Vítejte na stránkách Léčivá síla na planetě Zemi

 

Tento prostor je určen každému kdo hledá na své životní cestě duchovní, duševní a fyzickou podporu. Mým přáním je navázat kontakt s pomoc hledajícími a předat živý impuls pro spojení s léčivou silou.
 
Na své životní cestě jsem dospěl k určitému poznání vztahu sil úrovně božského, duchovního a biologického světa. Pochopil jsem, že každý z nás má v soběedpoklad k příjmu a přenosu léčivých sil. Pochopil jsem, že tyto síly můžeme v určitém duchovním nastavení přirozeně vnímat, tzn. přirozeněijímat a dále předávat. Pokud v sebe přijímáme pohnutky, které rezonují svou podstatou s řádem duchovních hodnot věčnosti, vytváříme si propojení k duchovním silám věčnosti, atd.. Následkem této proměny v duchu je uzdravení duše i fyzického těla.

 

"Poznávám, že smyslem života lidského ducha v těle je prožitek jednoty se Zdrojem životní síly, s Bohem. Spolu s tímto uvědoměním a prožitím se dostavuje nové životním poznání, a s ním spojené navýšení vibrace duchovního, duševního i fyzického těla. Dochází k uzdravení."

 

Vše, co potřebujeme pro svůj šťastný život je nadosah. Je potřeba pouze vědět, co chceme přijímat, jakou životní vizi chceme průběžve svém životě následovat. Vše, s čím se v duchu spojujeme, to v sebe přijímáme. Naší podstatou i naším cílem je SVĚTLO. Jsme-li naladěni na SVĚTLO, přijímáme SVĚTLO. Na základě tohoto poznání lze vystavět zcela nový pohled na život - objeví se příliv nové energie pro duši i pro fyzické tělo, který vede k uzdravení.
 

Život je utvářen principem:

Harmonie a Rovnováhy božského světa

'SLOVO' 

Harmonie a Rovnováhy duchovního světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováhy hmotného světa 

'ENERGIE'

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s energií duchovní dimenze a s principem božským na planetě Zemi

 
Duše a duch člověka (fialový kruh) je v obrácení k božskému (zlatý kruh). Obrácení ducha k božskému způsobuje probuzení duchovních struktur v úrovni duše, které prolínají i do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh). Duše i tělo člověka se tak zbavuje všech zátěží, dochází k uzdravení. 
V každém případě, je to charakter našeho vlastního chtění, myšlení, slov a činů, co rozhoduje o tom jak se cítíme, zda jsme ve svém životě šťastni a máme dobré duševní i fyzické zdraví. Ne pohnutky, myšlenky i slova, jsou nositely určité duchovní informace, kvalita této duchovní informace rozhoduje o tom, zda přijímáme anebo ztrácíme energii ve svém duševním i fyzickém těle. Při svém trpělivém poznávání a dodržování jednoduchých duchovních zákonů a principů se zařazujeme do řádu duchovní dimenze a do řádu stvoření, v takovém případě máme energie dostatek. A naopak.

 

Každý z nás má příležitost dospět k probuzení schopnosti vnímat životní sílu, a tak ji průběž v sebe přijímat a dále předávat svému okolí. Na této cestě k jednotě se Zdrojem životní síly je mně velkou oporou významná duchovní osobnost první poloviny 20. století, Bruno Gröning.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slovo Bruna Gröninga

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru.

 
"Kdo tento život zde na této Zemi a veškeré zdejší bytí nepocítil jako to nejsvatější, ten je chudým stvořením."
Bruno Gröning"

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duchovní odkaz některých významných osobností historie    

 

                                                                                                        

                           ABD-RU-SHIN                      Petr Konstantin Danov                          Bruno Gröning                       Páter Pius z Pietrelciny   "Tam, kde je čistá duchovní vize, tam vstupuje léčivá síla."

"Čistý duch léčí duši i tělo."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku - článek (27.6.2017)
Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta - článek
Duchovní vývoj člověka v rámci celku - článek
Pohled na duši a ducha člověka po smrti - J. Brzobohatá, A. Červený - článek
Léčivá síla - koule nabitá léčivou silou (dle metody Bruna Gröninga)
Agape Brno - Poselství Lásky, Energie a Ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

Lidské bytosti je dána schopnost uvědomovat si určitou životní vizi a schopnost následovat určitou životní vizi. Tato skutečnost svědčí o tom, že jsme svou podstatou bytosti duchovní. Kvalita našeho duchovního vědomí v přítomnosti ovlivňuje stav v úrovni našeho podvědomí, a tak průběžně spoluutváří náš další osud, naše duševní i fyzické zdraví. Jako lidské bytosti stojíme na cestě svého duchovního a duševního vývoje, prožíváme mnoho náročných situací, trpíme různými duševními i fyzickými zátěžemi, mnohdy jsme na pokraji svých sil a nevíme kudy dál. Proč? Zapoměli jsme, že rozhodujícím hybatelem našeho života je duchovní rozměr naší bytosti! Člověk dnešní doby si již neuvědomuje skutečnou moc a sílu svého duchovního vědomí, tj. význam své svobodné vůle, význam svého vědomého přijetí a následování určité životní vize, význam své schopnosti udržet ve svém vědomí určitou duchovní kvalitu. Proč? Zapoměli jsme žít ve vědomí jednoty s vyzařováním Zdroje životní síly, s Bohem.       

         Lidská bytost je bytostí ducha, duše a těla - tzn. náš život probíhá současně ve třech vibračních úrovních. V každé z těchto úrovní se objevuje určitý vývoj ve směru k naplnění. Pokud budeme prožívat život v duchu, budeme rozvíjet své duchovní tělo. Pokud budeme prožívat svůj život v duchu i skrze své hmotné tělo (tj. pokud budeme žít způsobem "Jak uvnitř, tak ven"), budeme rozvíjet i svou duši. Duchovní energie tak bude proudit, a bude dále rozvíjet energii naší duše i energii našeho fyzického těla. Chceme-li žít harmonickým životem, měli bychom si uvědomovat, kde je skutečná příčina současného stavu nenaplnění, které se objevuje v našem osobním, partnerském, rodiném i společenském životě!

Adam a Eva v ráji        

          Život lidské bytosti je životem muže a ženy na planetě Zemi. Na oba se vztahují dané zákony života. Muž, i žena, mají rozdílné vnímání daných životních principů a daných životních okolností. Aby našel muž sám sebe, a stal se ženě plnohodnotným protějškem, potřebuje prožívat své spojení s vyšším principem života, potřebuje vnímat a prožívat pravidla hry zvané život. Stejně tak je tomu i v případě ženy. I ona potřebuje prožívat své spojení s vyšším principem. Pokud je prožívá, je muži jeho plnohodnotným protějškem. K pochopení významu této skutečnosti nás vede příběh Adama a Evy?  Adam a Eva žili v hojnosti, dokud naslouchali hlasu Boha, v okamžiku kdy tento hlas opustili, upadli v nevědomost, začali uvažovat subjektivně, pocítili strach, pocítili potřebu starat se o svůj život, začali trpět. Je zřejmé, že nám známé přikázání: "Nejezte ze stromu poznání dobrého a zlého", je ve skutečnosti opisem daného duchovního zákona, který lze vystihnout těmito slovy (volně): "Vnímejte a prožívejte to, co já vám dávám, tak budete ve mně a já budu ve vás, v takovém případě vám patří všechno, co je mé. Nesnažte se svým rozumem chápat to, co vám není dáno chápat. Pokud mne opustíte, upadnete do zkresleného poznávání přítomných duchovních principů, jehož následkem je utrpení".

          Biblický strom poznání dobrého a zlého, je pouhým přirovnáním. Jde o klíčové poznání, člověk má vědět, že je zde oblast vnímání a prožívání skrze vědomí jednoty se Zdrojem životní síly, a vedle toho, že je zde oblast vnímání a prožívání v "odloučení" od Zdroje životní síly. Adam a Eva přenesli své přítomné vědomí do prostoru vnějšího světa, v tom okamžiku opustili svůj základní lidský instinkt, kterým je prožitek jednoty se Zdrojem životní síly. Co znamená tato skutečnost pro náš život zde na Zemi? Pokud chceme žít v duševní i fyzické harmonii a síle, potřebujeme vědět, co se děje v okamžiku, kdy přestáváme vnímat vyzařování Zdroje životní síly! ...


Více najdete zde: Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta

Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá. 
         Člověk opustil Boha, a tak je nucen prožívat náhradní řešení. Následkem jeho odklonu je ztráta duchovní síly a s ní spojená deformace v rovině mentální i emoční. Objevuje se lidská nevědomost, která s sebou nese další a další tápání, a tíživá životní neuspokojení. Tato deformace zasahuje do všech oblastí života lidské bytosti. Lidé s náboženským vyznáním i bez náboženského vyznání zažívají, v důsledku svého odklonu od Zdroje životní síly, duchovní a duševní nouzi, duševně i fyzicky strádají a trpí. Lidské duchovní, mentální i emoční předpoklady pro život na Zemi se dostaly do tak hlubokého propadu, že již není možné navázat spojení k vyššímu principu, kterého se lidé ve své duchovní a duševní nouzi dovolávají. Tento princip, ač je trvale přítomen, není vnímán, není poznáván a správně chápán.
         Životní nouze a utrpení se stupňuje, lidské podvědomí cítí naléhavou potřebu návratu zpět. Tak vzniká a postupně sílí určitá kolektivní touha či vůle po opětovném spojení se Zdrojem životní síly. Na základě této kolektivní vůle dochází v jemnohmotné úrovni lidstva k propojení (rezonanci) světa Božského se světem duchovním. Tato skutečnost se však odehrává pouze ve světě jemnohmotném, mnozí o ní nevědí a ji si neuvědomují, pro mnohé není dostatečně zřejmá. Lidská nevědomost zahlcuje vědomí i schopnost vnímání, je potřeba předat vzor v rovině duchovních, mentálních i emočních předpokladů, tzn. je potřeba předat vzor pro život na Zemi na úrovni lidského života v těle! Tato skutečnost se má projevit skrze jedince, který v sobě uskuteční spojení s vyšším principem, tj. svým životem upozorní na dané základní principy a zákony života v duchu, duši i těle.  ...

Více najdete zde: Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta ke zdraví dle Sergeje N. Lazareva

"Když ke mně do ordinace přijde vážně nemocný člověk a říká: "Umírám", vysvětluji mu: Pokud se nenaučíte milovat, nemáte šanci přežít. Abyste se naučili milovat, potřebujete se nejprve naučit ztrácet. Abyste pocítili lásku k Bohu, je nutné ztratit lidské. Proto přezkoumejte svůj život a každou ztrátu nevnímejte jako neštěstí a trápení, ale berte ji jako pomoc shora pro záchranu vaši lásky. Jakákoliv urážka je Vaší léčbou. Urazil vás někdo blízký nebo už nikoho blízkého nemáte, tak jděte k Bohu. A vskutku se tak děje. Osoba, jež ztratila vše, buď spáchá sebevraždu, nebo začne věřit v Boha. Ten kdo začíná věřit v Boha, přežije."
Sergej Lazarev


Iniciace pro spojení s energií Zdroje léčivé síly

Naším prvním úsilím v životě zde na Zemi by měla být snaha udržet si a dále rozvíjet své napojení na energii Zdroje všeho života. K tomu nám mohou pomáhat i tyto iniciační věty:
* Díky lásce Stvoření prožíváš každý den znovuzrození. * Užíváš nyní léčivou sílu, pocházející ze zdroje všech věcí. * Jsi napojen na proud božské univerzální životní síly. * Jsi součástí božího plánu, nic není pro Boha nemožné. * Důvěřuješ proudu života. * Jsi součástí síly Stvoření. Jsi naplněn novou energií. * Miluješ se a přijímáš se. * Nyní se bude dít to, co si přeješ. * Nacházíš se pod Boží ochranou a v bezpečí lásky. * Duch Stvoření je strukturou tvého života. * Uvědomuješ si, že božská moudrost a vedení tě podporují. * Všechno co prožíváš, slouží jen dozrávání tvé duše. * Vždy máš svobodnou volbu, odedneška kráčíš po cestě k dokonalosti. * Zbavuješ se starého vzorce, který tě přivedl do současné situace. * Otevíráš se duchovnímu proudu léčení. * Cítíš v sobě tep dokonalosti a vyrovnanosti. * Víra a důvěra v Boha určují tvou cestu.
(Z knihy: Energie čaker a duchovní léčení - Horst Krohne) 

 

Setkání pátera Pia s Ježíšem Nazaretským

Příkladem pravé oddanosti a důvěry v Boha nám je příběh Ježíše Nazaretského v Getsemanské zahradě. Co se dělo v Ježíšově Duši krátce před Jeho zatčením v zahradě getsemanské? Do těchto posledních chvil směl nahlédnout stigmatizovaný páter Pio z Pietrelciny. Níže uvádím krátký úryvek z jeho Rozjímání.
" ... Kam jdeš, Ježíši? Nejsi ten Ježíš, kterého jsem viděl umdlévat ve své duši, kořist hrůzy, únavy, strachu, zastrašení, bezútěšnosti? Kterého jsem viděl se chvět a prohýbat pod nesmírnou tíhou zla, které tě chtělo přemoci? Kam jdeš nyní tak připraven, tak odhodlán, tak plný odvahy? Ach, naslouchám mu! 'Zbraň modlitby mi pomohla zvítězit a duch překonal slabost přirozenosti. V modlitbě jsem získal sílu a nyní mohu čelit všemu. Následuj můj příklad a jednej s nebem se stejnou důvěrou, jak jsem to dělal já.'  ..."

 

Celé rozjímání najdete zde: jezisova-agonie-v-getsemanske-zahrade/

 

Síla myšlenky

Hlídejte si své myšlenky; stávají se z nich slova. Hlídejte si svá slova; stávají se z nich činy. Hlídejte si své činy; stávají se z nich zvyky. Hlídejte si své zvyky; stává se z nich charakter; Hlídejte si svůj charakter; stává se z něj osud.

Šrí Svámí Vishwananda


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štítky

 

 

Anketa

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, jsou obsahově přínosné. (31)

89%

Ne, (0)

0%

Spíše ano. (4)

11%

Spíše ne. (0)

0%

Celkový počet hlasů: 35

 

 

 

 

kontakt: Jiri Sedlacek

leciva.sila@centrum.cz