámci celku - článek (10.10.2016)
Léčivá síla - koule nabitá léčivou silou - dle metody Bruna Gröninga - nyní k dispozici DAREM VŠEM POMOC HLEDAJÍCÍM
Agape Brno - Poselství Lásky, Energie a Ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta ke zdraví dle Sergeje N. Lazareva

"Když ke mně do ordinace přijde vážně nemocný člověk a říká: "Umírám", vysvětluji mu: Pokud se nenaučíte milovat, nemáte šanci přežít. Abyste se naučili milovat, potřebujete se nejprve naučit ztrácet. Abyste pocítili lásku k Bohu, je nutné ztratit lidské. Proto přezkoumejte svůj život a každou ztrátu nevnímejte jako neštěstí a trápení, ale berte ji jako pomoc shora pro záchranu vaši lásky. Jakákoliv urážka je Vaší léčbou. Urazil vás někdo blízký nebo už nikoho blízkého nemáte, tak jděte k Bohu. A vskutku se tak děje. Osoba, jež ztratila vše, buď spáchá sebevraždu, nebo začne věřit v Boha. Ten kdo začíná věřit v Boha, přežije."
Sergej Lazarev


Iniciace pro spojení s energií Zdroje léčivé síly

Naším prvním úsilím v životě zde na Zemi by měla být snaha udržet si a dále rozvíjet své napojení na energii Zdroje všeho života. K tomu nám mohou pomáhat i tyto iniciační věty:
* Díky lásce Stvoření prožíváš každý den znovuzrození. * Užíváš nyní léčivou sílu, pocházející ze zdroje všech věcí. * Jsi napojen na proud božské univerzální životní síly. * Jsi součástí božího plánu, nic není pro Boha nemožné. * Důvěřuješ proudu života. * Jsi součástí síly Stvoření. Jsi naplněn novou energií. * Miluješ se a přijímáš se. * Nyní se bude dít to, co si přeješ. * Nacházíš se pod Boží ochranou a v bezpečí lásky. * Duch Stvoření je strukturou tvého života. * Uvědomuješ si, že božská moudrost a vedení tě podporují. * Všechno co prožíváš, slouží jen dozrávání tvé duše. * Vždy máš svobodnou volbu, odedneška kráčíš po cestě k dokonalosti. * Zbavuješ se starého vzorce, který tě přivedl do současné situace. * Otevíráš se duchovnímu proudu léčení. * Cítíš v sobě tep dokonalosti a vyrovnanosti. * Víra a důvěra v Boha určují tvou cestu.
(Z knihy: Energie čaker a duchovní léčení - Horst Krohne) 


Setkání pátera Pia s Ježíšem Nazaretským

Příkladem pravé oddanosti a důvěry v Boha nám je příběh Ježíše Nazaretského v Getsemanské zahradě. Do situace Jeho posledních hodin před ukřižováním byl propojen stigmatizovaný páter Pio z Pietrelciny. Níže uvádím slova, jenž obdržel při tomto kontaktu s Ním.
" ... Kam jdeš, Ježíši? Nejsi ten Ježíš, kterého jsem viděl umdlévat ve své duši, kořist hrůzy, únavy, strachu, zastrašení, bezútěšnosti? Kterého jsem viděl se chvět a prohýbat pod nesmírnou tíhou zla, které tě chtělo přemoci? Kam jdeš nyní tak připraven, tak odhodlán, tak plný odvahy? Ach, naslouchám mu! 'Zbraň modlitby mi pomohla zvítězit a duch překonal slabost přirozenosti. V modlitbě jsem získal sílu a nyní mohu čelit všemu. Následuj můj příklad a jednej s nebem se stejnou důvěrou, jak jsem to dělal já.'  ..."

 

Celé rozjímání najdete zde: jezisova-agonie-v-getsemanske-zahrade/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anketa

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, jsou obsahově přínosné. (22)

88%

Ne, (0)

0%

Spíše ano. (3)

12%

Spíše ne. (0)

0%

Celkový počet hlasů: 25

Štítky


Kontakt: Jiri Sedlacek

leciva.sila@centrum.cz